Orange Slovensko evidoval v 1. kvartáli výnosy 141 mil. eur

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Oran­ge Slo­ven­sko za­zna­me­nal v pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ka vý­no­sy 141 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je pok­les o 10 %. "Cel­ko­vé hos­po­dár­ske vý­sled­ky spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko sa aj v pr­vom kvar­tá­li vy­ví­ja­li v sú­la­de s oča­ká­va­nia­mi, kto­ré od­zr­kad­ľu­jú vý­voj eko­no­mi­ky, ako aj si­tuáciu na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu," in­for­mo­va­la spo­loč­nosť v stre­du. Tra­dič­ne naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou zlož­kou vý­no­sov bo­li pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií vý­no­sy z dá­to­vých slu­žieb, kto­ré tvo­ri­li na cel­ko­vých vý­no­soch 31 % a vy­ká­za­li me­dzi­roč­ne rast o 2,3 %.

V sle­do­va­nom ob­do­bí sa až 213 tis. zá­kaz­ní­kov roz­hod­lo pod­pí­sať ale­bo opä­tov­ne predĺžiť zmlu­vu na pau­šál, pred­pla­te­nú služ­bu ale­bo mo­bil­ný inter­net. Ku kon­cu mar­ca evi­do­val Oran­ge spo­lu 2,956 mil. ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov, z to­ho 2,778 mil. bo­li zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb. Po­čet zá­kaz­ní­kov fixných slu­žieb vzrás­tol me­dzi­roč­ne o tak­mer 90 % na 179 ti­síc.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter