ŠFRB začne zverejňovať výpisy z účtov cez internet

Štát­ny fond roz­vo­ja bý­va­nia (ŠFRB) za­čne od 12. má­ja v rám­ci zlep­še­nia dos­tup­nos­ti in­for­má­cií pre klien­tov zve­rej­ňo­vať vý­pi­sy z úč­tov cez inter­net. "Za­tiaľ bu­de tá­to služ­ba prís­tup­ná len pre práv­nic­ké oso­by (sa­mos­prá­vy, spo­lo­čen­stvá vlas­tní­kov by­tov a správ­cov­ské spo­loč­nos­ti), kto­ré tak bu­dú mať mož­nosť dos­tať sa k svo­jim toh­to­roč­ným vý­pi­som z úč­tov jed­no­duch­šie a hneď," in­for­mo­val v stre­du ho­vor­ca ŠFRB Ras­tis­lav Lac­ko­vič.

Štát­ny fond už o tom lis­tom in­for­mo­val svo­jich klien­tov spo­me­dzi práv­nic­kých osôb, kto­rým za­slal prís­tu­po­vé úda­je. "ŠFRB sa tou­to mož­nos­ťou sna­ží udr­žať tran­spa­ren­tnosť vy­uží­va­nia slu­žieb a zá­ro­veň tak ušet­rí fi­nan­čné pros­tried­ky," do­dal Lac­ko­vič.

Štát­ny fond roz­vo­ja bý­va­nia za­bez­pe­ču­je pod­po­ru v ob­las­ti by­to­vej po­li­ti­ky a ze­fek­tív­ne­nia exis­tu­jú­ce­ho sys­té­mu pod­po­ry bý­va­nia, kto­rá sa reali­zu­je v pre­važ­nej mie­re for­mou pos­ky­to­va­nia vý­hod­ných dl­ho­do­bých úve­rov. Slú­ži naj­mä na vy­tvá­ra­nie vý­hod­ných pod­mie­nok pre ob­sta­rá­va­nie náj­om­né­ho bý­va­nia pre so­ciál­ne slab­šie sku­pi­ny oby­va­teľ­stva, cie­le­nú ob­no­vu by­to­vé­ho fon­du, zvý­še­nie efek­tív­nos­ti pod­po­ry bý­va­nia a vy­uži­tie pros­tried­kov štruk­tu­rál­nych fon­dov Európ­skej únie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter