Internetbanking už nie je pre Slovákov tabu

Po­čet ľu­dí, kto­rí vy­uží­va­jú na Slo­ven­sku inter­net­ban­king sa za pos­led­ných päť ro­kov tak­mer zdvoj­ná­so­bil. V ro­ku 2008 spra­vo­va­lo fi­nan­cie on­li­ne len nie­čo viac ako dva­ja ľu­dia z de­sia­tich, dnes sú to šty­ria z de­sia­tich. Me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku ma­li mož­nosť vy­uží­vať tú­to služ­bu klien­ti Poš­to­vej ban­ky. A v tých­to dňoch je to už pres­ne 16 ro­kov.

Tak­mer 40 % Slo­vá­kov vy­uží­va­lo v mi­nu­lom ro­ku služ­by on­li­ne ban­kov­níc­tva. Za prie­me­rom Európ­skej únie, kto­rý je 43 % však stá­le mier­ne za­os­tá­va­me. Slo­ven­sko sa v rám­ci EÚ 28 na­chá­dza na 17 mies­te. V rám­ci kra­jín V4 Slo­ven­sko tes­ne pred­beh­lo len Čes­ko, kde spra­vu­je fi­nan­cie on­li­ne 41 % oby­va­teľ­stva. Inter­net­ban­king mi­mo­riad­ne ob­ľu­bu­jú oby­va­te­lia Škan­di­ná­vie či Ho­lan­dska, kde ho vy­uží­va viac ako 80% ľu­dí. Nao­pak, v Ru­mun­sku sú to len šty­ria ľu­dia zo sto. Na chuť inter­ne­to­vé­mu ban­kov­níc­tvu za­tiaľ nep­riš­li ani Gré­ci. Svo­je fi­nan­cie spra­vu­je on­li­ne len 11 % z nich.

Aj Poš­to­vá ban­ka za­zna­me­ná­va v pou­ží­va­ní tej­to služ­by neus­tá­ly rast. Op­ro­ti rov­na­ké­mu ob­do­biu v mi­nu­lom ro­ku vzrás­tol po­čet pou­ží­va­te­ľov inter­net­ban­kin­gu o 37 %. Ná­rast sú­vi­sí aj so za­ve­de­ním vý­hod­né­ho Dob­ré­ho úč­tu, kto­rý klien­tom pos­ky­tu­je všet­ky ban­ko­vé služ­by za vý­hod­ný me­sač­ný pop­la­tok 4 €.

„Inter­net­ban­king je dnes v rám­ci ban­ko­vých slu­žieb po­va­žo­va­ný za ab­so­lút­ny štan­dard. Klien­tom nie­len šet­rí čas a fi­nan­čné pros­tried­ky, ale uľah­ču­je tiež ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ni­mi a ban­kou," uvied­la ho­vor­ky­ňa Poš­to­vej ban­ky Len­ka Len­dac­ká.

Tak­mer tre­ti­na klien­tov Poš­to­vej ban­ky s prís­tu­pom na inter­net­ban­king reali­zu­je pra­vi­del­ne kaž­dý me­siac svo­je plat­by cez inter­net. Prie­mer­ná su­ma jed­nej tran­sak­cie sa neus­tá­le zvy­šu­je, dnes je 137 €, kým pred dvo­ma rok­mi bo­la o 18 eur niž­šia.

Prie­mer­ný vek klien­ta Poš­to­vej ban­ky s inter­net­ban­kin­gom je 46 ro­kov. Naj­star­ší ak­tív­ny klient, kto­rý má zria­de­ný inter­net­ban­king k úč­tu má úc­ty­hod­ných 101 ro­kov. V prís­tu­pe do on­li­ne ban­kov­níc­tva ma­jú pre­va­hu že­ny, op­ro­ti mu­žom ve­dú v po­me­re 55 % ku 45 %. Naj­viac tran­sak­cií cez inter­net­ban­king sa ude­je po­čas vý­plat­ných ter­mí­nov, te­da od 9. dňa do 17. dňa v me­sia­ci. V rám­ci týž­dňa je to naj­mä v pon­de­lok.

Klien­ti cez inter­net naj­čas­tej­šie pla­tia fak­tú­ry spo­je­né s ich ži­vot­ný­mi pot­re­ba­mi, ako sú náj­om, stra­va, ener­gie či te­le­ko­mu­ni­ká­cie. Neus­tá­le ras­tie aj po­čet pla­tieb reali­zo­va­ných v e-sho­poch. Naj­čas­tej­šie v tom­to sme­re evi­du­je­me úh­ra­dy na zľa­vo­vých a stáv­ko­vých por­tá­loch," do­dá­va Len­dac­ká.

Klien­ti Poš­to­vej ban­ky si mô­žu nas­ta­viť emai­lo­vé no­ti­fi­ká­cie o po­hy­boch na svo­jom úč­te. Umož­ňu­je im to vy­no­ve­ný inter­net­ban­king, kto­rý po­nú­ka aj mo­der­nej­ší di­zajn a in­tui­tív­nej­šie ov­lá­da­nie. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí sa prih­la­su­jú cez smar­tfón ale­bo tab­let, mô­žu pra­co­vať v je­ho mo­bil­nej ver­zii. Tá je špe­ciál­ne up­ra­ve­ná pre jed­no­du­chú a po­hodl­nú prá­cu z mo­bil­ných za­ria­de­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter