ČR: Moderná bezdrôtová pevná linka: zriadenie aj na miestach bez telefónnej prípojky a úspora za volania

Dneš­ní bez­drá­to­vá pev­ná lin­ka (na roz­díl od kla­sic­ké pev­né lin­ky) ne­vy­ža­du­je te­le­fon­ní přípoj­ku, lze ji li­bo­volně přemis­ťo­vat a lze s ní te­le­fo­no­vat a po­sí­lat SMS i v těch mís­tech, kde mo­bil­ní te­le­fon (běžné­ho ope­rá­to­ra) sig­nál pos­trá­dá (dí­ky CDMA sí­ti). Bez­drá­to­vá pev­ná lin­ka pos­ky­tu­je vý­ho­dy mo­der­ní­ho vo­lá­ní za niž­ší pe­ní­ze, než kte­ré uži­va­tel běžně za­pla­tí za účet za mo­bil.

Te­le­fon i na mís­tech bez sig­ná­lu
Za­ve­de­ní pev­né lin­ky je dnes vel­mi jed­no­du­ché a jde to i bez sta­veb­ních úp­rav - v no­vos­tav­bách, na cha­lupě a dal­ších ob­jek­tech, kam drá­ty te­le­fon­ních li­nek a roz­vodů za­tím ne­ve­dou.

Pev­né lin­ky nej­sou přeži­tek
Cel­ko­vý po­čet pev­ných te­le­fon­ních li­nek u nás i ve světě v sou­la­du s roz­ma­chem mo­bil­ních te­le­fonů od kon­ce de­va­de­sá­tých let kle­sá, své důle­ži­té mís­to však stá­le ma­jí v mno­ha do­mác­nos­tech i fir­mách.

Vý­hod bez­drá­to­vých pev­ných li­nek je něko­lik - při za­vádění pev­né lin­ky ne­ní nut­né řešit ka­be­láž, vr­tá­ní do zdí a dal­ší prá­ce, bez nichž se neo­beš­la in­sta­la­ce kla­sic­ké pev­né lin­ky. Přís­troj, kte­rý je na pr­vní poh­led stej­ný ja­ko kla­sic­ký te­le­fon, je vy­ba­ven ma­lou an­té­nou a fun­gu­je zce­la bez­drá­tově v rám­ci U:fo­no­vy CDMA sítě.

Dal­ší před­nos­tí pev­né lin­ky je vý­hod­ná ce­na vo­lá­ní na os­tat­ní pev­né lin­ky a do za­hra­ni­čí. Na pev­nou lin­ku ne­da­jí do­pus­tit ani mno­zí se­nioři, kte­rým mo­der­ní mo­bil­ní te­le­fo­ny, je­jich ma­lé rozměry a „slo­ži­té" fun­kce ne­vy­ho­vu­jí.

V ja­kých přípa­dech se pev­ná lin­ka vy­pla­tí
Dům ne­bo cha­lu­pa v mís­tech, kde ne­ní sig­nál mo­bil­ní­ho ope­rá­to­raS­tav­by, v nichž nej­sou za­ve­de­ny stan­dar­dní přípoj­ky na te­le­fon­Čas­té vo­lá­ní do za­hra­ni­čí - z pev­né lin­ky ce­nově vý­hodnější než z mo­bi­luU­ži­va­tel trá­ví ví­ce ča­su do­ma

Dal­ší in­for­ma­ce o bez­drá­to­vých pev­ných lin­kách na­lez­ne­te na http://www.air­te­le­com.cz ne­bo http://www.ufon.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter