Príjmy Facebooku vrástli, čistý zisk sa dostal na 642 mil. USD

Cel­ko­vé príj­my spo­loč­nos­ti Fa­ce­book v pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ku me­dzi­roč­ne stúp­li o 72 % na 2,5 mld. USD. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters oča­ká­va­li, že spo­loč­nosť Fa­ce­book do­siah­ne príj­my 2,36 mld. USD.

Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti sa v sle­do­va­nom ob­do­bí dos­tal na 642 mil. USD, čo pred­sta­vu­je zisk 25 cen­tov na ak­ciu. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bol čis­tý zisk spo­loč­nos­ti Fa­ce­book vo vý­ške 219 mil. USD, te­da 9 cen­tov na ak­ciu.

Pod vý­sled­ky fir­my Fa­ce­book v pr­vom kvar­tá­li sa pod­pí­sal ras­tú­ci vý­znam rek­la­my v mo­bil­ných za­ria­de­niach. Po­diel tej­to rek­la­my na všet­kých rek­lam­ných príj­moch spo­loč­nos­ti Fa­ce­book v pr­vom štvrťro­ku bol 59 %. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bol ten­to po­diel 30 %.

So­ciál­nu sieť Fa­ce­book k 31. mar­cu vy­uží­va­lo 1,28 mld. ľu­dí, pri­čom 1,01 mld. ľu­dí vy­uží­va­lo služ­by spo­loč­nos­ti Fa­ce­book pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu. Ame­ric­ká spo­loč­nosť tak­tiež uvied­la, že z pos­tu fi­nan­čné­ho ria­di­te­ľa fir­my v sep­tem­bri od­íde Da­vid Eber­sman a nah­ra­dí ho Da­vid Weh­ner.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter