Dátové centrum Dell PowerEdge VRTX zaznamenáva celosvetový úspech

Spo­loč­nosť Dell dnes po­čas kon­fe­ren­cie En­terpri­se Fo­rum vo Fran­kfur­te ozná­mi­la ná­rast poč­tu uží­va­te­ľov pr­vé­ho in­teg­ro­va­né­ho IT rie­še­nia PowerEd­ge VRTX, ako aj pri­da­nie no­vých fun­kcií. Sys­tém, kto­rý v ša­si veľ­kos­ti sto­lo­vé­ho PC kom­bi­nu­je server­y, dá­to­vé úlo­žis­ko a sie­ťo­vú infra­štruk­tú­ru už pou­ží­va­jú zá­kaz­ní­ci vo viac ako 50 kra­ji­nách sve­ta. No­vin­ky umož­ňu­jú eš­te jed­no­duch­šie a efek­tív­nej­šie ov­lá­da­nie ce­lé­ho sys­té­mu.

PowerEd­ge VRTX ob­sa­hu­je všet­ky sú­čas­ti kon­ver­go­va­nej infra­štruk­tú­ry pou­ží­va­nej vo veľ­kých fir­mách v za­ria­de­ní veľ­kos­ti pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča. Umož­ňu­je tak ma­lým a stred­ným pod­ni­kom vy­uží­vať vý­ho­dy mo­der­ných tech­no­ló­gií, ako je cloud, vir­tua­li­zá­cia či šká­lo­va­teľ­nosť IT pros­tre­dia. Vďa­ka svo­jim pa­ra­met­rom to­to „dá­to­vé cen­trum" naš­lo vy­uži­tie vo via­ce­rých od­vet­viach, naj­mä v ob­las­ti zdra­vot­níc­tva, fi­nan­čných slu­žieb či vzde­lá­va­nia.

„Sna­ží­me sa pri­ná­šať rie­še­nia uži­toč­né nie­len pre veľ­ké spo­loč­nos­ti, ale aj pre ich po­boč­ky, ma­lé a stred­né pod­ni­ky. Pred­sta­ve­né ino­vá­cie sys­té­mu PowerEd­ge VRTX do­ka­zu­jú na­šu neus­tá­lu sna­hu us­po­ko­jiť nie­len sú­čas­né, ale aj bu­dú­ce pot­re­by zá­kaz­ní­kov," ho­vo­rí Ondřej Ba­či­na, En­terpri­se Brand Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell. Naj­nov­šia ver­zia sys­té­mu pri­chá­dza s tý­mi­to vy­lep­še­nia­mi:

- No­vá úro­veň ochra­ny dát uk­ry­tá pria­mo v ša­si: Dell umož­ňu­je osa­diť sys­tém mo­du­lom PowerEd­ge Raid Con­troller (PERC) s fun­kciou ochra­ny dát po­mo­cou RAID.
- Väč­šia mo­di­fi­ko­va­teľ­nosť:
Mož­nosť osa­diť sys­tém do­da­toč­ný­mi server­ov­ým­i jed­not­ka­mi, vrá­ta­ne 4 soc­ke­to­vé­ho PowerEd­ge M820, kto­ré roz­ši­ru­jú mož­nos­ti pou­ži­tia o ap­li­ká­cie bu­si­ness-in­te­li­gen­ce (BI), da­ta mi­ning, en­terpri­se re­sour­ce plan­ning (ERP), supp­ly chain ma­na­ge­ment (SCM) a cus­to­mer re­la­tion­ship ma­na­ge­ment (CRM).
- Vy­lep­še­ný ma­naž­ment sys­té­mu:
Uží­va­teľ­ské roz­hra­nie nás­tro­ja Chas­sis Ma­na­ge­ment Con­troller (CMC) je di­zaj­no­va­né rov­na­ko ako naj­pou­ží­va­nej­šie nás­tro­je na ma­naž­ment dá­to­vých cen­tier.
- Roz­ší­re­ná pod­po­ra vir­tua­li­zá­cie pra­cov­ných sta­níc:
Dell PowerEd­ge VRTX te­raz umož­ňu­je šir­šie na­sa­de­nie tech­no­ló­gie Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re (VDI) v mies­tnych a za­hra­nič­ných po­boč­kách vďa­ka vo­li­teľ­nej pod­po­re gra­fic­kých ka­riet (GPUs)


Dos­tup­nosť a ďal­šie in­for­má­cie:

- Všet­ky no­vé fun­ckie sys­té­mu Dell PowerEd­ge VRTX sú dos­tup­né okam­ži­te
- Viac in­for­má­cií o sys­té­me náj­de­te tu: http://dell.to/1pcHXWy Náv­rat­nosť in­ves­tí­cie do kon­ver­go­va­né­ho sys­té­mu Dell PowerEd­ge VRTX si mo­že­te jed­no­du­cho vy­po­čí­tať pros­tred­níc­tvom TCO kal­ku­lač­ky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter