Unicorn Systems publikoval mobilnú aplikáciu Mobile Backup Monitoring na Windows Store

Uni­corn Sys­tems pub­li­ko­val mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Mo­bi­le Bac­kup Mo­ni­to­ring pre plat­for­mu Win­dows Pho­ne 8 a Win­dows 8 na Win­dows Sto­re. Ap­li­ká­cia pred­sta­vu­je dopl­nok k zá­lo­ho­va­cie­mu rie­še­niu Azu­re Bac­kup Ma­na­ger a umož­ňu­je mo­der­ný prís­tup k vlas­tným in­for­má­ciám o zá­lo­hách so všet­ký­mi vý­ho­da­mi mo­bil­né­ho rie­še­nia.

Zá­lo­ho­va­cie rie­še­nie Azu­re Bac­kup Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Uni­corn Sys­tems umož­ňu­je všet­kým ty­pom pod­ni­kov za­is­tiť zá­lo­ho­va­nie či ar­chi­vá­ciu sú­bo­rov do clou­do­vé­ho pries­to­ru Win­dows Azu­re za vy­so­ko­kon­ku­ren­čné ce­ny. Naj­nov­šie ma­jú zá­kaz­ní­ci vy­uží­va­jú­ci to­to zá­lo­ho­va­cie rie­še­nie k dis­po­zí­cii mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Mo­bi­le Bac­kup Mo­ni­to­ring pre plat­for­mu Win­dows Pho­ne 8 a Win­dows 8. Uni­corn Sys­tems zís­kal za tú­to ap­li­ká­ciu pres­tíž­ne oce­ne­nie Mic­ro­soft Awards 2014 Fi­na­list v ka­te­gó­rii Rie­še­nie vy­uží­va­jú­ce mo­bil­nú plat­for­mu Win­dows.

Ap­li­ká­cia umož­ňu­je zá­kaz­ní­ko­vi ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek skon­tro­lo­vať stav je­ho zá­loh po­mo­cou mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii in­for­má­cie o pos­led­nom vy­ko­na­ní zá­lo­ho­va­nia, o pos­led­nej ope­rá­cii so zá­lo­hou a o vý­sled­ku tej­to ope­rá­cie. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia vy­uží­va kon­cept ži­vých dlaž­díc. Dlaž­di­ca ap­li­ká­cie in­di­ku­je stav zá­lo­ho­va­nia a zá­kaz­ník je tak in­for­mo­va­ný o je­ho sta­ve iba poh­ľa­dom na svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie aj vo chví­li, keď ne­má spus­te­nú ap­li­ká­ciu. To­to rie­še­nie je vhod­né tak pre pod­ni­ky, ako aj pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov.

Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná na Win­dows Sto­re pre va­riant mo­bil­né­ho te­le­fó­nu aj tab­le­tu a je mož­né ju za­dar­mo stiah­nuť z Win­dows Sto­re, pou­žiť mô­že­te uve­de­ný QR kód. In­for­má­cie k zá­lo­ho­va­cie­mu rie­še­niu Azu­re Bac­kup Ma­na­ger sú k dis­po­zí­cii na webe Uni­corn Sys­tems.

Veľ­mi nás te­ší, že sme moh­li svo­jim klien­tom pos­kyt­núť ap­li­ká­ciu, kto­rá im umož­ňu­je mo­der­ný prís­tup k in­for­má­ciám so všet­ký­mi vý­ho­da­mi mo­bil­né­ho rie­še­nia. Kľú­čo­vé prí­no­sy tej­to ap­li­ká­cie sú ús­po­ra ča­su, preh­ľad­nosť, mož­nosť okam­ži­tej iden­ti­fi­ká­cie prob­lé­mu a neob­me­dze­ná dos­tup­nosť," do­dá­va Lu­káš Zr­za­vý, Pro­duc­tion Di­rec­tor, Uni­corn Sys­tems.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter