MasterCard, Slovak Telekom, O2 a Orange Slovensko spojili svoje sily, aby zjednodušili mobilné platby

Zdru­že­nie vy­tvo­rí cen­trál­nu plat­for­mu, kto­rá po­mô­že ban­kám a mo­bil­ným ope­rá­to­rom urý­chliť vý­voj po­nu­ky NFC pla­tieb pre ich zá­kaz­ní­kov

Mas­ter­Card a spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom, O2 a TRE­VI­CA (fir­ma vlas­tne­ná spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card) vy­tvo­ri­li no­vú mo­bil­nú plat­for­mu, kto­rá urý­chli­la vý­voj mo­bil­ných pla­tob­ných nás­tro­jov na Slo­ven­sku. Tro­ji­ca mo­bil­ných ope­rá­to­rov ob­slu­hu­je 100 % mo­bil­né­ho tr­hu v SR, čo zna­me­ná, že ban­ky a fi­nan­čné in­šti­tú­cie ma­jú te­raz ob­rov­skú mož­nosť zrý­chliť za­vá­dzanie ma­so­vých slu­žieb mo­bil­ných pla­tieb me­dzi spot­re­bi­te­ľov. Vy­da­va­teľ­ské ban­ky sa tak mô­žu ľah­ko pri­po­jiť k plat­for­me TRE­VI­CA a zís­kať prís­tup ku všet­kým mo­bil­ným ope­rá­to­rom na Slo­ven­sku. Ten­to mo­del už fun­gu­je v Poľ­sku, Ne­mec­ku, Ma­ďar­sku a čos­ko­ro by mo­hol za­čať fun­go­vať aj v ČR.

„Spo­je­ním to­ho naj­lep­šie­ho z ban­kov­níc­tva a mo­bil­ných ko­mu­ni­ká­cií umož­ňu­je­me vy­uží­va­nie mo­bil­ných pla­tieb vo všet­kých sie­ťach, po­dob­ne ako je to dnes s texto­vý­mi sprá­va­mi," po­ve­dal Ri­chard Walit­za, vice­pre­zi­dent pre mo­bil­né plat­by a ino­vá­cie spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card v ČR, SR a Ra­kús­ku. „To­to ozná­me­nie pred­sta­vu­je pre Slo­ven­sko pre­lo­mo­vé rie­še­nie, kto­ré roz­ší­ri­me v prie­be­hu ro­kov 2014 - 2015 ajdoďal­ších európ­skych kra­jín."

„Ten­to jed­no­du­chý mo­del spo­lup­rá­ce za­čne čos­ko­ro fun­go­vať nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v ďal­ších európ­skych kra­ji­nách, kde sme vo veľ­mi pok­ro­či­lom štá­diu tech­nic­kých im­ple­men­tá­cií s ban­ka­mi a ope­rá­tor­mi." dopl­nil Jo­sef Ma­cha­la, Head of Sa­les pre CEE re­gión spo­loč­nos­ti Tre­vi­ca S.A.

„Na­šou fi­lo­zo­fiou je po­nú­kať služ­by, kto­ré zjed­no­du­šu­jú ži­vot na­šich zá­kaz­ní­kov a po­nú­ka­jú im sku­toč­nú pri­da­nú hod­no­tu. Naj­väč­šiu hod­no­tu ma­jú mo­bil­né plat­by pre zá­kaz­ní­kov vte­dy, ak ich mô­žu vy­uží­vať u čo naj­väč­šie­ho poč­tu ob­chod­ní­kov. Pre­to spo­lup­rá­cu so spo­loč­nos­ťou Mas­ter­Card ví­ta­me," ho­vo­rí Pe­ter Čap­ko­vič, ma­na­žér kor­po­rát­nej stra­té­gie spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

„Dl­ho­do­bo sa sna­ží­me, aby sa bez­peč­né mo­bil­né plat­by sta­li na Slo­ven­sku štan­dar­dom, o čom sved­čí aj ne­dáv­ne spus­te­nie na­šej mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky. Spo­loč­ný pos­tup a vy­tvo­re­nie všeo­bec­nej plat­for­my tú­to sna­hu urých­li, pri­čom v ko­neč­nom dôs­led­ku bu­de z to­ho pro­fi­to­vať naj­mä zá­kaz­ník,"po­ve­dal Pe­ter He­lexa, se­nior ma­na­žér stra­té­gie a roz­vo­ja no­vé­ho pod­ni­ka­nia, Slo­vak Te­le­kom.

V O2 pok­ra­ču­je­me v tren­de, kto­rý sme nas­to­li­li už za­čiat­kom mi­nu­lé­ho ro­ka. Ako pr­ví sme na­šim zá­kaz­ní­kom pri­nies­li bez­kon­tak­tné plat­by mo­bi­lom pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie NFC. Spo­lup­rá­ca s par­tne­rom Tre­vi­ca umož­ní jed­no­duch­šie, rých­lej­šie a lac­nej­šie na­sa­de­nie tech­no­ló­gie nie­len u nás, ale aj na stra­ne bánk a fi­nan­čných in­šti­tú­cií. Ví­ťa­zom bu­de te­da v tom­to pro­ce­se zá­kaz­ník, kto­rý dos­ta­ne kva­lit­nú mo­der­nú služ­bu rých­lej­šie," uvie­dol To­máš Ma­sár, ria­di­teľ pre stra­té­giu a roz­voj ob­cho­du, O2.
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter