ASUS pozýva na Notebook Expo: Otestujte si novinky a vyhrajte 2v1 ASUS Tran-sfor¬mer Book T100.

Svia­tok všet­kých IT nad­šen­cov sa blí­ži. 12. ap­rí­la 2014 sa stret­nú naj­lep­šie tech­no­lo­gic­ké no­vin­ky na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve. Do svoj­ho stán­ku na vý­sta­ve No­te­book Expo po­zý­va aj spo­loč­nosť ASUS. Príď­te sa zoz­ná­miť s naj­nov­ší­mi no­te­book­mi, tab­let­mi a smar­tfón­mi.

Naj­väč­šiu po­zor­nosť bu­dú bez­po­chy­by pú­tať štý­lo­vé Zen­boo­ky UX301/302, kon­ver­ti­bil­ný Tran­sfor­mer Book T300 a ab­so­lút­na no­vin­ka - smar­tfó­ny ASUS Zen­Fo­ne. Otes­tu­je­te si aj tab­le­ty Me­mo­Pad a Fo­ne­pad. Spo­mien­kou na va­šu náv­šte­vu ASUS stán­ku bu­de uni­kát­na fo­tog­ra­fia z fo­to­nau­ta. Od­fo­tiť sa bu­de­te môcť aj pri veľ­kej ASUS ste­ne a ak bu­de­te mať šťas­tie, neo­dí­de­te s práz­dny­mi ru­ka­mi. Nie­koľ­kých z vás od­me­ní­me men­ší­mi vec­ný­mi ce­na­mi.

A kto vie, z vý­sta­vy No­te­book Expo si mož­no od­ne­sie­te aj ľah­ko pre­nos­ný no­te­book 2 v 1 s 10" tab­le­tom ASUS Tran­sfor­mer Book T100. Do piat­ku 11.4.2014 vy­pl­ňte ten­to sú­ťaž­ný for­mu­lár (http://www.it­news.sk/ti­tu­ly/pc-re­vue/an­ke­ta) a v so­bo­tu ne­chý­baj­te na No­te­book Expo.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter