Prvý optický internet v Novej Bani

Pr­ví ob­ča­nia No­vej Ba­ne bo­li ten­to týž­deň pri­po­je­ní na op­tic­kú sieť, kto­rá ve­die op­tic­ké káb­le pria­mo do by­tov zá­kaz­ní­kov a pri­ná­ša im rých­ly inter­net a inter­ak­tív­ne služ­by. Prib­liž­ne 1500 do­mác­nos­tí v mes­te bu­de môcť po kom­plet­nom do­bu­do­va­ní vy­uží­vať vy­so­ko­rý­chlost­ný op­tic­ký inter­net, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s 206 TV prog­ra­ma­mi a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie v jed­nom ba­lí­ku bez via­za­nos­ti.

„Oso­bit­ne nás te­ší, že do No­vej Ba­ne pri­ná­ša­me ako pr­ví nao­zaj rých­le inter­ne­to­vé služ­by pros­tred­níc­tvom op­tic­kej sie­te. Ok­rem mo­der­nej tech­no­ló­gie to zna­me­ná aj vý­znam­nú ús­po­ru na nák­la­doch do­mác­nos­ti. Keď ob­čan vy­me­ní star­šie služ­by káb­lo­vej te­le­ví­zie, pev­nej lin­ky a inter­ne­tu za je­den pau­šál od Anti­ku, ušet­rí čas­to aj viac ako po­lo­vi­cu to­ho čo pla­til do­te­raz," ho­vo­rí Pe­ter Blaas, ria­di­teľ pre roz­voj spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. Za pos­led­ný rok Antik sprís­tup­nil svo­je služ­by v Hu­men­nom či v Pol­tá­ri, v tom­to ro­ku už ok­rem No­vej Ba­ne oh­lá­sil vstup aj do Tl­máč.

Vý­stav­bu op­tic­kej sie­te ty­pu FTTH reali­zu­je ANTIK v No­vej Ba­ni v sú­la­de so svo­jou stra­té­giou pri­ná­šať vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net aj do ob­las­tí, kto­ré pre veľ­kých in­ves­to­rov nie sú za­ují­ma­vé. Ba­lík s op­tic­ký­mi trip­le play služ­ba­mi za­hŕňa vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net s rých­los­ťou 70 Mbit/s, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu až s 206 TV prog­ra­ma­mi (de­siat­ky z to­ho v HD kva­li­te), vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie s 40 voľ­ný­mi mi­nú­ta­mi do všet­kých sie­tí či te­le­víz­ny ar­chív iba za 17,92 eur me­sač­ne. Služ­by sú bez FUP a bez via­za­nos­ti. Na­vy­še, tí zá­ujem­co­via, kto­rí sa za­re­gis­tru­jú do 30.06.2014 zís­ka­jú trip­le play ba­lík slu­žieb úpl­ne bez­plat­ne na do­bu 3 me­sia­cov. Viac in­for­má­cií na no­va­ba­na.antik.sk ale­bo na bez­plat­nej lin­ke 055/123 45.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter