TULIP – O krok bližšie k zjednoteniu biznis procesov

Rých­ly ži­vot­ný št­ýl pri­ná­ša so se­bou aj rých­lo sa me­nia­ce pot­re­by a pre­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov a te­da aj zvý­še­né ná­ro­ky na tech­no­lo­gic­ké rie­še­nia, kto­rý­mi fir­my na tie­to pot­re­by rea­gu­jú. Jed­no­du­chosť rie­še­ní pri­tom čas­to zoh­rá­va kľú­čo­vú úlo­hu pri bu­do­va­ní kon­ku­ren­čnej vý­ho­dy. V po­za­dí kaž­dej ús­peš­nej fir­my sto­jí sú­bor správ­ne navr­hnu­tých a dob­re fun­gu­jú­cich biz­nis pro­ce­sov a jed­no­du­chých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní. Me­dzi­ná­rod­ná spo­loč­nosť Ac­ca­ce pred­sta­vu­je uni­kát­ne rie­še­nie, kto­ré umož­ňu­je ria­de­nie úč­tov­ných, mzdo­vých a HR pro­ce­sov v Euró­pe v rám­ci jed­nej plat­for­my.


TU­LIP Sto­ry

Ac­ca­ce, pô­vo­dom slo­ven­ská spo­loč­nosť, sa rých­lo etab­lo­va­la na me­dzi­ná­rod­nom po­ra­den­skom a out­sour­cin­go­vom tr­hu a po­čas svo­jej expan­zie naš­tar­to­va­la vý­voj vlas­tných IT rie­še­ní s cie­ľom op­ti­ma­li­zo­vať workflow a zjed­no­du­šiť spo­lup­rá­cu s klien­tmi a ob­chod­ný­mi par­tner­mi pri pos­ky­to­va­ní úč­tov­ných a mzdo­vých slu­žieb.

TU­LIP je uni­kát­nou me­dzi­ná­rod­nou plat­for­mou, kto­rá umož­ňu­je sprá­vu všet­kých ad­mi­nis­tra­tív­nych úloh sú­vi­sia­cich s úč­tov­ný­mi, mzdo­vý­mi a per­so­nál­ny­mi pro­ces­mi na jed­nom mies­te. Rie­še­nie bo­lo vy­tvo­re­né na už im­ple­men­to­va­nom rie­še­ní pre obeh a schva­ľo­va­nie do­ku­men­tov a s pou­ži­tím naj­nov­ších tech­no­ló­gií vy­uží­va­ných na sprá­vu a auto­ma­ti­zá­ciu úč­tov­ných a mzdo­vých čin­nos­tí.

Zjed­no­te­ním ra­dy pro­ce­sov v rám­ci jed­nej plat­for­my rie­ši TU­LIP prob­lé­my, kto­rým če­lia spo­loč­nos­ti: vy­so­ké nák­la­dy na im­ple­men­tá­ciu rôz­nych IT rie­še­ní a zlo­ži­tá koor­di­ná­cia čin­nos­tí, rie­še­ní a pos­ky­to­va­te­ľov pre za­bez­pe­če­nie čin­nos­tí:

- Sprá­va do­ku­men­tov a sca­no­va­cie služ­by, za­dá­va­nie a spra­co­va­nie pr­vot­ných dát
- Im­ple­men­tá­cia tech­no­ló­gií OCR (Op­ti­cal Cha­rac­ter Re­cog­ni­tion)
- Inter­né server­y na hos­ting elek­tro­nic­kých dát a do­ku­men­tov
- Ar­chi­vá­cia - či už fy­zic­ká ale­bo elek­tro­nic­ká


Pri dneš­ných mož­nos­tiach vy­uži­tia mo­der­ných tech­no­ló­gií nie je prí­pus­tné aké­koľ­vek plýt­va­nie fi­nan­čný­mi a ľud­ský­mi zdroj­mi na sprá­vu inter­ných pro­ce­sov a do­ku­men­tá­cie. Veľ­ký po­čet pos­ky­to­va­te­ľov, kto­rých spo­loč­nos­ti vy­uží­va­jú na sprá­vu dát, spra­co­va­nie a koor­di­ná­ciu úč­tov­níc­tva, miezd, HR agen­dy, da­ní a veľ­ký po­čet im­ple­men­to­va­ných ERP rie­še­ní, zvy­šu­je nák­la­dy a zne­mož­ňu­je efek­tív­nu kon­tro­lu nad jed­not­li­vý­mi inter­ný­mi čin­nos­ťa­mi. Prá­ve pre­to pri­ná­ša­me TU­LIP, nás­troj pre op­ti­ma­li­zá­ciu pod­ni­ka­teľ­skej čin­nos­ti pros­tred­níc­tvom zjed­no­du­še­nia vnút­ro­pod­ni­ko­vých pro­ce­sov,"
uvie­dol­Jiří Ma­jer, Chief Execu­ti­ve Of­fi­cer Ac­ca­ce Group.

Bu­dúc­nosť ne­bo­la nik­dy ta­ká jed­no­du­chá
TU­LIP pos­ky­tu­je plat­for­mu pre nas­le­du­jú­ce ob­las­ti:
- Efek­tív­ne a koor­di­no­va­né back-of­fi­ce čin­nos­ti vo všet­kých kra­ji­nách kde fir­ma pô­so­bí
- Obeh dát a schva­ľo­va­cie pro­ce­sy pre všet­ky úč­tov­né, mzdo­vé a per­so­nál­ne pro­ce­sy
- Auto­ma­tic­ké úč­to­va­nie
- Mož­nosť in­teg­rá­cie s akým­koľ­vek sof­tvé­ro­vým rie­še­ním tre­tej stra­ny
- Níz­ke nák­la­dy pri vstu­pe na no­vé tr­hy s dos­ta­toč­nou kon­tro­lou nad pro­ces­mi

"Pros­tred­níc­tvom rie­še­nia TU­LIP, chce­me vy­vrá­tiť ste­reo­typ, že ak pod­ni­ká­te vo via­ce­rých kra­ji­nách, roz­die­ly, kto­ré vzni­ka­jú im­ple­men­to­va­ním lo­kál­nych pro­ce­sov, mu­sia byť ak­cep­to­va­né ako nut­né zlo. TU­LIP nie len že zjed­no­du­šu­je pro­ce­sy, ale umož­ňu­je aj hlad­ký pre­chod exis­tu­jú­cich pro­ce­sov pri vstu­pe do no­vých kra­jín a umož­ňu­je jed­no­du­chú kon­tro­lu nad sie­ťou. TU­LIP od­bre­me­ní spo­loč­nos­ti a umož­ní im pl­ne sa sús­tre­diť na stra­té­giu a že­la­ný rast," do­dal­Jiří Ma­jer.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter