Konferencia MobileRulezz 2014 spustila registráciu účastníkov

Mo­bi­ly ov­lád­li nie­len mar­ke­ting, ale aj pre­daj sa­mot­ný. Aj tej­to té­me sa bu­de ve­no­vať 4. roč­ník ús­peš­nej kon­fe­ren­cie o mo­bil­nom mar­ke­tin­gu Mo­bi­le­Ru­lezz 2014. Tá sa us­ku­toč­ní už 6. má­ja v Ho­te­li Ga­te One.

Dnes sa za­ča­la re­gis­trá­cia účas­tní­kov na kon­fe­ren­ciu Mo­bi­le­Ru­lezz 2014, kto­rá už po štvr­týk­rát pri­ví­ta tých naj­lep­ších od­bor­ní­kov na mo­bil­ný mar­ke­ting. Nad­šen­cov mo­bil­ných tech­no­ló­gií a mar­ke­tin­gu ča­ka­jú no­vin­ky z mo­bil­né­ho sve­ta v dvoch sá­lach; v hlav­nej, v kto­rej účas­tní­kom od­bor­ní­ci pred­sta­via in­špi­rá­cie zo sve­ta mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu a v de­ve­lo­per­skej zó­ne ur­če­nej na wor­ksho­py.

„Mo­bi­ly na­be­ra­jú na si­le nie­len v ob­las­ti mar­ke­tin­gu, ale ov­lá­da­jú aj sa­mot­ný pre­daj. Pre­to sme sa roz­hod­li ve­no­vať je­den blok té­me m-com­mer­ce, kto­rá za­tiaľ nie je na Slo­ven­sku veľ­mi roz­vi­nu­tá, no stá­va sa dô­le­ži­tou sú­čas­ťou mar­ke­tin­go­vej stra­té­gie," prez­rá­dza Pe­ter Šebo, or­ga­ni­zá­tor Mo­bi­le­Ru­lezz 2014.

Na kon­fe­ren­cii sa pred­sta­via od­bor­ní­ci ako Pa­me­la Ba­buš­čá­ko­vá, kto­rá v Tat­ra Ban­ke za­stre­šu­je mo­bil­né ap­li­ká­cie a web či Ra­do­van Var­gic, kto­rý pô­so­bí ako Com­mer­cial In­no­va­tions v spo­loč­nos­ti Oran­ge.

Na svo­je si prí­du aj nad­šen­ci no­vých tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií, aký­mi sú nap­rík­lad oku­lia­re Goog­le Glass, kto­ré si mô­žu vy­skú­šať pria­mo na mies­te. Na kon­fe­ren­cii bu­dú pred­sta­ve­né aj shortlis­ty naj­lep­ších ap­li­ká­cií v sú­ťa­ži AppsRu­lezz 2014.

Na kon­fe­ren­ciu sa mô­žu zá­ujem­co­via re­gis­tro­vať pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu na mo­bi­le.ru­lezz.sk/2014. Ce­na vstu­pu je 199 eur, dru­hý a ďal­ší účas­tník z rov­na­kej spo­loč­nos­ti ma­jú zvý­hod­ne­né vstup­né v hod­no­te 99 eur.

Po­čas ro­ka sa ko­na­jú až tri kon­fe­ren­cie pod zá­šti­tou ru­lezz.sk. Pre všet­kých priaz­niv­cov kon­fe­ren­cií spus­ti­li or­ga­ni­zá­to­ri bez­plat­ný klub fa­nú­ši­kov RU­LEZZ s množ­stvom zliav a vý­hod.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter