Junior Internet úspešne ukončil svoj 9-ty ročník

Fi­na­lis­ti slo­ven­ské­ho Ju­nior Inter­ne­tu sa stret­li v Bra­tis­la­ve v dňoch 28. - 29. mar­ca 2014, aby po­rov­na­li svo­je si­ly a pre­zen­to­va­li svo­je webo­vé pro­jek­ty pred ôs­mi­mi člen­mi hod­no­tia­cej ko­mi­sie i ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou či ví­ťaz­mi čes­ké­ho Ju­nior Inter­ne­tu, kto­rí pri­ja­li poz­va­nie na slo­ven­skú kon­fe­ren­ciu. Pred­se­dom hod­no­tia­cej ko­mi­sie bol Ľuboš De­mo­vič zo Zo­nes.sk.

Aj ten­to roč­ník Ju­nior Inter­ne­tu pre­bie­hal na pô­de Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU. Po­čas sú­ťaž­nej kon­fe­ren­cie si hod­no­tia­ca ko­mi­sia vy­po­ču­la pre­zen­tá­cie vy­še 60 mla­dých prog­ra­má­to­rov, di­zaj­né­rov a blo­ge­rov s ich za­ují­ma­vý­mi pro­jek­tmi a prá­ca­mi, kto­ré bo­li vy­bra­né spo­me­dzi 170 re­gis­tro­va­ných webov, gra­fík a textov. Sú­ťa­žia­ci ma­li vy­hra­de­né 3 mi­nú­ty na to, aby uká­za­li naj­sil­nej­šie strán­ky svo­jej prá­ce. Sú­ťa­ži­li v šies­tich ka­te­gó­riách - Ju­niorWEB, Ju­nior­DE­SIGN, Ju­nior­TEXT, Ju­nio­rAPP, Ju­nio­rERB a v toh­to­roč­nej no­vin­ke Ju­niorLEARN. Mi­mo sú­ťa­že od­pre­zen­to­va­li svo­je ví­ťaz­né prá­ce aj čes­kí účas­tní­ci a vý­her­co­via čes­ké­ho Ju­nior Inter­ne­tu.

Hod­no­ti­te­lia to ma­li nao­zaj ťaž­ké, pre­to­že sa aj v tom­to ro­ku stret­lo na jed­nom mies­te via­ce­ro sku­toč­ne kva­lit­ných prác. Sved­čí o tom i fakt, že v ka­te­gó­rií Ju­niorWeb pre účas­tní­kov zo stred­ných škôl ude­li­li do­kon­ca až šty­ri mies­ta. Cel­ko­vo bo­lo na­po­kon 21 umies­tne­ní a roz­da­li sa tri špe­ciál­ne oce­ne­nia. Auto­ri pia­tich pro­jek­tov si prev­za­li Oce­ne­nie de­ka­na Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, doc. Ing. Pav­la Či­čá­ka, PhD., kto­rý prev­zal zá­šti­tu nad po­du­ja­tím. Zá­šti­tu ten­to rok pr­vý krát prev­zal aj Ing. Pe­ter Pelleg­ri­ni, di­gi­tál­ny lí­der Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Vý­sled­ko­vú lis­ti­nu náj­de­te tu: ju­nio­rin­ter­net.sk

Sú­čas­ťou prog­ra­mu bo­li aj pred­náš­ky od­bor­ní­kov z IT fi­riem a uni­ver­zít. Ing. To­máš Há­la z web­hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti AC­TI­VE24 roz­prá­val o bez­peč­nej VLAN. Zo spo­loč­nos­ti The Spot za­ujal účas­tní­kov i ve­rej­nosť pred­náš­kou na té­mu From ze­ro to he­ro ale­bo Ako sa stať mi­lio­ná­rom (Mark Zuc­ker­berg sty­le) Ma­tej Ftáč­nik z hod­no­tia­cej ko­mi­sie a so za­ují­ma­vou pred­náš­kou vy­stú­pil aj Mar­tin Ševe­ček z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia LEAF, kto­rý oboz­ná­mil účas­tní­kov s tým Ako v le­te nes­tra­tiť niť a nau­čiť sa to, čo sa v ško­le neučia. Za hos­ťu­jú­cu Fa­kul­tu in­for­ma­ti­ky STU pred­ná­šal Mi­chal Bar­la na té­mu Web je hlú­py, poď­me to zme­niť.

Za­ují­ma­vos­ťou toh­to roč­ní­ka sú­ťaž­nej kon­fe­ren­cie Ju­nior Inter­net bo­li aj feed­back -y pos­ky­to­va­né účas­tní­kom, kto­rí od­pre­zen­to­va­li svo­je pro­jek­ty a prá­ce. Feed­back ob­sa­ho­val vi­deo ana­lý­zu sa­mot­né­ho vy­stú­pe­nia (mi­mi­ka, ges­ti­ka, reč te­la) spo­lu s od­po­rú­ča­ním, čo do bu­dú­cich roč­ní­kov v rám­ci pre­zen­tá­cie vy­lep­šiť. Pre všet­kých účas­tní­kov s pre­zen­tá­cia­mi pos­kyt­li svoj feed­back Vi­tek Je­žek a Pa­vel Fuchs z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Ju­nior Inter­net, o. s., CZ, kto­rí sú or­ga­ni­zá­tor­mi kon­fe­ren­cie v Čes­kej re­pub­li­ke. Účas­tní­kom s texto­vý­mi prá­ca­mi svoj feed­back pos­ky­tol no­vi­nár Mi­ros­lav Meň­hert a tiež Mi­los­lav Ofú­ka­ný z Pro­mos­pra­vy.sk.

Fo­to­ga­lé­ria Ju­nior Inter­net 2014: fo­to.ama­vet.sk

Na­ša veľ­ká vďa­ka pat­rí všet­kým par­tne­rom, kto­rí pris­pe­li k opäť veľ­mi ús­peš­né­mu zor­ga­ni­zo­va­niu sú­ťaž­nej kon­fe­ren­cie, kto­rá sa i ten­to rok sta­la pries­to­rom pre stret­nu­tia nad­šen­cov z ob­las­ti IT či už mla­dých auto­rov webo­vých pro­jek­tov (webo­vé strán­ky, ap­li­ká­cie, de­sign weby, tex­ty), ich pe­da­gó­gov či ro­di­čov ale v ne­pos­led­nom ra­de i od­bor­ní­kov zo sve­ta in­for­ma­ti­ky. Ju­nior Inter­net na Slo­ven­sku sa us­ku­toč­nil už po de­via­ty krát. Hlav­ný­mi par­tner­mi po­du­ja­tia bo­li: Fa­kul­ta In­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, Poš­to­vá Ban­ka, Di­gi­tál­ny lí­der, SK-NIC, AC­TI­VE24, QBSW, Par­tner­stvá pre pros­pe­ri­tu, Hlav­né mes­to SR - Bra­tis­la­va a Mic­ro­soft.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter