IBM trinásty rok za sebou lídrom na trhu s middlewarom

Spo­loč­nosť IBM (NY­SE: IBM) bo­la agen­tú­rou Gar­tner opäť vy­hlá­se­ná za ce­los­ve­to­vé­ho líd­ra na tr­hu s ap­li­kač­nou infra­štruk­tú­rou a mid­dleware sof­tvé­rom. Spo­loč­nosť Gar­tner reb­rí­ček zos­ta­vi­la na zá­kla­de ce­los­ve­to­vých tr­žieb fi­riem za rok 2013. IBM sa umies­tni­la na pr­vom mies­te už tri­nás­ty rok za se­bou.

Pod­ľa sprá­vy spo­loč­nos­ti Gar­tner má IBM s 30 per­cen­ta­mi naj­väč­ší po­diel na tr­hu s ap­li­kač­nou infra­štruk­tú­rou a mid­dleware sof­tvé­rom. Zá­ro­veň je to tak­mer dvoj­ná­so­bok op­ro­ti po­die­lu jej naj­bliž­šie­ho kon­ku­ren­ta, uvá­dza sa v sprá­ve agen­tú­ry Gar­tner. Ce­los­ve­to­vý trh s infra­štruk­tú­rou ap­li­ká­cií a mid­dleware sof­tvé­rom vla­ni pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner na­rás­tol o 5,6 per­cen­ta na 21,5 mi­liar­dy do­lá­rov.

"Naj­nov­šia sprá­va agen­tú­ry Gar­tner je potvr­de­ním zá­väz­ku spo­loč­nos­ti IBM pos­ky­to­vať vy­so­ko kon­ku­ren­čné služ­by, kto­ré po­má­ha­jú na­šim zá­kaz­ní­kom pri tran­sfor­má­cii ich pod­ni­ka­nia z dl­ho­do­bé­ho poh­ľa­du," po­ve­dal Ste­ve Mills, se­nior vice­pre­zi­dent a ria­di­teľ di­ví­zie IBM Software & Sys­tems.

V rám­ci por­tfó­lia ap­li­kač­nej infra­štruk­tú­ry a mid­dleware zís­ka­la spo­loč­nosť IBM pr­ven­stvo v ob­las­ti do­dáv­ky Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment sof­tvé­ro­vých rie­še­ní s 29 per­cen­tným tr­ho­vým po­die­lom, čo je viac ako troj­ná­so­bok, op­ro­ti jej naj­bliž­šie­mu kon­ku­ren­to­vi. Agen­tú­ra Gar­tner tiež in­for­mo­va­la, že IBM jed­not­kou na ôs­mich z je­de­nás­tich tr­hov za­hŕňa­jú­cich ap­li­kač­nú infra­štruk­tú­ru a mid­dleware.

Viac in­for­má­cií náj­de­te Tu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter