Vodafone vytvorí vo Veľkej Británii 1 400 pracovných miest

Spo­loč­nosť Vo­da­fo­ne zvý­ši po­čet svo­jich pre­daj­ných miest vo Veľ­kej Bri­tá­nii o 150 a vy­tvo­rí tak po­čas nas­le­du­jú­cich dva­nás­tich me­sia­cov 1 400 no­vých pra­cov­ných miest. Hod­no­ta tej­to in­ves­tí­cie do­sa­hu­je 100 mil. brit­ských li­bier (GBP). Spo­loč­nosť in­for­mo­va­la, že ten­to krok je sú­čas­ťou plá­nu prein­ves­to­vať v tom­to ro­ku vo Veľ­kej Bri­tá­nii prib­liž­ne jed­nu mi­liar­du GBP. Na brit­skom tr­hu spo­loč­nosť pos­ky­tu­je služ­by 19 mi­lió­nom zá­kaz­ní­kov.

Plán zvý­šiť vý­dav­ky vo Veľ­kej Bri­tá­nii o viac ako 50 % na tak­mer mi­liar­du brit­ských li­bier ozná­mi­la spo­loč­nosť v jú­ni mi­nu­lé­ho ro­ku. Ot­vo­re­ním no­vých pre­daj­ní sa ich po­čet v kra­ji­ne cel­ko­vo zvý­ši na viac ako 500. Tie­to plá­ny pod­po­ril aj brit­ský pre­miér Da­vid Ca­me­ron. "Je to náz­nak to­ho, že náš dl­ho­do­bý hos­po­dár­sky plán na tvor­bu pra­cov­ných miest a vy­tvo­re­nie sil­nej­šej, kon­ku­ren­cies­chop­nej­šej eko­no­mi­ky fun­gu­je," po­ve­dal Ca­me­ron.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter