Prístupový bod ZyXEL NWA1123-AC v dizajne detektoru dymu – ideálna platforma pre prechod na 802.11ac

Spo­loč­nosť ZyXEL uvá­dza na trh prís­tu­po­vý bod trie­dy bu­si­ness, kto­rý­po­nú­ka mi­mo­riad­nu flexibi­li­tu a vý­kon dvoj­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia a sú­čas­ne mož­nosť ne­ná­pad­nej in­šta­lá­cie. Svo­jim par­tne­rom tak ZyXEL dá­va do rúk ideál­nu plat­for­mu pre mig­rá­ciu zá­kaz­ní­kov na vy­so­ko­rý­chlos­tnú bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu 802.11ac.

NWA1123-AC je prís­tu­po­vý bod (AP) prip­ra­ve­ný na bu­dúc­nosť, kto­rý us­po­ko­ju­je ras­tú­ci do­pyt zá­kaz­ní­kov po rých­lom pri­po­je­ní a vy­zna­ču­je sa mi­mo­riad­nou vý­kon­nos­ťou, fun­kčnos­ťou a vy­ni­ka­jú­cou náv­rat­nos­ťou in­ves­tí­cie. Vďa­ka vzhľa­du „de­tek­to­ru dy­mu" a mož­nos­ti in­šta­lá­cie na strop spo­lu s pod­po­rou na­pá­ja­nia PoE (Power-over Et­her­net) je pro­dukt ideál­nym rie­še­ním pre pod­ni­ky, ho­te­ly a pen­zió­ny, ba­ry a ka­viar­ne, ma­loob­chod­né pre­daj­ne, rek­reač­né stre­dis­ká, ško­ly, zdra­vot­né stre­dis­ká a všet­ky ďal­šie mies­ta, kde sú žia­dú­ce dis­krét­ne a es­te­tic­ké in­šta­lá­cie.

Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­leč­nos­ti ZyXEL, ho­vo­rí, že tá­to mo­der­ni­zo­va­ná ver­zia po­pu­lár­ne­ho AP NWA1123 je ideál­nou voľ­bou pre or­ga­ni­zá­cie, kto­ré chcú po­núk­nuť tú naj­lep­šiu Wi-Fi ko­nek­ti­vi­tu svo­jim za­mes­tnan­com, zá­kaz­ní­kom aj náv­štev­ní­kom. Uží­va­teľ na­viac zís­ka­va rie­še­nie prip­ra­ve­né na bu­dú­ci vý­voj, kto­ré sú­čas­ne pod­po­ru­je aj star­šie, za­ve­de­né Wi-Fi tech­no­ló­gie.

„V sú­čas­nos­ti rých­le ras­tie zná­mosť a roz­ší­re­nie tech­no­ló­gie 802.11ac - vzhľa­dom k to­mu, že všet­ky no­vé mo­bil­né za­ria­de­nia uvá­dza­né na trh už ten­to no­vý štan­dard pod­po­ru­jú. Rých­la, bez­prob­lé­mo­vá a spo­ľah­li­vá Wi-Fi ko­nek­ti­vi­ta v ce­lom areá­li či lo­ka­li­te má zá­sad­ný vý­znam pre ce­lú šká­lu or­ga­ni­zá­cií - od súk­rom­ných pod­ni­kov, kto­ré chcú za­viesť flexibil­né pri­po­je­nie na nie­koľ­kých pod­la­žiach, cez ve­rej­ne prís­tup­né za­ria­de­nia, ako sú ob­cho­dy ale­bo ka­viar­ne, po or­ga­ni­zá­cie ve­rej­ných slu­žieb, nap­rík­lad ško­ly či zdra­vot­níc­ke za­ria­de­nia.

NWA1123-AC im pri­ná­ša pot­reb­nú vý­kon­nosť a spo­ľah­li­vú pre­vádz­ku spo­lu s dvoj­pás­mo­vou tech­no­ló­giou, kto­rá ďa­lej zvy­šu­je flexibi­li­tu pre­vádz­ky a brá­ni rých­le­mu za­sta­ra­niu pro­duk­tu. A ak pri­dá­me eš­te kom­plet­ný sú­bor fun­kcií trie­dy bu­si­ness, je zrej­mé, že NWA1123-AC po­nú­ka vy­ni­ka­jú­cu náv­rat­nosť in­ves­tí­cie všet­kým or­ga­ni­zá­ciám, kto­ré chcú nie­len za­mes­tnan­com, ale aj hos­ťom pos­ky­to­vať op­ti­ma­li­zo­va­né pri­po­je­nie a s tým spo­je­ný kom­fort."

Pre­chod na štan­dard 802.11ac je dob­rá príl­eži­tosť pre par­tne­rov spo­loč­nos­ti ZyXEL, do­dá­va Mar­tin Bra­ti­čák. „Prís­tu­po­vý bod NWA1123-AC uvá­dza­me na trh pres­ne v správ­nu do­bu a oča­ká­va­me, že sa veľ­mi rých­le sta­ne jed­ným z naj­pre­dá­va­nej­ších. Zá­kaz­ní­ci sa na tech­no­ló­giu 802.11ac za­čí­na­jú pý­tať a ZyXEL má na tr­hu bez­drô­to­vých tech­no­ló­gií veľ­ké re­no­mé, kto­ré sa ďa­lej zvy­šu­je. Vďa­ka AP NWA1123-AC mô­žu pre­daj­co­via spo­loč­nos­ti ZyXEL us­po­ko­jiť všet­ky pot­re­by svo­jich zá­kaz­ní­kov a vy­tvá­rať pri­da­nú hod­no­tu tým, že im po­mô­žu s in­šta­lá­ciou a na­sa­de­ním to­ho­to pro­duk­tu. Ide o dob­rú príl­eži­tosť, kto­rá im po­mô­že nie­len s udr­ža­ním stá­va­jú­cich zá­kaz­ní­kov, ale tiež s hľa­da­ním no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí."

Vzhľa­dom ku svo­jej dis­krét­nej reali­zá­cii, fun­kciám a pod­po­re na­pá­ja­nia PoE je prís­tu­po­vý bod NWA1123-AC ideál­nou voľ­bou pre ve­rej­né pries­to­ry v ho­te­loch a za­ria­de­niach pre voľ­ný čas, štát­nych úra­doch, zdra­vot­níc­kych stre­dis­kách a ško­lách či pre­daj­niach a pod­ni­koch. Keď­že pra­cu­je v dvoch kmi­toč­to­vých pás­mach, do­ká­že us­po­ko­jiť pot­re­by uží­va­te­ľov, kto­rí ma­jú mo­bil­né za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce Wi-Fi ko­nek­ti­vi­tu štan­dar­dov 802.11ac a 802.11n, te­da pri­po­je­nie v pás­me 5 GHz. Pod­po­ra nie­koľ­kých vir­tuál­nych sie­tí LAN po­tom umož­ňu­je po­nú­kať seg­men­to­va­nú ko­nek­ti­vi­tu pre rôz­ne sku­pi­ny uží­va­te­ľov, ako sú za­mes­tnan­ci, zá­kaz­ní­ci a hos­tia.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter