Unicorn Systems dodal systém Damas Power do Teplárne Strakonice

Sys­tém Da­mas Power na zá­kla­de evi­do­va­ných tech­nic­kých a pre­vádz­ko­vých pa­ra­met­rov tep­lár­ne vy­po­čí­ta­va mož­né va­rian­ty do­dá­vok elek­tric­kej a te­pel­nej ener­gie vrá­ta­ne re­zerv na pos­ky­to­va­nie pod­por­ných slu­žieb a spot­re­by su­ro­vín. Pre­daj elek­tri­ny a tep­la je nás­led­ne reali­zo­va­ný na zá­kla­de vy­bra­né­ho ob­chod­né­ho plá­nu, kto­rý mô­že byť pos­tup­ne spres­ňo­va­ný v nie­koľ­kých fá­zach (roč­ná, týž­den­ná, den­ná a ope­ra­tív­na príp­ra­va). Pl­ne­nie fi­nan­čné­ho a ob­chod­né­ho plá­nu vrá­ta­ne eko­no­mic­kos­ti cho­du vý­ro­by je v sys­té­me Da­mas Power nás­led­ne vy­hod­no­co­va­né z rôz­nych pre­vádz­ko­vo-eko­no­mic­kých poh­ľa­dov.

Da­mas Power umož­ňu­je Tep­lár­ni Stra­ko­ni­ce do­sa­ho­vať vý­znam­né tr­žby z pre­da­ja elek­tri­ny a pod­por­ných slu­žieb (PpS) pri op­ti­mál­nom vy­uži­tí vý­rob­ných zdro­jov. Zá­ro­veň pos­ky­tu­je uce­le­ný preh­ľad o pre­vádz­ke tep­lár­ne a jej za­ria­de­niach, čím vý­znam­ne pris­pie­va k eko­no­mic­kos­ti jej pre­vádz­ky. Úda­je slú­žia tak na vlas­tnú pot­re­bu tep­lár­ne, ako aj na pot­re­by úra­dov (Ener­ge­tic­ký re­gu­lač­ný úrad, mi­nis­ter­stvo ži­vot­né­ho pros­tre­dia, mi­nis­ter­stvo prie­mys­lu a ob­cho­du). V ne­pos­led­nom ra­de je Da­mas Power ako mo­du­lár­ne rie­še­nie jed­no­du­cho roz­ší­ri­teľ­ný do bu­dúc­nos­ti.

„Vďa­ka sys­té­mu Da­mas Power mô­že­me ria­diť tech­nic­ké aj ob­chod­né pro­ce­sy v Tep­lár­ni Stra­ko­ni­ce ove­ľa efek­tív­nej­šie a do­sa­ho­vať vý­znam­né ús­po­ry, čo je v dneš­nej, pre tep­lá­ren­stvo tak ná­roč­nej do­be veľ­mi dô­le­ži­té," uvá­dza Vác­lav Braun, od­bor­ný ria­di­teľ pre ob­chod, Tep­lár­na Stra­ko­ni­ce.

Jan Kon­rád, Inter­na­tio­nal Servic­es Di­rec­tor Uni­corn Sys­tems, do­dá­va: „Da­mas Power je rie­še­nie, kto­ré pri­ná­ša kom­plexnú pod­po­ru pre­vádz­ko­va­te­ľom tep­lár­ní a elek­trár­ní a som rád, že sa nám po­da­ri­lo us­po­ko­jiť všet­ky po­žia­dav­ky toh­to ná­roč­né­ho klien­ta."

Sys­tém Da­mas Power je te­raz pre­vádz­ko­va­ný v re­ži­me 24 x 7 x 365 a je hlav­ným pre­vádz­ko­vo-eko­no­mic­kým sys­té­mom spo­loč­nos­ti Tep­lár­na Stra­ko­ni­ce a.s.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter