Značka Telekom získala ocenenie Slovak Superbrands a Business Superbrands

Ko­mi­sia exper­tov Brand Coun­cil prog­ra­mu Slo­vak Su­perbrands ude­li­la znač­ke Te­le­kom ce­nu Slo­vak Su­perbrands Award 2014 a Slo­vak Bu­si­ness Su­perbrands Award 2014.

O ude­le­ní Su­perbrands Award roz­ho­du­je exper­tná sku­pi­na Brand Coun­cil na zá­kla­de ve­rej­né­ho pries­ku­mu, zreali­zo­va­né­ho re­no­mo­va­nou agen­tú­rou GfK. Člen­mi Brand Coun­ci­lu sú uz­ná­va­ní od­bor­ní­ci z ob­las­ti mar­ke­tin­gu, ko­mu­ni­ká­cie a rek­la­my.

„To­to oce­ne­nie nás mi­mo­riad­ne te­ší, zá­ro­veň je však pre nás zá­väz­kom. Za­ra­di­li sme sa do sku­pi­ny elit­ných spo­loč­nos­tí, kto­ré mô­žu slú­žiť ako prík­lad ús­peš­né­ho roz­vo­ja a dy­na­mic­ké­ho vy­lep­šo­va­nia imi­džu znač­ky. Ve­rí­me, že tá­to ce­na je pre na­šich zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov potvr­de­ním kva­li­ty a pov­zbu­de­ním pri ich roz­hod­nu­tiach," po­ve­da­la v tej­to sú­vis­los­ti Dra­ho­mí­ra Ju­rí­ko­vá, šéf­ka mar­ke­tin­go­vej ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Me­dzi­ná­rod­ný prog­ram Su­perbrands vzni­kol pred 19 rok­mi vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Od­vte­dy zís­kal ce­los­ve­to­vé uz­na­nie a dnes je ce­na Su­perbrands Award uz­ná­va­ná ako špe­ciál­ne oce­ne­nie v 90 kra­ji­nách na pia­tich kon­ti­nen­toch.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter