Na 3. ShopComm-e zaujala Heuréka aj Balíkomaty

ShopComm logo 2014 cmyk.jpg Tak­mer 120 účas­tní­kov z ra­dov inter­ne­to­vých ob­cho­dov a do­dá­va­te­ľov slu­žieb pre e-sho­py nav­ští­vi­lo v po­ra­dí už 3. pok­ra­čo­va­nie kon­fe­ren­cie o on­li­ne pre­da­ji Shop­Comm, kto­rá sa ko­na­la kon­com mar­ca v bra­tis­lav­skom ho­te­li Saf­fron.

Or­ga­ni­zá­to­rom je­di­nej kon­fe­ren­cie pre inter­ne­to­vé ob­cho­dy na Slo­ven­sku, kto­rá sa ko­ná raz za polro­ka, bo­la agen­tú­ra FU­SION.

„De­sať pred­ná­šok pok­ry­lo ši­ro­ké spek­trum tém, od lo­gis­ti­ky cez mar­ke­ting až po spot­re­bi­teľ­ské sprá­va­nie, pri­čom poz­nat­ky z nich mô­žu účas­tní­ci pria­mo ap­li­ko­vať v praxi," ho­vo­rí pro­jek­to­vý ma­na­žér Shop­CommPe­ter Scher­hau­fer.

Veľ­ký oh­las vzbu­dil To­máš Bra­ver­man z Heu­re­ka.sk s té­mou ná­ku­py cez mo­bil, ale i Ju­raj Sik­len­ka (Slo­vak Par­cel Servic­e) a Ivan Ka­saj (Pro­vo­ca­tion Bu­reau), kto­rí pred­sta­vi­li re­vo­luč­ný spô­sob do­ru­čo­va­nia zá­sie­lok - Ba­lí­ko­mat 24/7.

V té­me lo­gis­ti­ka pok­ra­čo­val aj Pe­ter Hor­ník zo spo­loč­nos­ti FHB Group, kto­rý po­ra­dil, ako ušet­riť 30 % nák­la­dov vy­uží­va­ním slu­žieb in­teg­ro­va­nej lo­gis­ti­ky. Slo­ven­ská poš­ta za­se e-sho­pom prez­ra­di­la, aké sú pre­fe­ren­cie zá­kaz­ní­kov.

Tomas Braverman (Heureka).JPG

Ako jed­no­du­cho a efek­tív­ne rie­šiť on­li­ne spo­ry, udr­žať si klien­tov a zvý­šiť ich spo­koj­nosť po­ra­dil Mar­tin Fa­bian z Yous­ti­ce. Ako zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov prez­ra­di­li fir­my Etar­get (Real Ti­me Bi­ding) aj Ba­lík Plus (ku­pó­no­vý mar­ke­ting).

Email mar­ke­tin­gu sa ve­no­val Ka­rel Kou­pil zo spo­loč­nos­ti IT Lo­gi­ca, ako aj Iva­na Škul­té­tyo­vá z Grap­hic­mai­lu. Pe­ter Li­sý zo Shop­sys.sk ho­vo­ril o ana­lý­ze rie­še­ní, kto­rá by ma­la pred­chá­dzať reali­zá­cii či mo­der­ni­zá­cii kaž­dé­ho e-sho­pu.

Ge­ne­rál­nym par­tne­rom Shop­Comm bo­la spo­loč­nosť IN TI­ME Lo­gis­tics, hlav­ný­mi par­tner­mi Heu­re­ka.sk, FHB Group, Slo­ven­ská poš­ta, Etar­get a H1 Slo­va­kia, par­tner­mi Biz­nisWeb, Grap­hic­mail, Ba­lík Plus, IT Lo­gi­ca, Shop­sys, Web­glo­be, IT Lear­ning, Yous­ti­ce, Crea­ti­ves­hop a the Brid­ge.

Me­diál­ny­mi par­tner­mi kon­fe­ren­cie bol ča­so­pi­sy In­sto­re, por­tá­ly Pcre­vue.sk, In­foware.sk, It­news.sk, Kon­fe­ren­cie.sk a Edu­ca­tion.sk, ako aj Snaz­zy Bee, Sas­hi a Con­nect. Viac in­for­má­cií na www.shop­comm.eu.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter