IBM pokračuje v expanzii Delivery Centra v Košiciach

Spo­loč­nosť IBM pok­ra­ču­je v expan­zii na vý­cho­de Slo­ven­ska. Sláv­nos­tným pres­trih­nu­tím pás­ky IBM ofi­ciál­ne ot­vo­ri­la no­vé pries­to­ry De­li­ve­ry Cen­tra v Ko­ši­ciach, kto­ré sa na­chá­dza­jú v lo­ka­li­te Aupark Tower, v cen­tre Ko­šíc.

Pri naj­nov­šej in­ves­tí­cií u nás sa spo­loč­nosť roz­hod­la pre roz­ší­re­nie ak­ti­vít De­li­ve­ry Cen­tra v Ko­šic­kom kra­ji, kto­rý má ob­rov­ský po­ten­ciál sme­rom do bu­dúc­nos­ti. "V Ko­ši­ciach sme naš­li vý­bor­né pod­mien­ky pre ďal­ší rast na slo­ven­skom tr­hu. Mes­to je pre nás za­ují­ma­vé vďa­ka dos­tat­ku kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej si­ly, štruk­tú­re vy­so­kých škôl, ako aj zlep­šu­jú­cej sa infra­štruk­tú­re," ho­vo­rí ge­ne­rál­ny ria­di­teľ IBM Slo­ven­sko Mar­tin Mur­gáč.

IBM De­li­ve­ry Cen­trum Slo­va­kia je za­me­ra­né na pos­ky­to­va­nie slu­žieb v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a po­ra­den­ských slu­žieb. Je sú­čas­ťou sve­to­vej sie­te De­li­ve­ry Cen­tier spo­loč­nos­ti IBM. Za­mes­tna­nie v ňom náj­du skú­se­ní špe­cia­lis­ti v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií aj čer­ství ab­sol­ven­ti vy­so­kých škôl.

"Za­mes­tnan­ci De­li­ve­ry Cen­tra v Ko­ši­ciach bu­dú pra­co­vať na ino­va­tív­nych pro­jek­toch s vy­so­kou pri­da­nou hod­no­tou pre zá­kaz­ní­kov IBM na ce­lom sve­te. Tra­dič­né tech­no­ló­gie ako JA­VA ale­bo SAP dopl­nia naj­mo­der­nej­šie pro­jek­ty v ob­las­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií a ana­ly­tic­kých rie­še­ní. V rám­ci prog­ra­mu In­te­li­gen­tnej­šia pla­né­ta vy­tvá­ra­me uni­kát­ne rie­še­nia pre efek­tív­nej­šie vy­uži­tie zdro­jov vo všet­kých ob­las­tiach ľud­skej čin­nos­ti. Na­ša in­ves­tí­cia v Ko­ši­ciach je uni­kát­nou príl­eži­tos­ťou pre ta­len­to­va­ných IT pro­fe­sio­ná­lov v mes­te a je­ho oko­lí," do­dá­va Da­niel Stras­ser, ma­na­žér IBM De­li­ve­ry Cen­tra Slo­ven­sko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter