Slovenský výdobytok: moderné technológie, ktoré ustriehnu účty za vodu a energie!

Budúcnosť v rukách modernej technológie

Čo ma­jú spo­loč­né tep­lo, elek­tri­na, plyn a vo­da? Sú to nák­la­dy, kto­ré idú pa­rád­ne do pe­ňa­zí. Na­priek to­mu, že sa ener­gie sna­ží­me vy­uží­vať čo naj­efek­tív­nej­šie, poh­ľad na účet nám vždy zdvih­ne tlak. Je mož­né do­siah­nuť ich sku­toč­ne op­ti­mál­nu ús­po­ru? Ako ďa­le­ko sa na­chá­dza vý­voj mo­der­ných a efek­tív­nej­ších tech­no­ló­gií, čo do­ká­že pok­rok v tej­to ob­las­ti s ich efek­tív­nym nak­la­da­ním?

Do­siah­nuť ús­po­ru ener­gií sa dá iba vte­dy, ak má­te pra­vi­del­ne pres­né in­for­má­cie o ich spot­re­be. Pre čo naj­efek­tív­nej­šiu ús­po­ru ur­či­te nes­ta­čí, keď raz za rok dos­ta­ne­me vy­úč­to­va­nie od do­dá­va­te­ľa tep­la, elek­tri­ny, vo­dy či ply­nu. Dar­mo v nich má­me roz­pí­sa­né jed­not­li­vé po­lož­ky, ne­doz­vie­me sa z nich, v kto­rých kon­krét­nych si­tuáciách, dňoch ale­bo ob­do­biach sa s ener­gia­mi zby­toč­ne plyt­va­lo, z čo­ho vy­plý­va, že ne­vie­me uro­biť ta­ké opat­re­nia, kto­ré by nad­mer­nej spot­re­be úpl­ne a dl­ho­do­bo za­me­dzi­li. 

heat2go.jpg

„Kto chce mať pres­né úda­je o tom, koľ­ko ener­gií ke­dy spot­re­bú­va, mô­že vy­uží­vať dopl­nko­vé elek­tro­nic­ké sys­té­my, kto­ré všet­ky tie­to úda­je za­zna­me­na­jú a vy si ich mô­že­te po­zrieť nie­len raz za rok, ale ke­dy­koľ­vek. Sta­čí po­čí­tač ale­bo mo­bil, ani ne­mu­sí­te byť do­ma. Ok­rem to­ho, že sle­du­je­te spot­re­bu, do­ká­žu no­vé tech­no­ló­gie aj mno­ho iných, uži­toč­ných ve­cí. Nap­rík­lad upo­zor­niť na po­ru­chu v me­ra­ní ale­bo na vo­do­vod­nom pot­ru­bí či za­zna­me­nať spot­re­bu tep­la pre kaž­dú mies­tnosť by­tu. Vďa­ka to­mu je mož­né spra­vod­li­vo ro­zúč­to­vať nák­la­dy na ener­gie a uží­va­teľ by­tu mô­že svo­ju spot­re­bu sle­do­vať ke­dy­koľ­vek," ho­vo­rí Ma­túš Iza­ko­vič zo spo­loč­nos­ti ESM-YZA­MER, kto­rá sa za­obe­rá ener­ge­tic­ký­mi služ­ba­mi a mo­ni­to­rin­gom ener­gií. Do­te­raz sa tie­to po­zi­tí­va tý­ka­li naj­mä pot­re­by zní­že­nia ener­ge­tic­kej ná­roč­nos­ti bu­dov a sta­vieb. Dob­rou sprá­vou je, že dnes sú tie­to sys­té­my ak­tuál­ne do­kon­ca i pre mo­der­ných správ­cov a sa­mot­ných oby­va­te­ľov by­to­viek.

Slo­venský vý­do­by­tok

Slo­ven­ská spo­loč­nosť ESM YZA­MER vy­vi­nu­la uni­kát­ny sys­tém naz­va­ný heat2go. A ide sku­toč­ne o sve­to­vý uni­kát. Sys­tém vy­uží­va bez­drô­to­vé elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie, kto­ré mo­ni­to­ru­je pres­nú spot­re­bu všet­kých ener­gií, kto­ré chce­te sle­do­vať - v by­te, v kan­ce­lá­rii, v po­ly­fun­kčnom ob­jek­te... Na­me­ra­né úda­je od­oš­le do sys­té­mu a vy iba na webe za­dá­te svo­je me­no a hes­lo a vie­te pres­ne, koľ­ko mí­ňa­te.

Elek­tro­nic­ký po­me­ro­vý roz­de­ľo­vač vy­ku­ro­va­cích nák­la­dov pos­ky­tu­je sku­toč­né a pres­né úda­je o spot­re­be. Tie za­zna­me­ná, od­oš­le do sys­té­mu a klient si v ňom úda­je mô­že pre­ze­rať, ke­dy pot­re­bu­je. Heat2go za­zna­me­ná­va spot­re­bu kaž­dej me­ra­nej ener­gie a do­kon­ca spot­re­bu tep­la zvlášť pre kaž­dú mies­tnosť v by­te. Má tak pres­ný preh­ľad o tom, kde koľ­ko spot­re­bu­je tep­la, ke­dy má naj­vyš­šiu spot­re­bu elek­tri­ny, vo­dy ale­bo ply­nu a pod­ľa to­ho je mož­né po­tom zme­niť aj ich vy­uží­va­nie.

Tie­to úda­je slú­žia aj ako roč­né vy­úč­to­va­nie spo­trieb ener­gií, tak­že s na­me­ra­ný­mi hod­no­ta­mi ne­mô­že nik­to ma­ni­pu­lo­vať a na­vy­še už nik­to cu­dzí ne­mu­sí prek­ro­čiť prah va­šich dve­rí, aby od­pí­sal úda­je z me­ra­čov.

Čo do­ká­že sys­tém heat2go

  • Me­rať a za­zna­me­né­vať pres­nú spot­re­bu ener­gie (tep­la, elek­tric­kej ener­gie, ply­nu, tep­lej aj stu­de­nej vo­dy)
  • Ria­diť spot­re­bu, nap­rík­lad kú­riť ale­bo kli­ma­ti­zo­vať pod­ľa po­ča­sia von­ku
  • Upo­zor­ňo­vať na po­ru­chy for­mou mai­lo­vej no­ti­fi­ká­cie
  • Na­me­ra­né úda­je o spot­re­be má klient ke­dy­koľ­vek k dis­po­zí­cii a keď­že vie, koľ­ko mí­ňa, vie aj to, ako ušet­riť

Viac in­for­má­cií o sys­té­me heat2go náj­de­te na www.heat2go.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter