ČR: Roman Rous menovaný do čela softvérovej spoločnosti SODATSW

Spo­leč­nost SO­DATSW s.r.o., spe­cial­ista v ob­las­ti ochra­ny dat a mo­ni­to­rin­gu čin­nos­ti na po­čí­ta­čích má od úno­ra no­vé­ho vý­kon­né­ho ředi­te­le, kte­rým se stal Ro­man Rous.

Ro­man Rous na té­to po­zi­ci nah­ra­zu­je Mar­ti­na Han­za­la, kte­rý se plně věnu­je tech­no­lo­gic­ké­mu roz­vo­ji spo­leč­nos­ti a prá­ci na ky­ber­ne­tic­kých pro­jek­tech ve spo­lup­rá­ci s NA­TO a dal­ší­mi nev­lád­ní­mi or­ga­ni­za­ce­mi.

Mno­ha­le­té zku­še­nos­ti v ma­na­žer­ských ro­lích v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií a in­for­mač­ních sys­témů ze spo­leč­nos­tí ANECT či VE­RA mí­ní Ro­man Rous ny­ní zú­ro­čit ve ve­de­ní spo­leč­nos­ti SO­DATSW. Ro­man Rous dos­tal důvěru od tý­mu in­ves­torů, v če­le s bý­va­lým šé­fem AVG, Karlem Ob­lu­kem. Je­ho hlav­ním úko­lem je na­vá­zat na úspěšné bu­do­vá­ní znač­ky v Čes­ké re­pub­li­ce a zej­mé­na pak za­jis­tit expan­zi na glo­bál­ní tr­hy.

„Do za­jiš­ťo­vá­ní po­čí­ta­čo­vé bez­peč­nos­ti jsou ce­losvětově ročně in­ves­to­vá­ny mi­liar­dy do­larů. Vý­sled­kem těchto in­ves­tic jsou tech­no­lo­gie, kte­ré jsou vel­mi bez­peč­né. Ov­šem pou­ze v případě, že je uži­va­tel pou­ží­vá přesně de­fi­no­va­ným způso­bem. Ten­to „de­fi­no­va­ný způsob" je však pro člověka spí­še frus­tru­jí­cí a nepřívěti­vý, pro­to­že vy­ža­du­je extrém­ní peč­li­vost, slo­ní paměť a spous­tu pro­marněné­ho ča­su.

Věřím, že se nám v So­da­tu po­daří na­dá­le vy­ví­jet tech­no­lo­gie ne­jen bez­peč­né, ale i k li­dem přátel­ské," uvedl Ro­man Rous zá­věrem.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter