Prvý slovenský partner Microsoftu s Gold kompetenciou pre Messaging je spoločnosť Connecting Software

Spo­loč­nosť Con­nec­ting Software­sa sta­la pr­vým slo­ven­ským par­tne­rom Mic­ro­sof­tu, kto­rý do­sia­hol naj­vyš­šiu úro­veň kom­pe­ten­cie pre ob­lasť Mes­sa­ging.

Spo­loč­nosť Con­nec­ting Software, par­tner spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, do­siah­la na Slo­ven­sku ako pr­vá naj­vyš­šiu úro­veň kom­pe­ten­cie v ob­las­ti Mes­sa­ging s ozna­če­ním GOLD. To­to pr­ven­stvo ju op­ráv­ňu­je pou­ží­vať ozna­če­nie Mic­ro­soft Gold Com­pe­ten­cy Par­tner - Mes­sa­ging.

Mes­sa­ging kom­pe­ten­cia je za­me­ra­ná na zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie pri v ob­las­ti in­teg­rá­cie, syn­chro­ni­zá­cie a mig­rá­cie dát ale­bo workflow v Mic­ro­soft Exchan­ge a potvr­dzu­je kva­li­tu rie­še­ní navr­ho­va­ných v tej­to ob­las­ti.

Ti­tul Mic­ro­soft Gold Com­pe­ten­cy Par­tner je naj­vyš­šie oce­ne­nie par­tne­ra v rám­ci spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft. Par­tner­ský prog­ram Mic­ro­soft Par­tner Network spo­čí­va v úz­kej par­tner­skej spo­lup­rá­ci. Tie­to fir­my sa mu­sia do jed­not­li­vých kom­pe­ten­cií kva­li­fi­ko­vať, t. j. mu­sia ok­rem iné­ho za­mes­tná­vať cer­ti­fi­ko­va­ných od­bor­ní­kov na Mic­ro­soft tech­no­ló­gie a preu­ká­zať svo­ju od­bor­nosť v ús­peš­ne reali­zo­va­ných pro­jek­toch eš­te pred ich zís­ka­ním tak, aby bo­li schop­né pl­ne us­po­ko­jiť po­žia­dav­ky zá­kaz­ní­kov. Čle­no­via, par­tne­ri, ma­jú exklu­zív­ny prís­tup k in­for­má­ciám, vrá­ta­ne ško­le­ní a k pro­duk­tom už po­čas ich vý­vo­ja.

Sme hr­dí, že sme pr­vou spo­loč­nos­ťou na Slo­ven­sku so zla­tou Mes­sa­ging kom­pe­ten­ciou, kto­rá je už na­ša štvr­tá. To­to len do­ka­zu­je na­šu od­da­nosť vo­či spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, jej zá­kaz­ní­kom a par­tne­rom a na­šu túž­bu po nik­dy ne­kon­čia­com zdo­ko­na­ľo­va­ní," po­ve­dal Tho­mas Ber­ndor­fer, ma­ji­teľ Con­nec­ting Software.

Viac in­for­má­cií o Con­nec­ting Software

Con­nec­ting Software pô­so­bí v ob­las­ti in­teg­rá­cie, syn­chro­ni­zá­cie a mig­rá­cie ap­li­ká­cií, sof­tvé­ru a prog­ra­mov, kde po­nú­ka par­tne­rom a zá­kaz­ní­kom kom­plexné rie­še­nie v po­do­be pro­duk­tu Con­nect Brid­ge. Na­chá­dza sa v po­boč­kách po ce­lom sve­te - Si­li­con Valley, Den­ver, Vie­deň, ale aj Ma­lac­ky či Kú­ty. Pro­dukt Con­nect Brid­ge po­va­žu­je za re­vo­lú­ciu v sof­tvé­ro­vej in­teg­rá­cii. Vďa­ka uni­kát­nej tech­no­ló­gii ľah­ko, rých­lo a efek­tív­ne po­má­ha par­tne­rom Mic­ro­sof­tu v rie­še­ní in­teg­rač­ných pro­jek­tov. Con­nect Brid­ge je uni­kát­na in­teg­rač­ná plat­for­ma pre aký­koľ­vek sof­tvér vy­ro­be­ný v pos­led­ných 20 ro­koch a je úpl­ne jed­no či je na­sa­de­ný lo­kál­ne (on-pre­mi­se), v clou­de (Of­fi­ce365, Azu­re, CRM On­li­ne a iné) ale­bo hyb­rid­né rie­še­nie.

Zdroj: Connecting SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter