Veľtrh iKariéra Dni Príležitostí 2014

„Tak príď a ukáž sa!", znie mot­to toh­to­roč­né­ho veľtr­hu iKa­rié­ra Dni Príl­eži­tos­tí, kto­rý pre štu­den­tov a ab­sol­ven­tov tech­nic­kých vy­so­kých škôl or­ga­ni­zu­je štu­den­tská or­ga­ni­zá­cia IAES­TE Slo­va­kia. Toh­to­roč­ný 21. roč­ník veľtr­hu iKa­rié­ra sa bu­de ko­nať 1. ap­rí­la 2014 od 9:00 na pô­de Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU na Il­ko­vi­čo­vej 3 v Bra­tis­la­ve.

Dni Príl­eži­tos­tí sú naj­väč­ším pro­jek­tom svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku a or­ga­ni­zo­va­né sú pra­vi­del­ne na jar, v Bra­tis­la­ve pre veľ­ký zá­ujem aj na je­seň. Jar­né veľtr­hy sú or­ga­ni­zo­va­né pos­tup­ne na šty­roch tech­nic­kých uni­ver­zi­tách po ce­lom Slo­ven­sku, v Ko­ši­ciach, Ži­li­ne, Bra­tis­la­ve a Tren­čí­ne. Veľtrh v Bra­tis­la­ve je zo všet­kých naj­väč­ší a naj­nav­šte­vo­va­nej­ší. Pra­vi­del­ne sa ho zú­čas­tňu­je viac než 1.500 štu­den­tov, kto­rí si hľa­da­jú za­mes­tna­nie či us­ku­toč­ňu­jú pries­kum tr­hu prá­ce.

IMG_2960.JPG

Veľtrh iKa­rié­ra uchá­dza­čom o za­mes­tna­nie po­nú­ka mož­nosť stret­núť pod jed­nou stre­chou zá­stup­cov fi­riem so ši­ro­kým za­me­ra­ním a množ­stvom at­rak­tív­nych voľ­ných pra­cov­ných príl­eži­tos­tí . Spo­loč­nos­ti so štu­den­tmi ko­mu­ni­ku­jú pri svo­jich stán­koch, kto­ré sú v pries­to­roch fa­kul­ty te­ma­tic­ky us­po­ria­da­né a umož­ňu­jú tak štu­den­tom cie­le­ne nav­ští­viť spo­loč­nos­ti pô­so­bia­ce v od­bo­roch, kto­ré sú v ko­re­lá­cii s ich štu­dij­ným prog­ra­mom.

Po­čas ce­lé­ho dňa bu­dú mať štu­den­ti a ab­sol­ven­ti mož­nosť pria­mo na mies­te zis­tiť, o akých ľu­dí s aký­mi zruč­nos­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi ma­jú fir­my zá­ujem, aká bu­de ich po­ten­ciál­na náplň prá­ce, mož­né pla­to­vé ohod­no­te­nie a mno­ho ďal­ších in­for­má­cií. „Na­priek to­mu, že sa pa­ra­doxne jed­ná o veľ­mi váž­nu ak­ciu pre štu­den­tov, ako aj pre vy­sta­vu­jú­ce spo­loč­nos­ti, štu­den­ti ma­jú je­di­neč­nú mož­nosť vy­užiť ne­for­mál­nosť ak­cie a zís­kať tak od­po­ve­de na otáz­ky, kto­ré im nás­led­ne mô­žu po­môcť pri vý­be­re vhod­né­ho za­mes­tna­nia.",do­dal Go­razd La­zo­rík, bý­va­lý lí­der od­de­le­nia pre styk s ve­rej­nos­ťou.

dni_prilezotosti_ke_2011 (103).JPG

Jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti bu­dú za­stu­po­vať nie len per­so­na­lis­ti, kto­rí ve­dia a chcú kva­li­fi­ko­va­ne po­ra­diť, ako sa prip­ra­viť na pra­cov­ný po­ho­vor, ale aj špe­cia­lis­ti, kto­rí bu­dú prip­ra­ve­ní zod­po­ve­dať aké­koľ­vek tech­nic­ké otáz­ky. Štu­den­tom sa od­po­rú­ča vziať si so se­bou na veľtrh aj nie­koľ­ko kó­pií ži­vo­to­pi­sov, kto­ré mô­žu zá­stup­com fi­riem so za­ují­ma­vý­mi po­nu­ka­mi pria­mo od­ov­zdať.

„iKa­rié­ra Dni Príl­eži­tos­tí nie je iba kla­sic­kým veľtr­hom prá­ce, kde spo­loč­nos­ti pre­zen­tu­jú voľ­né pra­cov­né po­zí­cie. Spo­loč­nos­ti sa pre­dov­šet­kým sna­žia prib­lí­žiť ich pô­so­be­nie na tr­hu prá­ce a svo­ju čin­nosť. Štu­den­ti ma­jú tak­to mož­nosť zís­kať veľ­mi uži­toč­né in­for­má­cie o fir­mách, kto­ré sú pre nich at­rak­tív­ne ale­bo o tom ako us­pieť vo vý­be­re na pra­cov­nú po­zí­ciu, a to pria­mo od ľu­dí, kto­rí bu­dú ria­diť ten­to pro­ces. Ok­rem to­ho si mô­žu roz­ší­riť ob­zor o spo­loč­nos­tiach, a tým mať zma­po­va­ný trh prá­ce pre bu­dú­cu voľ­bu za­mes­tna­nia.", prib­lí­žil nám prí­nos veľtr­hu Ja­ros­lav Ga­lam­bo­si, sú­čas­ný IT lea­der IAES­TE Slo­va­kia a zá­ro­veň člen reali­zač­né­ho tí­mu.

Väč­ši­na spo­loč­nos­tí ve­die v prie­be­hu dňa na­vy­še za­ují­ma­vé pred­náš­ky pou­ka­zu­jú­ce na ich čin­nosť, pro­jek­ty či za­mes­tna­nec­ké vý­ho­dy. Účas­ťou na tých­to pre­zen­tá­ciách bu­dú pos­lu­chá­či na kon­ci veľtr­hu na­vy­še za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o vec­né ce­ny.

dni_prilezotosti_ke_2011 (374).JPG

Neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou veľtr­hu bu­de už tra­dič­ne Ka­ta­lóg JOB, tla­če­ný ka­ta­lóg fi­riem, kto­ré po­nú­ka­jú up­lat­ne­nie štu­den­tom a ab­sol­ven­tom tech­nic­kých vy­so­kých škôl. Ok­rem to­ho ob­sa­hu­je uži­toč­né in­for­má­cie o tom, ako sa prip­ra­viť na pri­jí­ma­cí po­ho­vor, ako sa od­lí­šiť od kon­ku­ren­cie či ako na­pí­sať kva­lit­ný ži­vo­to­pis. Ka­ta­lóg JOB bu­de me­dzi štu­den­tov dis­tri­buo­va­ný bez­plat­ne po­čas ce­lé­ho dňa ko­na­nia veľtr­hu.

Na zá­ver mož­no do­dať, že toh­to­roč­ných Dni Príl­eži­tos­tí v Bra­tis­la­ve sa zú­čas­tnia spo­loč­nos­ti zvuč­ných mien ako CAP­CO, CGI, ProHR, Ac­cen­tu­re, Al­ca­tel-Lu­cent, AT&T, Dell, Emer­son, ESET, First Da­ta, HP, IBM, Joh­nson Con­trols, Mille­nium, Sof­tec, Soit­ron, Swiss Re, Volkswagen, Zá­pa­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka a iné.

Tak te­da ne­vá­haj­te, nas­le­duj­te mot­to toh­to­roč­ných Dni Príl­eži­tos­tí, staň­te sa aj Vy sú­čas­ťou veľtr­hu a zís­kaj­te do­ko­na­lý preh­ľad o pra­cov­ných príl­eži­tos­tiach v na­šom hlav­nom mes­te, ale aj mi­mo ne­ho. Te­ší­me sa na Va­šu účasť.

Ofi­ciál­na strán­ka pro­jek­tu: www.dnip­ri­le­zi­tos­ti.sk.

Zdroj: IAESTE Slovakia, LC Bratislava


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter