Miniatúrny 3G USB modem ZTE MF667 najnovšie v ponuke Telekomu

Mo­del ZTE MF667 sa ok­rem kom­pak­tných roz­me­rov mô­že poch­vá­liť tiež jed­no­du­chou in­šta­lá­ciou, kom­pa­ti­bi­li­tou s ce­lým ra­dom tech­no­ló­gií pre­no­su dát a níz­kou ener­ge­tic­kou ná­roč­nos­ťou.

ZTE_MF667_Telekom.jpg

Spo­loč­nosť ZTE, vý­znam­ný vý­rob­ca mo­bil­ných za­ria­de­ní, do­da­la na slo­ven­ský trh je­den z naj­kom­pak­tnej­ších USB mo­de­mov pre pre­nos dát v mo­bil­nej sie­ti tre­tej ge­ne­rá­cie. Prís­troj s ozna­če­ním ZTE MF667 no­vo zá­kaz­ní­kom spo­lu s dá­to­vý­mi ta­ri­fa­mi po­nú­ka tu­zem­ský ope­rá­tor Te­le­kom. No­vin­ka po­nú­ka zá­kaz­ní­kom ve­ľa be­ne­fi­tov tiež vďa­ka ener­ge­tic­kej efek­ti­vi­te, níz­kej pre­vádz­ko­vej tep­lo­te a ľah­ké­mu pou­ži­tiu.

ZTE MF667 s hrúb­kou iba 10,5 mm pred­sta­vu­je je­den z naj­men­ších USB mo­de­mov na trh u. Kom­pak­tnosť prís­tro­ja pod­čiar­ku­je tiež vá­ha iba 22 gra­mov. Mo­dem sa tak po­hodl­ne voj­de do kaž­dej taš­ky, ka­bel­ky ale­bo aj do vrec­ka a pri ces­to­va­ní ne­za­be­rie ani kú­sok cen­né­ho mies­ta na­vy­še. Za­ria­de­nie pri pr­vot­nom pou­ži­tí ne­vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu ov­lá­da­čov - dos­lo­va ih­neď po vy­ba­le­ní ho tak mô­žu pou­ží­vať všet­ci pou­ží­va­te­lia bez oh­ľa­du na tech­nic­ké zna­los­ti.

Vý­vo­já­rom ZTE sa op­ro­ti star­ším mo­de­lom po­da­ri­lo znač­ne zní­žiť ener­ge­tic­kú ná­roč­nosť za­ria­de­ní. Mo­dem sa mô­že poch­vá­liť tiež extrém­ne níz­kou pre­vádz­ko­vou tep­lo­tou - k ne­žia­du­ce­mu nad­mer­né­mu za­hrie­va­niu ne­do­chá­dza ani pri dl­ho­do­bom pou­ží­va­ní. Mo­dem mož­no ob­slu­ho­vať cez webo­vé roz­hra­nie a je pl­ne kom­pa­ti­bil­ný s no­vou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 či plat­for­mou Mac.

ZTE MF667 vy­uží­va os­ved­če­nú ar­chi­tek­tú­ru Qual­comm (čip­set MDM8200A) v kom­bi­ná­cii s 64 MB ope­rač­nej pa­mä­te. Dá­to­vé pre­no­sy zvlá­da nie­len v 3G sie­ťach, ale aj v "star­ších" štan­dar­doch GSM / GPRS / ED­GE. Im­ple­men­to­va­né bo­li tiež no­vé tech­no­ló­gie ZTE za­is­ťu­jú­ce sta­bil­nej­ší pre­nos dát aj hla­su s níz­kou do­bou od­oz­vy pri vy­so­ko­rý­chlos­tnom dá­to­vom pre­no­se.

Tech­nic­ké špe­ci­fi­ká­cie ZTE MF667
Roz­me­ry: 88,5 x 27,2 x 10,5 mm
Vá­ha: 22 g
Ko­nek­ti­vi­ta: USB 2.0 HIGH SPEED
Pa­mä­ťo­vé kar­ty: mic­roSDHC (až 32 GB)
Spot­re­ba: max 2,5 W
Štan­dar­dy: GPRS / ED­GE / UMTS / HSD(U)PA
Maximál­ne pre­no­so­vé rých­los­ti
HSU­PA: 5,76 Mbps
HSDPA: 21,6 MbpsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter