Spoločnosť TP-LINK na veľtrhu CeBIT odhalila celú sériu dvojpásmových noviniek

Spo­loč­nosť TP-LINK, ce­los­ve­to­vý do­dá­va­teľ do­má­cich a SO­HO sie­ťo­vých pro­duk­tov, pred­sta­vi­la na kon­fe­ren­cii Ce­BIT 2014 v ne­mec­kom Han­no­ve­ri hneď päť pro­duk­to­vých no­vi­niek, z kto­rých je väč­ši­na schop­ná pre­vádz­ky v oboch frek­ven­čných pás­mach.

Pr­vou od­ha­le­nou no­vin­kou je ele­gant­ný dvoj­pás­mo­vý sme­ro­vač AC1900, kto­rý roz­ši­ru­je por­tfó­lio pro­duk­tov spo­loč­nos­ti TP-LINK pos­ta­ve­né na bez­drô­to­vom štan­dar­de 802.11ac. No­vin­ka je vy­ba­ve­ná gi­ga­bi­to­vý­mi et­her­ne­to­vý­mi por­ta­mi a dá­ta po bez­drô­to­vej sie­ti zvlá­da pre­ná­šať rých­los­ťou až 1,9 Gbit/s, čím sa sta­via do po­zí­cie jed­né­ho z naj­rý­chlej­ších za­ria­de­ní na tr­hu. Vďa­ka roz­hra­niu USB 3.0 umož­ňu­je po sie­ti zdie­ľať tiež tla­čia­reň a dá­ta z exter­ných dis­kov.

Svoj­ho roz­ší­re­nia sa doč­ka­la tiež po­nu­ka powerli­ne adap­té­rov, kto­rá sa roz­rást­la o sé­riu TL-WPA4230P, kto­rá do­ká­že pre­ná­šať dá­ta po elek­tric­kých roz­vo­doch rých­los­ťou až 500 Mbit/s. Skla­dá sa z adap­té­rov TL-WPA4230P a TL-PA4020P, kto­ré do­ko­py po­nú­ka­jú 5 et­her­ne­to­vých por­tov, vďa­ka kto­rým umož­ňu­jú pri­po­jiť hneď nie­koľ­ko za­ria­de­ní sú­čas­ne. Obid­va adap­té­ry ma­jú na svo­jom te­le in­teg­ro­va­nú zá­str­čku do elek­tric­kej sie­te, tak­že po ich za­po­je­ní nes­tra­tí­te mož­nosť na­pá­ja­nia ďal­šie­ho spot­re­bi­ča. Vý­ho­dou je tiež tla­čid­lo Clo­ne umož­ňu­jú­ce adap­té­rom sko­pí­ro­vať iden­ti­fi­ká­tor va­šej bez­drô­to­vej sie­te a roz­ší­riť tak jej do­sah aj do vzdia­le­nej­ších pries­to­rov.

Zlep­še­nie Wi-Fi sig­ná­lu v do­mác­nos­ti si kla­die za cieľ aj tre­tia pred­sta­ve­ná no­vin­ka, a sí­ce dvoj­pás­mo­vý Wi-Fi exten­dér TL-WA3500RE. Za­ria­de­nie si po­ra­dí s bez­drô­to­vý­mi sie­ťa­mi vo frek­ven­čnom pás­me 2,4 a 5 GHz. Jed­no­du­cho sa pri­po­jí k už exis­tu­jú­cej bez­drô­to­vej sie­ti a ší­ri jej sig­nál ďa­lej. Veľ­mi účin­ne tak re­du­ku­je prí­pad­né „hlu­ché mies­ta", kam sig­nál bež­né­ho sme­ro­va­ča ne­do­siah­ne. Mo­del TL-WA3500RE je osa­de­ný jed­ným et­her­ne­to­vým por­tom a je schop­ný pra­co­vať aj v ro­li bez­drô­to­vé­ho klien­ta, kto­rá prí­de vhod nap­rík­lad s vy­uži­tím pre pri­po­je­nie in­te­li­gen­tnej te­le­ví­zie či her­nej kon­zo­ly.

Sé­riu vý­kon­ných sme­ro­va­čov do do­mác­nos­ti či ma­lej kan­ce­lá­rie dopl­ňu­je dvoj­pás­mo­vý sme­ro­vač AC1350, kto­rý sa rov­na­ko ako mo­del AC1900 vy­zna­ču­je pod­po­rou bez­drô­to­vé­ho štan­dar­du 802.11ac. Tá­to tech­no­ló­gia je teo­re­tic­ky 3x rých­lej­šia než star­ší štan­dard 802.11n, tak­že sme­ro­vač po­nú­ka pre­nos dát po bez­drô­to­vej sie­ti rých­los­ťou až 1,35 Gbit/s. Pre zdie­ľa­nie tla­čiar­ní a exter­ných úlo­žísk je no­vin­ka vy­ba­ve­ná hneď dvo­ma USB por­ta­mi, tla­čia­reň aj dá­ta z pre­nos­ných dis­kov tak mô­že­te zdie­ľať na­raz.

Pos­led­nou no­vin­kou pred­sta­ve­nou v rám­ci kon­fe­ren­cie Ce­BIT 2014 je ďal­ší prí­ras­tok do sé­rie dvoj­pás­mo­vých sme­ro­va­čov - mo­del TD-W9980 (TD-W9980B) s in­teg­ro­va­ným VDSL2 mo­de­mom. Pri­po­je­nie k inter­ne­tu umož­ňu­je nie­len pros­tred­níc­tvom VDSL tech­no­ló­gie, ale tiež cez kla­sic­ký et­her­net - stá­va sa tak uni­ver­zál­nym do­má­cim sme­ro­va­čom. Do svo­jej vý­ba­vy za­hŕňa 4 gi­ga­bi­to­vé por­ty a pod­po­ru mo­der­ných sie­tí IPv6. Dá­ta po bez­drô­to­vej sie­ti zvlád­ne vďa­ka tech­no­ló­gii 802.11n pre­ná­šať rých­los­ťou až 600 Mbit/s.

Pred­pok­la­da­ná dos­tup­nosť ani ce­na všet­kých pred­sta­ve­ných za­ria­de­ní za­tiaľ ne­bo­la ozná­me­ná. De­tail­nej­šie in­for­má­cie vám pri­ne­sie­me vo chví­li, keď bu­dú no­vin­ky vstu­po­vať na slo­ven­ský trh.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter