CFO: Náznaky optimizmu v strednej Európe. Konzervatívny prístup na Slovensku

Viac ako po­lo­vi­ca fi­nan­čných ria­di­te­ľov oča­ká­va, že slo­ven­ská eko­no­mi­ka v ro­ku 2014 vzras­tie naj­viac o 1,5 %. Viac op­ti­miz­mu vy­jad­ri­li fi­nan­ční ria­di­te­lia pri oča­ká­va­niach tý­ka­jú­cich sa ich spo­loč­nos­tí. Väč­ši­na z nich však stá­le tvr­dí, že nie je správ­ny čas vy­sta­viť sú­va­hu ich spo­loč­nos­ti väč­ším ri­zi­kám. Vy­plý­va to z 5. pries­ku­mu spo­loč­nos­ti De­loit­te me­dzi fi­nan­čný­mi ria­di­teľ­mi v stred­nej Euró­pe (De­loit­te CE CFO Sur­vey).

Z pries­ku­mu vy­plý­va pretr­vá­va­jú­ci po­mer­ne kon­zer­va­tív­ny pos­toj fi­nan­čných ria­di­te­ľov k vý­vo­ju slo­ven­ské­ho hos­po­dár­stva. Mier­ny rast eko­no­mi­ky (rast hru­bé­ho do­má­ce­ho pro­duk­tu o 1,5 % až 3 %) pred­po­ve­dá 45 % opý­ta­ných, pri­čom väč­ši­na oča­ká­va nu­lo­vý, resp. ne­patr­ný me­dzi­roč­ný rast eko­no­mi­ky len o 1,5 %. Stá­le viac opý­ta­ných pri­tom vní­ma nad­prie­mer­nú ale­bo vy­so­kú mie­ru exter­nej fi­nan­čnej a eko­no­mic­kej neis­to­ty. Pred ro­kom to bo­la len po­lo­vi­ca res­pon­den­tov, ten­to rok je to už 60 % opý­ta­ných.

„Dô­le­ži­té je poz­na­nie, že fi­nan­ční ma­na­žé­ri od­kla­da­jú plá­ny ras­tu. Tak­mer 80 % res­pon­den­tov uvie­dlo, že nie je správ­ny čas vy­sta­viť sú­va­hu ich spo­loč­nos­tí väč­ším ri­zi­kám," uvied­la Zu­za­na Let­ko­vá, ve­dú­ca par­tner­ka od­de­le­nia audi­tu.

Mno­hí fi­nan­ční ria­di­te­lia pod­ľa ne­ho zos­tá­va­jú opatr­ní z dô­vo­du tur­bu­len­tné­ho vý­vo­ja v mno­hých eko­no­mic­kých, geo­po­li­tic­kých a po­li­tic­kých otáz­kach. Cel­ko­vá eko­no­mic­ká dô­ve­ra sa však v po­rov­na­ní s údaj­mi v pries­ku­moch za pos­led­né 2-3 ro­ky zlep­ši­la.

„Slo­ven­ské pod­ni­ky sa chcú v naj­bliž­ších 12 me­sia­coch za­me­rať naj­mä na zni­žo­va­nie nák­la­dov a zvy­šo­va­nie tr­žieb. Tie­to dve ob­las­ti sú nas­ta­ve­né ako naj­vyš­šia prio­ri­ta u 26 % res­pon­den­tov," uvie­dol Pe­ter Ho­rov­čák, ria­di­teľ na od­de­le­ní con­sul­tin­gu.

Väč­ši­na spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe pod­ľa ne­ho uvá­dza ako prio­ri­tu zvy­šo­va­nie tr­žieb, či už na sú­čas­ných ale­bo na no­vých tr­hoch. Zni­žo­va­nie nák­la­dov re­zo­nu­je v pries­ku­me len v Lo­tyš­sku, Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne, a na Slo­ven­sku.

Väč­ši­na fi­nan­čných ria­di­te­ľov na Slo­ven­sku sa dom­nie­va, že nák­la­dy na fi­nan­co­va­nie ich spo­loč­nos­tí by sa ne­ma­li me­niť. Mier­ny ná­rast oča­ká­va 44 % opý­ta­ných a vý­raz­nej­šie zvý­še­nie len 3 per­cen­tá. Pre tre­ti­nu spo­loč­nos­tí je ban­ko­vý úver at­rak­tív­nym zdro­jom fi­nan­co­va­nia. Mie­ru úve­ro­vej za­ťa­že­nos­ti nep­lá­nu­jú zme­niť dve tre­ti­ny spo­loč­nos­tí, štvr­ti­na ju plá­nu­je do­kon­ca zní­žiť.

Až po­lo­vi­ca zú­čas­tne­ných fi­nan­čných ria­di­te­ľov sa vy­jad­ri­la, že po­ci­ťu­jú ne­dos­ta­tok ta­len­to­va­nej a kva­li­fi­ko­va­nej pra­cov­nej si­ly. Naj­väč­ší ne­dos­ta­tok by pri­tom mal byť na stred­nej (38 %) a vy­ššej úrov­ni (31 %) ria­de­nia.

Pod­ľa pries­ku­mu 85 % spo­loč­nos­tí za­zna­me­na­lo vy­ššie nák­la­dy vy­plý­va­jú­ce zo zme­ny le­gis­la­tí­vy (zme­ny v Zá­kon­ní­ku prá­ce a v so­ciál­nom za­bez­pe­če­ní). Prib­liž­ne dve tre­ti­ny opý­ta­ných uvie­dlo zvý­še­nie nák­la­dov do 5 %. Re­duk­ciu pra­cov­ných miest v sú­vis­los­ti so zme­nou Zá­kon­ní­ka prá­ce však pri­púš­ťa len tre­ti­na spo­loč­nos­tí. Prib­liž­ne rov­na­ký po­čet oča­ká­va aj mier­ny ná­rast ne­za­mes­tna­nos­ti v naj­bliž­ších me­sia­coch.

Po­rov­na­nie pries­ku­mu s os­tat­ný­mi kra­ji­na­mi v stred­nej Euró­pe

Vo všeo­bec­nos­ti mô­že­me kon­šta­to­vať, že dô­ve­ra fi­nan­čných ria­di­te­ľov v pia­tich naj­väč­ších kra­ji­nách stred­nej Euró­py (Poľ­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Ru­mun­sko, Ma­ďar­sko a Slo­ven­sko) je naj­vyš­šia od ro­ku 2011.

Naj­viac op­ti­mis­tic­ké vy­hliad­ky v rám­ci skú­ma­né­ho re­gió­nu ma­jú pre nad­chá­dza­jú­ce me­sia­ce fi­nan­ční ma­na­žé­ri v Srbsku, Poľ­sku, Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne, a Ru­mun­sku. Väč­ši­na fi­nan­čných ria­di­te­ľov v re­gió­ne všeo­bec­ne ozna­ču­je úro­veň exter­nej fi­nan­čnej neis­to­ty za nad­prie­mer­nú, vy­so­kú ale­bo veľ­mi vy­so­kú, pri­čom ten­to ná­zor má až 88 % fi­nan­čných ria­di­te­ľov v Slo­vin­sku a 70 % v Poľ­sku.

Fi­nan­ční ria­di­te­lia zo stred­nej Euró­py sa dom­nie­va­jú, že nák­la­dy na fi­nan­co­va­nie sa buď nez­me­nia, ale­bo sa mier­ne zvý­šia. Exis­tu­jú však šty­ri vý­nim­ky, me­dzi kto­ré pa­tria Ru­mun­sko, Al­bán­sko, Ma­ďar­sko a Srbsko, kde 21 % až 39 % fi­nan­čných ria­di­te­ľov oča­ká­va mier­ne zvý­še­nie úro­ko­vých mier v nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­coch. Vý­raz­né zvý­še­nie nák­la­dov na fi­nan­co­va­nie oča­ká­va len ma­lý po­čet fi­nan­čných ria­di­te­ľov.

V naj­bliž­ších me­sia­coch bu­de hlav­ným cie­ľom väč­ši­ny fi­nan­čných ria­di­te­ľov v stred­nej Euró­pe zvy­šo­va­nie vý­no­sov. V ôs­mich kra­ji­nách pat­rí rast vý­no­sov me­dzi dve naj­dô­le­ži­tej­šie prio­ri­ty. Úspech spo­loč­nos­tí usi­lu­jú­cich sa o zvy­šo­va­nie tr­žieb na no­vých tr­hoch bu­de zá­vi­sieť od vý­vo­ja eko­no­mi­ky na expor­tných tr­hoch.

graf.jpg

Graf: Pod­ni­ka­teľ­ské cie­le spo­loč­nos­tí v nas­le­du­jú­cich 12 me­sia­coch. Dve hlav­né prio­ri­ty

Pries­kum spo­loč­nos­ti De­loit­te sa us­ku­toč­nil me­dzi fi­nan­čný­mi ria­di­teľ­mi z 13 kra­jín stred­nej Euró­py - Al­bán­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Bul­har­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Chor­vát­sko, Lit­va, Lo­tyš­sko, Ma­ďar­sko, Poľ­sko, Ru­mun­sko, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko a Srbsko. Pries­ku­mu sa zú­čas­tni­lo tak­mer 600 res­pon­den­tov z rôz­nych prie­my­sel­ných ob­las­tí.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na www.de­loit­te.com/cec­fo

Zdroj: DeloitteOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter