NSA310S: Uložte a zdieľajte dáta vo svojom osobnom cloude

Spo­loč­nosť ZyXEL, pred­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, pred­sta­vu­je NSA310S, mul­ti­me­diál­ny server s jed­ným pev­ným dis­kom, rých­ly pre pre­sun, zá­lo­ho­va­nie a strea­mo­va­nie veľ­kých mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov v osob­nom clou­de, kto­rý hlad­ko spo­lup­ra­cu­je s nie­koľ­ký­mi za­ria­de­nia­mi na do­má­cej sie­ti sú­čas­ne.

ZyXEL NSA310S je za­ria­de­nie pre jed­no­du­chý a rých­ly spô­sob ako uk­lá­dať, zdie­ľať a pre­ze­rať fo­tog­ra­fie vo veľ­kom roz­lí­še­ní, po­čú­vať hud­bu a preh­rá­vať ďal­šie mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry na ľu­bo­voľ­nom mo­bil­nom za­ria­de­ní (vďa­ka ap­li­ká­cii Pol­kast App). S ap­li­ká­ciou Pol­kast mô­že­te z mo­bil­ných za­ria­de­ní syn­chro­ni­zo­vať fo­tog­ra­fie na Flic­ke­ri a vi­deá na YouTu­be, strea­mo­vať hud­bu a pre­ze­rať fo­tog­ra­fie. Dis­po­nu­je eko­lo­gic­ký­mi fun­kcia­mi pre­bú­dzania po sie­ti, plá­no­va­ním pre­vádz­ky a hi­ber­ná­ciou dis­ku.

Server je po­há­ňa­ný pro­ce­so­rom s tak­tom 1.0 GHz a má pa­mäť 256 MB. Dá­ta ulo­že­né na server­i mô­že­te strea­mo­vať do nie­koľ­kých za­ria­de­ní sú­čas­ne (napr. Mic­ro­soft Xbox, So­ny PlayS­ta­tion a DL­NA te­le­ví­zo­ry). Má in­tui­tív­ne rie­še­né roz­hra­nie, kto­ré zob­ra­zu­je náh­ľa­dy sú­bo­rov a spúš­ťa pre­zen­tá­cie fo­tog­ra­fií pria­mo z webo­vé­ho pre­hlia­da­ča.

Z do­mo­va mô­že­te vďa­ka mo­bil­nej ap­li­ká­cii zMe­dia nie­len pre­ze­rať vi­deá, fo­tog­ra­fie a hud­bu, ale tiež us­ku­toč­niť sprá­vu server­u: kon­tro­lo­vať je­ho stav, sle­do­vať pos­tup nah­rá­va­nia/sťa­ho­va­nia sú­bo­rov, a reali­zo­vať kon­fi­gu­rá­ciu. To všet­ko z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, bez to­ho, aby ste mu­se­li za­pí­nať po­čí­tač ale­bo no­te­book.

Ak chce­te zob­ra­ziť fo­tog­ra­fie ale­bo vi­deo na svo­jom po­čí­ta­či, sta­čí dá­ta ulo­žiť na server­i a má­te k nim okam­ži­tý prís­tup po ce­lej do­má­cej sie­ti. Vďa­ka softwaru zPi­lot(TM), kto­rá je sú­čas­ťou ba­le­nia, bu­de­te mať dá­ta auto­ma­tic­ky roz­trie­de­né pod­ľa ty­pu. Sú­bo­ry sta­čí pre­su­núť na iko­nu ap­li­ká­cie, kto­rá ich nás­led­ne auto­ma­tic­ky roz­trie­di a nah­rá do ur­če­ných zlo­žiek na server­i (hud­ba, fo­to, vi­deo a ďal­šie).

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter