Tlačiarne HP opravíte najrýchlejšie v servisnom stredisku SWISS

Naj­väč­šie slo­ven­ské servisn­é stre­dis­ko SWISS po­sil­ni­lo od 1. mar­ca svoj zá­ruč­ný servis tla­čiar­ní sve­to­vé­ho vý­rob­cu Hewlett-Pac­kard. Stá­va sa tak jed­ným z hlav­ných servisn­ých stre­dísk na Slo­ven­sku, kto­ré je auto­ri­zo­va­né na op­ra­vu tla­čia­ren­ských za­ria­de­ní ur­če­ných na osob­né pou­ži­tie z ra­du HP Pho­tos­mart ale­bo HP Des­kjet.

„Na op­ra­vu tla­čia­ren­ských za­ria­de­ní pot­re­bu­je­me len či­ta­teľ­né sé­rio­vé čís­lo pro­duk­tu, iba v prí­pa­de po­chyb­nos­tí vy­ža­du­je­me dok­lad o kú­pe," opi­su­je pod­mien­ky Ra­do­van Pi­vo­var­či, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti SWISS. A do­dá­va, že až 50 per­cent zá­ka­ziek zreali­zu­je spo­loč­nosť už do troch dní.

Zní­že­nia kva­li­ty a rých­los­ti servisn­ých slu­žieb sa Pi­vo­var­či neo­bá­va. Aj keď si op­ra­vu HP tla­čia­ren­ských za­ria­de­ní pre do­mác­nos­ti do­po­siaľ me­dzi se­bou de­li­li až šty­ri fir­my - Da­ta­lan, Po­sam, SWISS a HP Call Cen­trum, SWISS vy­ko­ná­val až 85 per­cent op­ráv v spo­mí­na­nom seg­men­te do­má­cich tla­čiar­ní. Tie reali­zu­je pros­tred­níc­tvom troch po­bo­čiek - v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a v Ko­ši­ciach.

V prí­pa­de pot­re­by mô­žu HP zá­kaz­ní­ci však aj na­ďa­lej vy­uží­vať HP Call Cen­trum (tel. č. 0850 111 256), ako al­ter­na­tív­nu ces­tu pre servis do­má­cich tla­čiar­ní HP.

Zdroj: SWISS



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter