Organizovaný zločin pripraví firmy o viac ako 226 miliárd eur ročne

Ne­le­gál­ny sof­tvér ob­sa­hu­jú­ci mal­vér spô­so­bí v ro­ku 2014 spo­loč­nos­tiam stra­tu vo vý­ške tak­mer 360 mi­liárd eur. To­to alar­mu­jú­ce čís­lo pou­ka­zu­je na nut­nosť za­obe­rať sa bez­peč­nos­ťou v pros­tre­dí inter­ne­tu ove­ľa dôk­lad­nej­šie a in­for­mo­vať ve­rej­nosť o ne­bez­pe­čen­stvách a spô­so­boch, ako im čo naj­efek­tív­nej­šie za­brá­niť. No­vá štú­dia, kto­rú prip­ra­vi­la spo­loč­nosť IDC v spo­lup­rá­ci s Na­tio­nal Uni­ver­si­ty Sin­ga­po­re (NUS), o prí­tom­nos­ti ne­bez­peč­né­ho mal­vé­ru v ne­le­gál­nych ver­ziách sof­tvé­rov pri­ná­ša pod­rob­né zis­te­nia.

Pre bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa sa v ro­ku 2014 vý­dav­ky spo­je­né s na­ru­še­ním bez­peč­nos­ti na inter­ne­te a nás­led­nej náp­ra­vy škôd vy­špl­ha­jú až na 18 mi­liárd eur. Štú­dia s náz­vom „Sú­vis­losť me­dzi pi­rát­skym sof­tvé­rom a na­ru­šo­va­ním on-li­ne bez­peč­nos­ti" od­ha­li­la, že až 60 % opý­ta­ných má pri ky­ber­ne­tic­kej kri­mi­na­li­te naj­väč­ší strach zo stra­ty dát, sú­bo­rov ale­bo osob­ných in­for­má­cií. Viac ako 51 % res­pon­den­tov sa obá­va hroz­by pri dô­le­ži­tých inter­ne­to­vých tran­sak­ciách, 50 % má strach z na­bú­ra­nia do súk­rom­né­ho e-mai­lu, úč­tu na so­ciál­nej sie­ti ale­bo ban­ko­vé­ho kon­ta. Pa­ra­doxom však os­tá­va, že až 43 % opý­ta­ných pra­vi­del­ne vô­bec nein­šta­lu­je ak­tua­li­zá­cie, neu­ve­do­mu­júc si, že tak vy­sta­vu­jú svo­je po­čí­ta­če a súk­rom­né dá­ta hroz­be ky­ber­ne­tic­ké­ho zlo­či­nu.

Vlád­ni úrad­ní­ci ta­kis­to vy­jad­ri­li zne­po­ko­je­nie nad mož­ný­mi dôs­led­ka­mi oh­ro­ze­nia bez­peč­nos­ti v on­li­ne pros­tre­dí. Pod­ľa pries­ku­mu sa naj­viac obá­va­jú stra­ty ob­chod­né­ho ta­jom­stva (59 %), neop­ráv­ne­ných prís­tu­pov k dô­ver­ným vlád­nym in­for­má­ciám (55 %) a mož­né­ho do­pa­du tých­to úto­kov na infra­štruk­tú­ru (55 %). Od­ha­du­je sa, že pri hľa­da­ní pô­vod­cov hroz­by a rie­še­ní úto­kov by moh­li prísť o viac ako 36 mi­liárd eur. „Ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci ťa­žia z aké­ho­koľ­vek bez­peč­nos­tné­ho ne­dos­tat­ku. Ich zá­sa­hy ma­jú čas­to ne­ma­lé až ni­či­vé nás­led­ky pre kaž­dé­ho, kto bez­peč­nosť pod­ce­ní," po­ve­dal Da­vid Finn, vý­kon­ný ria­di­teľ a as­so­cia­te ge­ne­ral coun­sel v Mic­ro­soft Cy­bercri­me Cen­ter. „Mo­ti­vo­va­ní zis­kom, ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci naš­li no­vé spô­so­by ako pre­nik­núť do po­čí­ta­čo­vých sie­tí. Ta­ký­to člo­vek si po­tom mô­že vziať aký­koľ­vek ob­sah - va­šu iden­ti­tu, va­še hes­lá aj va­še pe­nia­ze. To je dô­vod, pre­čo sa v Mic­ro­soft Cy­bercri­me Cen­ter za­me­ria­va­me na boj pro­ti ky­ber­ne­tic­kým zlo­či­nom a chce­me dos­pieť k ich cel­ko­vé­mu za­me­dzeniu. Chrá­ni­me bez­pe­čie osob­ných i fi­nan­čných dát a eli­mi­nu­je­me aký­koľ­vek ďal­ší mo­tív pá­cha­te­ľov," do­dal Finn.

V rám­ci kam­pa­ne spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft s náz­vom „Play It Sa­fe" bo­la zve­rej­ne­ná štú­dia so za­ují­ma­vý­mi zis­te­nia­mi vy­plý­va­jú­ci­mi z pries­ku­mu:

• Tak­mer 2/3 strát pod­ni­kov (226 mi­liárd eur) bu­de mať na sve­do­mí or­ga­ni­zo­va­ný zlo­čin.
• Tak­mer 20 % ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru v pod­ni­koch je nain­šta­lo­va­ných sa­mot­ný­mi za­mes­tnan­ca­mi.
• 28 % res­pon­den­tov nah­lá­si­lo zis­te­nie na­ru­še­nia bez­peč­nos­ti, kto­ré vie­dlo k vý­pad­kom sie­tí, po­čí­ta­čov ale­bo webstrá­nok, pri­čom až v 65 % prí­pa­doch to za­prí­či­nil mal­vér prí­tom­ný v po­čí­ta­čoch kon­co­vých uží­va­te­ľov.

„Pou­ží­va­nie ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru je ako chô­dza po mí­no­vom po­li - ne­vie­te, ke­dy na­ra­zí­te na nie­čo zlé, ale keď sa tak sta­ne, má to deš­truk­tív­ne nás­led­ky," po­ve­dal John Gantz, hlav­ný vý­skum­ník spo­loč­nos­ti IDC. „Fi­nan­čné ri­zi­ká sú evi­den­tné a po­ten­ciál­ne stra­ty by moh­li pri­viesť ke­dy­si zis­ko­vé pod­ni­ky na veľ­mi neis­tú pô­du. Tre­ba si uve­do­miť, že ná­kup le­gál­ne­ho sof­tvé­ru je v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te lac­nej­ší. Na­vy­še si mô­že­te byť is­tí, že ne­dos­ta­ne­te nič ne­žia­du­ce na­vy­še."

Fo­ren­zná ana­lý­za NUS zis­ti­la, že až 61 % z 203 no­vých PC ob­sa­hu­jú­cich ne­le­gál­ny sof­tvér bo­lo vy­sta­ve­ných ne­bez­peč­ným mal­vé­rom, vrá­ta­ne trój­skych ko­ňov, čer­vov, ví­ru­sov, hac­ktoo­lov, root­ki­tov a adwarov.

„Žiaľ, prav­dou os­tá­va, že v sú­čas­nej do­be mno­ho „no­vých" PC pri­chá­dza už nain­fi­ko­va­ných ne­bez­peč­ným mal­vé­rom, tak­že bez­peč­nosť uží­va­te­ľov i spo­loč­nos­tí je prak­tic­ky okam­ži­te oh­ro­ze­ná," po­ve­dal pro­fe­sor Bip­lab Sik­dar z Ka­ted­ry elek­tro­tech­ni­ky a vý­poč­to­vej tech­ni­ky, Na­tio­nal Uni­ver­si­ty of Sin­ga­po­re. „Uni­ver­zit­né fo­ren­zné tes­ty uka­zu­jú, že ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci stá­le pok­ra­ču­jú v ší­re­ní pi­rát­skej re­ťa­ze ob­sa­hu­jú­cej mal­vér a oh­ro­zu­jú tak zá­važ­ným spô­so­bom bez­peč­nosť. Od­po­ru­či­li by sme kaž­dé­mu, ko­mu zá­le­ží na vlas­tných dá­tach, aby pou­ží­val le­gál­ny sof­tvér."

Štú­dia skú­ma­la 1 700 spot­re­bi­te­ľov, pra­cov­ní­kov IT, ma­na­žé­rov úse­kov in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a vlád­nych úrad­ní­kov v Bra­zí­lii, Čí­ne, Fran­cúz­sku, Ne­mec­ku, In­dii, In­do­né­zii, Ja­pon­sku, Mexiku, Poľ­sku, Rus­ku, Sin­ga­pu­re, Uk­ra­ji­ne, Veľ­kej Bri­tá­nii a Spo­je­ných štá­toch a ana­ly­zo­va­la 203 po­čí­ta­čov zís­ka­ných v Bra­zí­lii, Čí­ne, In­dii, In­do­né­zii, Mexiku, Rus­ku, Juž­nej Kó­rei, Thaj­sku, Tu­rec­ku, na Uk­ra­ji­ne a v Spo­je­ných štá­toch. Toh­to­roč­ný pries­kum je roz­ší­re­ním štú­die s náz­vom „Ne­bez­peč­ný svet fal­zi­fi­ká­tov a pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru. „

Či už in­di­vi­duál­ny uží­va­teľ, ma­lý pod­nik ale­bo do­kon­ca vlád­na in­šti­tú­cia, všet­ci by v pr­vom ra­de ma­li pre­hod­no­tiť ná­kup ne­le­gál­ne­ho sof­tvé­ru a dať pred­nosť ori­gi­ná­lu od re­no­mo­va­né­ho zdro­ja. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa za­vä­zu­je chrá­niť svo­jich spot­re­bi­te­ľov pred stiah­nu­tím ale­bo za­pla­te­ním za nes­práv­ny sof­tvér, kto­rý vy­sta­vu­je obe­te mal­vé­ru. Ten mô­že viesť ku krá­de­ži iden­ti­ty, stra­te dát a cel­ko­vé­mu zly­ha­niu sys­té­mu. Zá­kaz­ní­ci by pre­to ma­li nav­ští­viť http://www.mic­ro­soft.com/se­cu­ri­ty, aby sa doz­ve­de­li viac o mal­vé­ri a uis­ti­li sa, že ich po­čí­ta­če nie sú in­fi­ko­va­né. Ak je mal­vér od­ha­le­ný, web po­nú­ka nás­tro­je na od­strá­ne­nie in­fek­cie.

Zdroj: MicrosoftOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter