Prvú špecializovanú predajňu Philips otvorili v Bratislave

Pr­vá pre­daj­ňa spo­loč­nos­ti Phi­lips sa od piat­ku 7. mar­ca na­chá­dza v bra­tis­lav­skom Po­lu­se. Je je­di­ná svoj­ho dru­hu v ce­lej Euró­pe. Za­ují­ma­vé je spo­je­nie bie­lej a čier­nej tech­ni­ky, pod jed­nou stre­chou náj­de­te preh­ľad tak­mer ce­lé­ho por­tfó­lia spo­loč­nos­ti. Bo­nu­som je kva­li­fi­ko­va­né po­ra­den­stvo a v blíz­kej do­be i ši­ro­ká po­nu­ka prís­lu­šen­stva.

„Te­ším sa, že prá­ve v Bra­tis­la­ve sme ot­vo­ri­li pre­daj­ňu, kde mô­že­me pred­sta­viť mno­hé na­še ino­vač­né rie­še­nia a pro­duk­ty, kto­ré spot­re­bi­te­ľom uľah­ču­jú a sprí­jem­ňu­jú ži­vot," po­ve­dal pri ot­vo­re­ní pre­daj­ne Jo­zef Tóth, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Phi­lips Slo­ven­sko.

Na plo­che 150m2 sú vy­sta­ve­né naj­nov­šie kús­ky audio­vi­zuál­nej tech­ni­ky a dopl­nkov - slú­chad­lá, rep­ro­duk­to­ry, do­ko­va­cie sta­ni­ce a po­dob­ne. Cen­trál­ny pries­tor pat­rí te­le­ví­zo­rom, kto­rých ob­raz si mô­že­te vy­chut­nať a vy­skú­šať v po­hodl­ných kres­lách.

V dru­hej čas­ti pre­daj­ne sa na­chá­dza­jú men­šie do­má­ce spot­re­bi­če. Ok­rem kla­sic­kých po­moc­ní­kov tu náj­de­te aj špič­ko­vé kús­ky a no­vin­ky. Za­uj­mú naj­mä ta­lian­ske ká­vo­va­ry Phi­lips Sae­co, či ino­va­tív­ny po­moc­ník, elek­tric­ký hr­niec Mul­ti­coo­ker. Ne­chý­ba­jú žeh­lič­ky a vy­sá­va­če na­bi­té naj­nov­ší­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré uľah­ču­jú a urý­chľu­jú up­ra­to­va­nie.

Svoj pries­tor ma­jú v pre­daj­ni aj svie­tid­lá znač­ky Phi­lips, kto­rý­mi je ok­rem iné­ho aj ce­lá pre­daj­ňa os­vet­le­ná. Di­zaj­no­vo za­ují­ma­vé svie­tid­lá naj­vyš­šej kva­li­ty po­te­šia nie­len svo­jim vý­zo­rom, ale naj­mä fun­kčnos­ťou, in­teg­ro­va­ný­mi mo­der­ný­mi sve­tel­ný­mi zdroj­mi a eko­lo­gic­ký­mi rie­še­nia­mi. Náj­de­te tu tiež lam­py z no­vé­ho kon­cep­tu Eye Ca­re, kto­ré nie­len os­ve­tlia pra­cov­ný stôl, ale tiež pod­po­ru­jú kon­cen­trá­ciu.

Pre­daj­ňa v Po­lu­se po­te­ší nie­len priaz­niv­cov znač­ky Phi­lips, ale tiež všet­kých, kto­rí ma­jú ra­di mo­der­né a ino­va­tív­ne, ale zá­ro­veň fun­kčné, eko­lo­gic­ké a pri tom stá­le di­zaj­no­vo prí­ťaž­li­vé spot­re­bi­če.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter