Právo v IT oblasti, pozvánka na zaujímavý workshop

Dňa 20. mar­ca od 16- tej ho­di­ny sa us­ku­toč­ní v pries­to­roch Di­gi­poin­tu na 1. pos­cho­dí ná­kup­né­ho cen­tra net­ra­dič­ná vzde­lá­va­cia ak­ti­vi­ta - wor­kshop, s cie­ľom ho­vo­riť na od­bor­nej úrov­ni o prob­le­ma­ti­ke práv­ne­ho ve­do­mia v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.

Účas­tní­ci bu­dú mať mož­nosť zo­rien­to­vať sa v zá­klad­ných práv­nych poj­moch, spo­je­ných s vý­stup­mi v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Ho­vo­riť sa bu­de o autor­ských prá­vach, ich ochra­ne, zmluv­ných úp­ra­vách di­el v IT, ri­zi­kách, kto­ré si čas­tok­rát neu­ve­do­mu­je­me, ale skrý­va­jú sa aj za bež­ný­mi ve­ta­mi na­šich ob­chod­ných do­hôd. Špe­ciál­na časť bu­de ve­no­va­ná rie­še­niu spo­rov v IT. Účas­tní­ci wor­skho­pu sa tak­tiež naučia roz­lí­šiť, ke­dy si­tuáciu mô­žu zvlád­nuť sa­mi a s aký­mi pros­tried­ka­mi. Zá­ro­veň bu­dú in­for­mo­va­ní, ke­dy a v akých prí­pa­doch je pot­reb­né vy­hľa­dať od­bor­nú práv­nu po­moc.

Wor­skhop je ur­če­ný pre všet­kých za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­tí, kto­rí sú v kon­tak­te s di­ela­mi vy­tvo­re­ný­mi po­mo­cou in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Je­ho ab­sol­vo­va­nie im po­mô­že zo­rien­to­vať sa v tej­to ši­ro­kej prob­le­ma­ti­ke.

S účas­tník­mi bu­dú pra­co­vať JUDr. Bar­ba­ra Meinl a JUDr. Ma­tej Sed­lá­ček z ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Niel­sen Meinl.

Od­bor­ný wor­kshop je spop­lat­ne­ný vstup­ným vo vý­ške 49.- Eur, zá­ujem­co­via sa mô­žu re­gis­tro­vať na mai­lo­vej ad­re­se di­gi­point@di­gi­point.sk. Po­čet miest je z ka­pa­cit­ných dô­vo­dov ob­me­dze­ný.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter