Odborné lekárske konzultácie môžu pacienti získať aj cez internet

Inter­net je dnes pr­vým mies­tom, kde ľu­dia hľa­da­jú od­po­veď na svo­je zdra­vot­né prob­lé­my. Čas­to pri­tom na­ra­zia na neod­bor­né ra­dy, či na nep­res­né a neúpl­né in­for­má­cie. Ino­va­tív­ny pro­jekt inter­ne­to­vej kli­ni­ky www.klik-kli­nik.sk však už od za­čiat­ku mar­ca po­nú­ka mož­nosť kon­zul­to­vať svo­je zdra­vot­né ťaž­kos­ti cez inter­net aj so špič­ko­vý­mi slo­ven­ský­mi od­bor­ník­mi.

Pro­jekt www.klik-kli­nik.sk vzni­kol na plat­for­me por­tá­lu ZDRA­VIE.sk, kto­rý je v sú­čas­nos­ti naj­nav­šte­vo­va­nej­ším por­tá­lom v ob­las­ti zdra­via na Slo­ven­sku. Kva­li­ta­tív­ne no­vou služ­bou, kto­rú od mar­ca por­tál prip­ra­vil pre svo­jich klien­tov je pos­ky­to­va­nie od­bor­ných le­kár­skych kon­zul­tá­cií cez inter­net. Do pro­jek­tu sa do tej­to chví­le za­po­ji­lo 88 le­ká­rov, kto­rí pok­rý­va­jú ši­ro­ké spek­trum špe­cia­li­zá­cií od všeo­bec­ných le­ká­rov pre de­ti, do­rast a dos­pe­lých až po špe­cia­lis­tov z ob­las­ti kar­dio­ló­gie, neu­ro­ló­gie, pneu­mo­ló­gie, aler­gio­ló­gie a ďal­ších. Na jed­nom mies­te tak pa­cien­ti mô­žu zís­kať od­bor­nú ra­du a us­mer­ne­nie pri svo­jich zdra­vot­ných ťaž­kos­tiach, ale aj ďal­ší od­bor­ný ná­zor v sú­vis­los­ti s kon­krét­nou di­ag­nó­zou, či me­di­cín­skym pos­tu­pom.

Náj­sť správ­ne­ho le­ká­ra na kon­zul­tá­ciu je na www.klik-kli­nik.skjed­no­du­ché. Pre lep­šiu orien­tá­ciu sú za­po­je­ní od­bor­ní­ci zo­ra­de­ní v preh­ľad­nej da­ta­bá­ze pod­ľa čas­tí te­la, na kto­ré sa chce klient in­for­mo­vať ale­bo pod­ľa špe­cia­li­zá­cií, kto­rých je v sú­čas­nos­ti pok­ry­tých 45. „Vý­ho­dou plat­for­my je, že pri os­lo­ve­ní le­ká­ra mô­že klient pril­ožiť k svo­jej otáz­ke aj aké­koľ­vek príl­ohy, kto­ré mô­žu pris­pieť k pres­nej­šej a vy­čer­pá­va­jú­cej od­po­ve­di", vy­svet­ľu­je An­drej Bla­ná­rik, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti Zdra­vie.sk, kto­rá je zria­ďo­va­te­ľom www.klik-kli­nik.sk. Služ­ba tak zá­ro­veň šet­rí klien­tom dra­ho­cen­ný čas, kto­rý je pri niek­to­rých di­ag­nó­zach veľ­mi dô­le­ži­tý," do­dá­va An­drej Bla­ná­rik.

Od­bor­né kon­zul­tá­cie na www.klik-kli­nik.sk sú pla­te­nou služ­bou pre klien­tov, pri­čom ce­ny za kon­zul­tá­cie si ur­ču­jú le­ká­ri pros­tred­níc­tvom svoj­ho pro­fi­lu a od­ví­ja­jú sa od roz­sa­hu kon­zul­tá­cie. Tie sú roz­de­le­né do troch zá­klad­ných ka­te­gó­rií - zá­klad­ná, roz­ší­re­ná a kom­plexná kon­zul­tá­cia. Ak ide o jed­no­du­chú kon­zul­tá­ciu, od­po­veď je spra­vid­la rých­la - do dvoch až troch dní. Pri roz­sia­hlej­ších kon­zul­tá­ciách, kto­ré vy­ža­du­jú oso­bi­tý čas na preš­tu­do­va­nie všet­kých dos­tup­ných in­for­má­cií sa čas na od­po­veď mô­že predĺžiť a sta­no­ví si ho kaž­dý od­bor­ník sám a mô­že sa po­hy­bo­vať v roz­me­dzí od jed­né­ho do štr­nás­tich dní. „Pri­már­nym pred­pok­la­dom na pos­kyt­nu­tie fun­do­va­ných in­for­má­cií je sa­moz­rej­me pos­kyt­núť le­ká­rom, čo naj­viac re­le­van­tných in­for­má­cií o pô­vo­de ťaž­kos­tí a reali­zo­va­ných vy­šet­re­niach", ho­vo­rí MUDr. Mar­tin Bre­zi­na, CSc. - pred­nos­ta Kli­ni­ky det­skej pneu­mo­ló­gie v Po­du­naj­ských Bis­ku­pi­ciach.

Jed­nou z vý­hod www.klik-kli­nik.sk je aj to, že le­kár mô­že zos­tať v kon­tak­te so svo­jím pa­cien­tom aj po je­ho od­cho­de z or­di­ná­cie. „Nie vždy je pot­reb­né, aby pa­cient pri­šiel k le­ká­ro­vi osob­ne a trá­vil čas s os­tat­ný­mi pa­cien­tmi v ča­kár­ni. Čo­raz ak­tuál­nej­šou sa pre­to stá­va ko­mu­ni­ká­cia s pa­cien­tmi na di­aľ­ku. E-mai­ly a te­le­fo­ná­ty však nep­ri­ná­ša­jú dos­ta­toč­nú ochra­nu cit­li­vých in­for­má­cií pa­cien­ta na jed­nej stra­ne, a na dru­hej stra­ne vý­raz­ne na­ru­šu­jú prie­beh vy­šet­re­ní v am­bu­lan­cii le­ká­ra. www.klik-kli­nik.sk nám však pos­ky­tu­je bez­peč­nú plat­for­mu, kto­rá nám umož­ní ko­mu­ni­ko­vať s pa­cien­tmi aj mi­mo ča­so­vé­ho tla­ku v or­di­ná­cii", vy­svet­ľu­je všeo­bec­ná le­kár­ka MUDr. Ive­ta Pl­še­ko­vá.

Plat­for­ma www.klik-kli­nik.sk umož­ňu­je kva­li­ta­tív­ne no­vú úro­veň ko­mu­ni­ká­cie me­dzi le­ká­rom a pa­cien­tom na bá­ze mo­bi­li­ty. Ako ta­ká spĺňa naj­prís­nej­šie tech­no­lo­gic­ké a bez­peč­nos­tné štan­dar­dy pre ko­mu­ni­ká­ciu na inter­ne­te. Por­tál pou­ží­va rov­na­kú ochra­nu osob­ných úda­jov, akú pou­ží­va­jú aj ban­ky na svo­jich strán­kach inter­net ban­kin­gu, čo zna­me­ná, že klient sa ne­mu­sí obá­vať úni­ku osob­ných in­for­má­cií ani v sú­vis­los­ti s chú­los­ti­vým zdra­vot­ným prob­lé­mom, ale ani pri pla­tob­nom sty­ku me­dzi ním a le­ká­rom", ho­vo­rí Ju­raj On­driš, ini­ciá­tor pro­jek­tu a pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti SWAN. „No­vá inter­ne­to­vá kli­ni­ka pri­tom sa­moz­rej­me spĺňa všet­ky le­gis­la­tív­ne nor­my SR v sú­vis­los­ti s pos­ky­to­va­ním od­bor­ných kon­zul­tá­cií a zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti", do­dá­va Ju­raj On­driš.

Mo­der­né tech­no­ló­gie na­chá­dza­jú v na­šom ži­vo­te čím ďa­lej tým viac up­lat­ne­ní a vý­nim­kou v tom­to sme­re nie je ani ob­lasť zdra­vot­níc­tva. Inter­ne­to­vé kon­zul­tá­cie sú vo sve­te bež­nou sú­čas­ťou ob­las­ti me­di­cí­ny, kto­rá je zná­ma aj pod poj­mom te­le­me­di­cí­na. „Klik-kli­nik je na Slo­ven­sku ino­va­tív­nym rie­še­ním v sys­te­ma­tic­kom prís­tu­pe k pos­ky­to­va­niu od­bor­ných kon­zul­tá­cií cez inter­net, zďa­le­ka však nie je tým pos­led­ným, čo tá­to ob­lasť do­ká­že pa­cien­tom do bu­dúc­na po­núk­nuť," ho­vo­rí Ing. Fe­dor Le­hoc­ki, PhD. ria­di­teľ Ná­rod­né­ho cen­tra te­le­me­di­cín­skych slu­žieb Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU, kto­ré sa ve­nu­je vý­skum­ným a vý­vo­jo­vým ak­ti­vi­tám za­me­ra­ným na zdra­vot­níc­ku in­for­ma­ti­ku a te­le­me­di­cín­ske služ­by na Slo­ven­sku.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter