Štefan Klein je novým obchodným riaditeľom S&T Slovakia

Šte­fan Klein nas­tú­pil na po­zí­ciu ob­chod­né­ho­ria­di­te­ľa spo­loč­nos­ti S&T Slo­va­kia 1. mar­ca 2014. Do S&T Slo­va­kia­pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti KPMG Slo­ven­sko. Vo fun­kcii strie­da Ju­ra­ja­Sak­to­ra.

Šte­fan Klein na no­vej po­zí­cii zod­po­ve­dá za ob­chod­nú stra­té­giu, ve­de­nie ob­chod­né­ho tí­mu a ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi a par­tner­mi spo­loč­nos­ti S&T Slo­va­kia. K je­ho hlav­ným prio­ri­tám pat­rí roz­voj no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí.

„Som pres­ved­če­ná, že Šte­fan pri­ná­ša so se­bou cen­né skú­se­nos­ti, kto­ré po­mô­žu roz­vi­núť na­še ak­ti­vi­ty v no­vých tr­ho­vých seg­men­toch a po­su­núť na­šu spo­loč­nosť na pop­red­né mies­ta v slo­ven­skom IT pros­tre­dí," ho­vo­rí He­le­na Ho­rov­čá­ko­vá, Coun­try Ma­na­ger spo­loč­nos­ti S&T Slo­va­kia.

Šte­fan Klein má dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z via­ce­rých ob­chod­ných a ma­na­žér­skych po­zí­cií. Do S&T Slo­va­kia pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti KPMG Slo­ven­sko, kde pra­co­val od ro­ku 2008 na po­zí­cii ria­di­te­ľa pre roz­voj v ob­las­ti po­ra­den­stva a kon­zul­tá­cií. Zá­ro­veň bol spo­lu­zod­po­ved­ný za ria­de­nie vý­znam­ných pro­jek­tov a po­sil­ňo­va­nie ob­chod­ných vzťa­hov s klien­tmi. V mi­nu­los­ti pô­so­bil na ria­dia­cich ob­chod­ných po­zí­ciách v spo­loč­nos­tiach TBDS (Rá­dio­ko­mu­ni­ká­cie), S&T Slo­va­kia a Slo­va­net.

Šte­fan Klein je ab­sol­ven­tom Elek­tro­tech­nic­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter