ACREA SR je poskytovateľom technickej podpory pre IBM Cognos Express

Spo­loč­nosť AC­REA SR je od ja­nuá­ra toh­to ro­ku cer­ti­fi­ko­va­ným pos­ky­to­va­te­ľom tech­nic­kej pod­po­ry pre IBM Cog­nos Express. Vďa­ka sil­né­mu a skú­se­né­mu tý­mu ana­ly­ti­kov te­raz na slo­ven­skom tr­hu po­nú­ka kom­plexné služ­by pre rie­še­nia všet­kých fáz dá­to­vé­ho pro­ce­su.

IBM Cog­nos Express za­is­ťu­je jed­no­du­chosť a rých­losť re­por­to­va­nia. Uží­va­te­ľom pos­ky­tu­je nás­troj pre re­por­ting a pod­po­ru plá­no­va­nia. Pre­po­je­ním IBM Cog­nos Express a tech­nic­kej pod­po­ry pre sof­tvé­ro­vé rie­še­nia vzni­kol uce­le­ný sys­tém za­bez­pe­če­nia sof­tvé­ru od je­ho im­ple­men­tá­cie, vy­tvo­re­nia dá­to­vých zá­kla­dov pre re­por­to­va­nie až po za­is­te­nie me­dzi­ná­rod­nej pod­po­ry pri spra­vo­va­ní vlas­tných rie­še­ní zá­kaz­ní­kov. To všet­ko za po­mo­ci tý­mu v Bra­tis­la­ve a v slo­ven­skom ja­zy­ku.

Príď­te sa pres­ved­čiť o kva­li­tách nás­tro­ja IBM Cog­nos Express ale aj o skú­se­nos­tiach na­šich ana­ly­ti­kov na bez­plat­ný se­mi­nár Preh­ľad­né re­por­to­va­nie fi­rem­ných dát - 19.03.2014 v Bra­tis­la­ve. Viac in­for­má­cií a prih­láš­ky náj­de­te na www.ac­reasr.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter