Slovak Telekom v roku 2013 takmer zastavil pokles výnosov, rástol v nehlasových službách a priniesol špičkový TV obsah

„Hlav­ným cie­ľom pre rok 2013 bo­lo spo­ma­liť pok­les vý­no­sov a zís­kať no­vé vý­no­sy z ďal­ších ob­las­tí. To sa nám po­da­ri­lo spl­niť. Me­dzi­roč­ný pok­les iba o jed­no per­cen­to je vý­bor­ný vý­sle­dok na te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu, kto­rý stá­le ov­plyv­ňu­je re­gu­lá­cia, vy­so­ký kon­ku­renč­ný tlak i zni­žo­va­nie cien slu­žieb. Niž­šie vý­no­sy z pev­ných i mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb sme sčas­ti vy­vá­ži­li nap­rík­lad v ICT ob­las­ti, kde sa nám na­ďa­lej da­rí zvy­šo­vať vý­no­sy a pre­dá­vať aj no­vé služ­by. Má­me za se­bou sil­ný rok v pre­da­ji mo­bil­ných dát a ús­peš­ný štart 4G sie­te, kto­rú sme do kon­ca ro­ka uvied­li do 31 slo­ven­ských miest a pok­ry­li sme tak­mer štvr­ti­nu po­pu­lá­cie. Veľ­ké ús­pe­chy sme do­siah­li aj v seg­men­te di­gi­tál­nej te­le­ví­zie: ná­rast poč­tu zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV o 13%, špič­ko­vý te­le­víz­ny ob­sah vďa­ka Li­ge majstrov i Pre­mier Lea­gue a ús­peš­ná ak­vi­zí­cia DI­GI Slo­va­kia." bi­lan­cu­je Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom.

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za rok 2013 cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 827,6 mi­lió­na eur, čo je iba o 1 per­cen­to me­nej ako v ro­ku 2012. Pod cel­ko­vý pok­les vý­no­sov sa pod­pí­sa­lo zní­že­nie pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov v pev­nej i mo­bil­nej sie­ti, re­gu­lá­cia roa­min­gu a pos­tup­né zni­žo­va­nie zá­kaz­níc­ke­ho úč­tu.

Fi­nan­čná kon­dí­cia Sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom os­tá­va na­ďa­lej sil­ná - EBIT­DA (pre­vádz­ko­vý zisk pred zda­ne­ním, úrok­mi, od­pis­mi a amor­ti­zá­ciou) do­sia­hol 337,1 mi­lió­na eur.

Z fi­nan­čné­ho poh­ľa­du je rok 2013 veľ­mi ús­peš­ný. Pok­les vý­no­sov o je­di­né per­cen­to je vý­bor­ný vý­sle­dok a naj­niž­šia úro­veň pok­le­su za os­tat­ných päť ro­kov. Ide o sil­ný dô­kaz, že na­ša spo­loč­nosť do­ká­že na tr­hu iden­ti­fi­ko­vať no­vé príl­eži­tos­ti pre za­bez­pe­če­nie vý­no­sov z ICT ob­las­ti, di­gi­tál­nej TV i on-li­ne slu­žieb. Da­ri­lo sa nám aj do­sa­ho­vať sil­nú mie­ru pre­vádz­ko­vé­ho zis­ku EBIT­DA. Vy­so­ký po­čet pre­da­ných te­le­fó­nov, pok­ra­ču­jú­ca in­ten­zív­na vý­stav­ba sie­tí a aj no­vé tech­no­ló­gie sved­čia aj ne­za­ned­ba­teľ­ných in­ves­tí­ciách do tr­hu. Ve­rí­me, že ich v bu­dúc­nos­ti pre­ta­ví­me do ďal­šie­ho ras­tu spo­loč­nos­ti a roz­ši­ro­va­nia por­tfó­lia na­šich slu­žieb," uvá­dza vý­kon­ný ria­di­teľ pre fi­nan­cie Ro­bert Hau­ber.

Hos­po­dá­re­nie dcér­skych spo­loč­nos­tí
Vý­no­sy spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le sa vo­či mi­nu­lé­mu ro­ku zvý­ši­li na 7,2 mi­lió­na eur; rást­li o 9 per­cent, čo potvr­dzu­je sna­hu oboch spo­loč­nos­tí o po­sil­ňo­va­nie svo­jej po­zí­cie na tr­hu on-li­ne slu­žieb.

Vý­no­sy spo­loč­nos­ti Po­sAm bo­li me­dzi­roč­ne vy­ššie o 16%, na úrov­ni 36,4 mi­lió­na eur. Po vla­ňaj­šom pok­le­se ide o je­den z naj­lep­ších vý­sled­kov Po­sA­mu za nie­koľ­ko pos­led­ných ro­kov.

Od 1. sep­tem­bra 2013 pat­rí do sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom aj dcér­ska spo­loč­nosť DI­GI Slo­va­kia. Jej vý­no­sy sa do vý­sled­kov Sku­pi­ny kon­so­li­du­jú za pos­led­né šty­ri me­sia­ce ro­ku 2013, po­čas kto­rých do­siah­li 9,4 mi­lió­na eur.

Ob­lasť pev­nej sie­te
V tom­to seg­men­te vy­ká­za­la spo­loč­nosť via­ce­ré po­zi­tív­ne uka­zo­va­te­le i tech­no­lo­gic­ké míľ­ni­ky. Po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov sa me­dzi­roč­ne zvý­šil o se­dem per­cent a ku kon­cu ro­ka 2013 do­sia­hol 513 ti­síc prís­tu­pov.

Slo­vak Te­le­kom na­vy­še v sep­tem­bri uvie­dol tech­no­ló­giu VDSL a k 31.12.2013 bo­la k dis­po­zí­cii už pre 300 000 do­mác­nos­tí.

Vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky do­sa­hu­je aj TV seg­ment. Me­dzi­roč­ný rast bá­zy o viac ako 13 per­cent je skve­lou ukáž­kou at­rak­tív­nej po­nu­ky Ma­gio TV; k 31. de­cem­bru 2013 vy­uží­va­lo služ­by IPTV a sa­te­lit­nej te­le­ví­zie cel­kom 198 ti­síc zá­kaz­ní­kov.

Spo­loč­nosť in­ves­to­va­la do exklu­zív­ne­ho ob­sa­hu a od le­ta 2013 po­nú­ka svo­jím zá­kaz­ní­kom pria­me pre­no­sy z vy­sie­la­nia Li­gy majstrov i Pre­mier Lea­gue. Po­nu­ka pre zá­kaz­ní­kov Ma­gio TV sa roz­ší­ri­la aj o päť exklu­zív­nych ka­ná­lov: Slo­vak Sport 2, DI­GI Sport 1, 2 a DI­GI Li­ga Majstrov 1 a 2.

V seg­men­te ICT do­siah­la spo­loč­nosť vý­raz­ný me­dzi­roč­ný ná­rast vý­no­sov. Pop­ri dá­to­vých cen­trách a vlas­tnom rie­še­ní Te­le­kom­Cloud pri­nie­sol Slo­vak Te­le­kom cel­kom no­vý prís­tup v po­nu­ke slu­žieb: vo via­noč­nej po­nu­ke si moh­li zá­kaz­ní­ci vy­brať aj jed­nu ICT služ­bu a vy­uží­vať ju pr­vý rok zdar­ma.

Ob­lasť mo­bil­nej sie­te
K 31.12.2013 vy­uží­va­lo mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu spo­lu 2,262 mi­lió­na zá­kaz­ní­kov. Po­diel zmluv­ných zá­kaz­ní­kov os­tá­va na­ďa­lej vy­so­ký: tak­mer 64,5% ku kon­cu ro­ka 2013. Čo­raz vy­šší po­diel ma­jú prog­ra­my Hap­py a Biz­nis Star, kto­ré ob­sa­hu­jú čo­raz viac be­ne­fi­tov.

V štruk­tú­re vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb ma­jú čo­raz väč­ší po­diel neh­la­so­vé služ­by. Za rok 2013 tvo­ria už 31% AR­PU (prie­mer­né­ho vý­no­su na zá­kaz­ní­ka), naj­mä vďa­ka roz­ši­ru­jú­ce­mu sa vy­uží­va­niu inter­ne­tu v mo­bi­le (vrá­ta­ne dát aj v roa­min­gu) i slu­žieb s pri­da­nou hod­no­tou (nap­rík­lad ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty).

Mo­bil­né dá­ta sú vy­uží­va­né vo väč­šom poč­te za­ria­de­ní, naj­mä smar­tfó­noch a tab­le­toch. Smar­tfó­ny tvo­ria na­ďa­lej cca 75 per­cent pre­da­ných za­ria­de­ní. Po­čas ro­ka sa vý­bor­ne pre­dá­va­li mo­de­ly So­ny Xpe­ria, Sam­sung Ga­laxy a LG Op­ti­mus, dob­ré pre­daj­né vý­sled­ky za­zna­me­na­li aj No­kia Lu­mia a iP­ho­ne 5, 5c a 5s.

Tab­le­ty sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou ak­cio­vých po­núk k mo­bil­né­mu i pev­né­mu inter­ne­tu, pri­čom Slo­vak Te­le­kom uvie­dol via­ce­ro mo­de­lov od zna­čiek ako Sam­sung, Acer či Asus.

V ob­las­ti sie­tí pred­sta­vil Slo­vak Te­le­kom via­ce­ro pod­stat­ných ino­vá­cií. Po­čas ro­ka zvý­šil pok­ry­tie 3G sie­ťou na viac ako 80 per­cent po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

K 15. no­vem­bru 2013 od­štar­to­va­la pl­ná ko­mer­čná pre­vádz­ka 4G sie­te v pia­tich mes­tách, už za nie­koľ­ko týž­dňov bo­la uve­de­ná aj do ďal­ších lo­ka­lít. Ku kon­cu ro­ka 2013 bo­la 4G/LTE sieť k dis­po­zí­cii v 31 mes­tách a ich oko­lí; pok­ry­tie do­sia­hlo 23,7 per­cent po­pu­lá­cie. Slo­vak Te­le­kom pos­tup­ne roz­ší­ril po­čet kom­pa­ti­bil­ných za­ria­de­ní na dvad­sať mo­de­lov. Po­čas via­noč­nej kam­pa­ne uvie­dol via­ce­ré LTE te­le­fó­ny v špe­ciál­nej ak­cii, nap­rík­lad mo­del So­ny Xpe­ria SP, pre rých­le roz­ší­re­nie pe­net­rá­cie LTE za­ria­de­ní.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter