Prenos televízneho signálu z XXII. Zimných olympijských hier v Soči zabezpečovala spoločnosť GTS Slovakia

Spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia, člen sku­pi­ny GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ in­teg­ro­va­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní s vlas­tnou sie­ťou v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, za­bez­pe­čo­va­la pre­nos te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu z XXII. Zim­ných olym­pij­ských hier v So­či. For­mou CDN (Con­tent de­li­ve­ry network) bo­lo reali­zo­va­né ži­vé vy­sie­la­nie aj na inter­ne­te pre RTVS a TV Mar­kí­za.

Spo­loč­nosť GTS Slo­va­kia za­bez­pe­čo­va­la pre­nos te­le­víz­ne­ho sig­ná­lu z me­diál­ne­ho cen­tra v So­či, z mies­ta pra­co­vis­ka Roz­hla­su a te­le­ví­zie Slo­ven­ska (RTVS). Na pre­nos sig­ná­lu do Mlyn­skej do­li­ny v Bra­tis­la­ve bo­la pou­ži­tá zá­lo­ho­va­ná dá­to­vá lin­ka s ka­pa­ci­tou 622 Mbit/s. GTS Slo­va­kia za­bez­pe­čo­va­la aj spät­né vy­sie­la­nie z Bra­tis­la­vy do So­či s vy­uži­tím pod­por­ných slu­žieb, kto­ré umož­ni­li re­dak­to­rom v So­či vi­dieť, čo v da­nej chví­li vy­sie­la ré­žia na Slo­ven­sku.

„Me­dzi štú­dia­mi v So­či a v Bra­tis­la­ve bo­lo pre­ná­ša­ných päť sú­čas­ných te­le­víz­nych ka­ná­lov v štú­dio­vej kva­li­te. Pre­nos pre­bie­hal cez za­bez­pe­če­ný dá­to­vý ok­ruh a bol k dis­po­zí­cii 24 ho­dín den­ne bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia. Vý­znam­ným be­ne­fi­tom toh­to rie­še­nia op­ro­ti sa­te­lit­né­mu pre­no­su bo­lo níz­ke ones­ko­re­nie sig­ná­lu a vy­so­ká kva­li­ta pre­no­su ne­zá­vis­lá od vý­ky­vov po­ča­sia. Jed­not­li­vé ka­ná­ly pre­ná­ša­li buď ži­vé vy­sie­la­nie, ale­bo už spra­co­va­né prís­pev­ky zo špor­to­vísk," uvie­dol Ju­raj Eliáš, tech­nic­ký ria­di­teľ GTS Slo­va­kia.

Jed­nou zo slu­žieb GTS pre RTVS bo­lo pre­vádz­ko­va­nie služ­by CDN (Con­tent de­li­ve­ry network), čo umož­ni­lo di­vá­kom sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie aj na inter­ne­te. Kva­li­tu vy­sie­la­nia si moh­li di­vá­ci vy­brať pria­mo v ok­ne svoj­ho pre­hlia­da­ča. Pre tú­to služ­bu bo­la re­zer­vo­va­ná ka­pa­ci­ta 20Gbit/s do slo­ven­ské­ho inter­ne­tu.

„Vďa­ka bez­prob­lé­mo­vej spo­lup­rá­ci, od­bor­nos­ti a tech­no­ló­giám GTS Slo­va­kia sme moh­li bez­pros­tred­ne in­for­mo­vať na­šich di­vá­kov a všet­kých fa­nú­ši­kov špor­tu o di­aní a ús­pe­choch na­šich špor­tov­cov na zim­nej olym­piá­de v So­či," uvie­dol An­drej Do­le­žal, tech­nic­ký ria­di­teľ RTVS.

Pre TV Mar­kí­za za­bez­pe­či­la GTS Slo­va­kia CDN ur­če­né pre vy­sie­la­nie na inter­ne­te. Keď­že spra­co­va­nie vy­sie­la­nia zo So­či do Zá­hor­skej Bys­tri­ce bo­lo roz­diel­ne pre TV Mar­kí­za, VOYO a mo­bil­né za­ria­de­nia s plat­for­mou An­droid a iOS, GTS Slo­va­kia za­bez­pe­či­la via­ce­ro dru­hov a kva­lít vy­sie­la­ných strea­mov.

„Stream pre TV Mar­kí­za ob­sa­ho­val ži­vé pre­no­sy pri­már­ne z olym­pij­ské­ho ho­ke­jo­vé­ho tur­na­ja. Pre na­šu služ­bu CDN bo­la do slo­ven­ské­ho inter­ne­tu re­zer­vo­va­ná ka­pa­ci­ta 50Gbit/s. Ďal­šou sú­čas­ťou toh­to rie­še­nia bo­lo umies­tne­nie webo­vých slu­žieb na vir­tuál­nej plat­for­me GTS. Iš­lo nap­rík­lad o web strán­ku te­le­ví­zie, cez kto­rú ma­li prís­tup jej di­vá­ci," uvie­dol Zden­ko Ry­ša­vý, tech­nic­ký ria­di­teľ TV Mar­kí­za.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter