Na pozíciu oblastného riaditeľa pre Česko a Slovensko spoločnosti EMC bol menovaný Jiří Sven Svěrák

Spo­loč­nosť EMC Slo­va­kia vče­ra ozná­mi­la vy­me­no­va­nie Jiřího Sve­na Svěrá­ka (37) na po­zí­ciu ob­las­tné­ho ria­di­te­ľa (coun­try ma­na­ger) čes­kej a slo­ven­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti EMC Corp. EMC Slo­va­kia, kto­rá za­čiat­kom ro­ka preš­la or­ga­ni­zač­ný­mi zme­na­mi, tak za­čí­na byť ofi­ciál­ne ria­de­ná z čes­kej po­boč­ky spo­loč­nos­ti.

K hlav­ným úlo­hám Jiřího Sve­na Svěrá­ka bu­de pat­riť ria­de­nie pre­daj­ných tí­mov spo­loč­nos­ti EMC pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko a doh­ľad nad vzťah­mi s mies­tny­mi pre­daj­ný­mi par­tner­mi. V tech­no­lo­gic­kom sek­to­re pô­so­bí Jiří už 13 ro­kov. Bol na ma­na­žér­skych po­zí­ciách v te­le­ko­mu­ni­kač­ných fir­mách ako Bri­tish Te­le­com Glo­bal Servic­es či Alia­tel, kde ria­dil pre­daj rie­še­ní pre ban­kov­níc­tvo. Pos­led­ných 7 ro­kov pra­co­val Jiří v čes­kej po­boč­ke spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard ako ria­di­teľ di­ví­zie HP In­dus­try Stan­dard Servers & HP Sto­ra­ge. Na tom­to pos­te zod­po­ve­dal naj­mä za pre­daj, pro­duk­to­vý ma­na­ge­ment a pred­pre­daj­nú pod­po­ru server­ov­ej a úlož­nej infra­štruk­tú­ry.

Jiří mo­men­tál­ne do­kon­ču­je štú­dium MBA na LIGS Uni­ver­si­ty v Pra­he a je ab­sol­ven­tom Stred­nej prie­my­sel­nej ško­ly elek­tro­tech­nic­kej, od­bor ener­ge­ti­ka. Vo voľ­nom ča­se rád špor­tu­je, či už ide o ly­žo­va­nie, jaz­du na hor­skom bi­cyk­li ale­bo squash. Pô­so­bí ako dob­ro­voľ­ník v ko­mu­nit­ných pro­jek­toch za­me­ra­ných na eko­lo­gic­ké prob­lé­my, pod­po­ru det­ských do­mov a sta­ros­tli­vosť o zvie­ra­tá. Ok­rem češ­ti­ny ov­lá­da an­glic­ký ja­zyk a chor­vát­či­nu.

Ci­tá­cie ve­dú­ce­ho pred­sta­vi­te­ľa spo­loč­nos­ti EMC:
Brad Ami­co, ob­last­ný ria­di­teľ pre re­gión vý­chod­nej Euró­py, EMC

S tým, ako sa spo­loč­nosť EMC tran­sfor­mu­je, aby svo­jim zá­kaz­ní­kom moh­la s vy­uži­tím clou­do­vých tech­no­ló­gií, za­bez­pe­če­nia a ana­ly­tic­kých nás­tro­jov pre big da­ta pos­ky­to­vať stá­le vy­ššiu hod­no­tu, ras­tú na tr­hoch, akým je Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko, ná­ro­ky na miest­ny ma­na­ge­ment. Jiří Sven Svěrák me­dzi na­šich zá­kaz­ní­kov, par­tne­rov a za­mes­tnan­cov pri­ná­ša skú­se­nos­ti, kto­ré pre­daj­ným tý­mom EMC v Čes­ku i na Slo­ven­sku po­mô­žu pl­ne up­lat­niť ich po­ten­ciál."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter