Výborné výsledky v oblasti banking a telco viedli Softec k vytvoreniu dvoch samostatných divízií

Pop­red­ná kon­zul­tač­no-sof­tvé­ro­vá sku­pi­na Sof­tec za­zna­me­na­la v mi­nu­lom ro­ku vý­raz­ný ná­rast tr­žieb v ob­las­tiach ban­kov­níc­tva a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ten­to ús­pech spo­lu s vý­vo­jom na tr­hu vie­dol spo­loč­nosť k vy­tvo­re­niu dvoch sa­mos­tat­ných di­ví­zií - te­le­ko­mu­ni­kač­nej a ban­ko­vej, vďa­ka kto­rým po­núk­ne klien­tom väč­šiu špe­cia­li­zá­ciu a rých­lej­šiu reak­ciu na naj­nov­šie tren­dy v oboch sek­to­roch.

Na zá­kla­de roz­hod­nu­tia val­né­ho zhro­maž­de­nia sa di­ví­zia te­le­ko­mu­ni­kač­ných a ban­ko­vých sys­té­mov od 1. mar­ca 2014 de­lí na dve sa­mos­tat­né di­ví­zie. To­to roz­hod­nu­tie len od­zr­kad­ľu­je vý­voj na tr­hu v ča­se, keď sa re­de­fi­nu­jú fi­nan­čné a te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by. V ban­kov­níc­tve sa ho­vo­rí o ob­do­bí „BANK 3.0", kto­rú cha­rak­te­ri­zu­je ob­slu­ha klien­tov cez rôz­ne ka­ná­ly, pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých pe­ňa­že­niek, cloud-rie­še­nia a vy­uží­va­nie so­ciál­nych mé­dií. Po­dob­ne dy­na­mic­ká si­tuácia je aj v od­vet­ví te­le­ko­mu­ni­ká­cií, kde sa vý­raz­ne roz­ši­ru­je por­tfó­lio pos­ky­to­va­ných slu­žieb do no­vých ob­las­tí, vrá­ta­ne do­mén mi­mo do­te­raj­šie­ho pô­so­be­nia tel­co ope­rá­to­rov. Tie­to tren­dy Sof­tec ref­lek­tu­je vo svo­jej stra­té­gii, pri­čom po­sil­ňu­je aj svo­je kon­zul­tač­né zlož­ky sme­rom k pos­ky­to­va­niu kom­plexnej­ších slu­žieb svo­jim zá­kaz­ní­kom.

No­vým ria­di­te­ľom pre Di­ví­ziu te­le­ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov sa stá­va Ján Ma­sa­ryk, kto­rý nas­tú­pil do fir­my Sof­tec v jú­li 2013 na po­zí­ciu Bu­si­ness De­ve­lop­ment ma­na­žé­ra. V IT bran­ži pô­so­bí už vy­še 15 ro­kov, na­pos­le­dy vo fir­me As­se­co Cen­tral Euro­pe ako ria­di­teľ út­va­ru Koor­di­ná­cie a pod­po­ry stra­té­gie, kde mal ok­rem iné­ho na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu roz­vo­ja pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia.

Ján Ma­sa­ryk, ria­di­teľ Di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov, Sof­tec: "Za pos­led­ný rok sme za­zna­me­na­li 50% ná­rast tr­žieb v rie­še­niach pre te­le­ko­mu­ni­kač­ný sek­tor. To­to čís­lo nás za­vä­zu­je za­bez­pe­čiť pre na­šich tel­co klien­tov eš­te lep­šiu sta­ros­tli­vosť a služ­by. V naj­bliž­ších me­sia­coch po­sil­ní­me na­še kon­zul­tač­né a in­teg­rač­né služ­by, ako aj roz­voj a tvor­bu no­vých vlas­tných pro­duk­tov pre to­to od­vet­vie."

Dru­hú časť - Di­ví­ziu ban­ko­vých sys­té­mov - po­ve­die Ro­man Ja­no­ta, kto­rý bol pos­led­ných šesť ro­kov ria­di­te­ľom spo­loč­nej Di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných a ban­ko­vých sys­té­mov. V Sof­te­cu pra­cu­je už od ro­ku 2004.

"Na­šim cie­ľom je roz­ší­riť na­še sú­čas­né por­tfó­lio zá­kaz­ní­kov. Chce­me zís­kať ďal­šie stred­ne veľ­ké ban­ky a dcér­ske spo­loč­nos­ti me­dzi­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí, le­bo väč­ši­na tých veľ­kých bánk už na­ši­mi klien­tmi sú. Chce­me vy­užiť na­še skú­se­nos­ti aj z iných od­vet­ví a po­môcť ban­kám za­čať viac vy­uží­vať pri pre­da­ji svo­jich pro­duk­tov tre­tie stra­ny. To by im moh­lo po­môcť na tr­hu us­pieť," up­res­ňu­je Ro­man Ja­no­ta.

Ján Ma­sa­ryk (38) - do Sof­te­cu nas­tú­pil v jú­li 2013 na po­zí­ciu Bu­si­ness De­ve­lop­ment ma­na­žér. V mar­ci 2014 bol me­no­va­ný ria­di­te­ľom no­vej Di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných sys­té­mov. Pred svo­jim nás­tu­pom do fir­my Sof­tec pô­so­bil v pop­red­ných slo­ven­ských ICT spo­loč­nos­tiach ako je As­se­co Cen­tral Euro­pe ale­bo PSE Sie­mens. Je ab­sol­ven­tom Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Ho­vo­rí ply­nu­le po an­glic­ky. Ba­via ho ino­vá­cie, tren­dy v IT, jach­ting a je­ho de­ti.

Ro­man Ja­no­ta (55) - ak­tuál­ny ria­di­teľ Di­ví­zie ban­ko­vých sys­té­mov pô­so­bí vo fir­me Sof­tec vy­še de­sať ro­kov, z to­ho pos­led­ných šesť ako ria­di­teľ Di­ví­zie te­le­ko­mu­ni­kač­ných a ban­ko­vých sys­té­mov. Má dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z rôz­nych ma­na­žér­skych po­zí­cii v ob­las­ti IT a fac­to­rin­gu (VÚB, SLSP). V rám­ci sku­pi­ny Sof­tec za­stá­va od ro­ku 2008 po­zí­ciu ko­na­te­ľa Sof­tec CZ a pred­se­du pred­sta­ven­stva fir­my Cen­taur. Od mi­nu­lé­ho ro­ku je ak­tív­nym čle­nom Ra­dy pre spo­lup­rá­cu s praxou FIIT STU. Ok­rem an­glič­ti­ny ov­lá­da aj ruš­ti­nu. Je váš­ni­vým bi­cyk­lis­tom.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter