Školstvo: Z eurofondov v programe Vzdelávanie prepadlo 13,7 mil. eur

Za mi­nu­lý rok sme z euro­fon­dov v prog­ra­me Vzde­lá­va­nie ne­vy­čer­pa­li 13,7 mi­lió­na eur, kto­ré nám pre­pad­nú. Vy­plý­va to zo Sprá­vy o sta­ve vy­uží­va­nia a efek­tív­ne­ho čer­pa­nia fon­dov Európ­skej únie za re­zort škol­stva, kto­rou sa dnes za­obe­ral parla­ment­ný vý­bor pre vzde­lá­va­nie. „Tie­to zdro­je ne­bo­li vy­čer­pa­né, tých prib­liž­ne 13,7 mi­lió­na eur, tak­že tie­to pre­pad­li a žiaľ, o toľ­ko sa skrá­ti­la alo­ká­cia pre ten­to ope­rač­ný prog­ram zo zdro­jov na ob­do­bie ro­kov 2007 až 2013," uvie­dol pre agen­tú­ru SI­TA štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Va­zil Hu­dák.

Slo­ven­sko dos­ta­lo vý­nim­ku, a pre­to euro­fon­dy na vzde­lá­va­nie mô­že­me čer­pať o dva ro­ky dlh­šie, te­da nie do kon­ca ro­ka 2013, ale 2015. Ak by sa tak nes­ta­lo, pre­pad by bol v prog­ra­me eš­te vý­raz­nej­ší, a to až 110 mi­lió­nov eur, do­dal Hu­dák. Pod­ľa ne­za­ra­de­né­ho pos­lan­ca Mi­ros­la­va Beb­la­vé­ho by sme ma­li za nas­le­du­jú­ce dva ro­ky vy­čer­pať v prog­ra­me Vzde­lá­va­nie 339 mi­lió­nov eur, te­da zhru­ba 170 mi­lió­nov eur roč­ne. „Ak by sa ma­li napl­niť tie oča­ká­va­nia, kto­ré má­me, tak je pot­reb­né viac ako zdvoj­ná­so­biť rých­losť čer­pa­nia op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku," upo­zor­nil Beb­la­vý. Pri mi­nu­lo­roč­nom čer­pa­ní 76 mi­lió­nov eur to po­va­žu­je pos­la­nec za má­lo prav­de­po­dob­né.

Dô­vod pre­pa­du pe­ňa­zí a níz­ke­ho čer­pa­nia vi­dí mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič v tom, že je­ho pred­chod­co­via ne­zaz­mluv­ni­li dos­ta­tok pro­jek­tov fi­nan­co­va­ných z euro­fon­dov. „Prob­lém je v tom, že keď som nas­tú­pil na re­zort, ne­bo­lo za­zmluv­ne­ných množ­stvo a množ­stvo fi­nan­čných zdro­jov. Ja keď som pri­šiel na re­zort, bo­lo pl­ne­nie oko­lo 15 mi­lió­nov eur v ob­las­ti ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vzde­lá­va­nie, za­zmluv­ne­né ne­bo­li mno­hé pro­jek­ty a ten pro­ces za­zmluv­ne­nia tr­vá je­den rok, a až po­tom mô­že prísť ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie," uvie­dol šéf re­zor­tu škol­stva.

Ok­rem to­ho sa pod­ľa mi­nis­tra naš­li pri pro­jek­toch v mi­nu­lých ob­do­biach váž­ne chy­by, kto­ré mu­sia te­raz od­stra­ňo­vať. Aj Čap­lo­vič si mys­lí, že pros­tried­ky z euro­fon­dov bu­de­me mu­sieť zís­ka­vať v bu­dú­cich ro­koch rých­lej­šie. „Od za­ča­tia ob­do­bia v ro­ku 2007 dnes už up­ly­nu­lo se­dem ro­kov, päť a pol ro­ka bol z tých­to sied­mich ro­kov (pozn. red. sú­čas­ný mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič) buď pod­pred­se­dom vlá­dy zod­po­ved­ný za tú­to ob­lasť ale­bo bol pria­mo mi­nis­trom škol­stva. Tak­že ak mu dnes pre­pad­ne 13,7 mi­lió­na eur z prog­ra­mu Vzde­lá­va­nie a je­ho je­di­ná od­po­veď je, že sa vy­ho­vá­ra na pred­chod­cov, to už po­va­žu­jem za nep­ri­me­ra­né a úče­lo­vé vy­ho­vá­ra­nie," rea­go­val pos­la­nec Beb­la­vý.

Ne­za­ra­de­ný pos­la­nec mi­nis­tro­vi Čap­lo­vi­čo­vi dnes vy­čí­tal i to, že sa pri čer­pa­ní pe­ňa­zí vy­bral ces­tou veľ­kých ná­rod­ných pro­jek­tov. „Sto­jí to na ma­lom poč­te ob­sta­rá­va­ní a ak sa niek­to­ré ne­po­da­rí, je tam veľ­ké ri­zi­ko stra­ty množ­stva pe­ňa­zí," uvie­dol dnes pos­la­nec. Mi­nis­ter škol­stva uz­nal, že je ri­zi­ko pri je­ho pos­tu­pe vy­ššie, pod­ľa ne­ho však prá­ve drob­né ve­rej­né ob­sta­rá­va­nia vy­ka­zu­jú čas­té chy­by a sú nek­va­lit­né, pre kto­ré mu­sia skre­sá­vať zdro­je.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter