EÚ vyráža na cesty pomáhať výskumným pracovníkom s hľadaním práce

Európ­ska ko­mi­sia dnes spúš­ťa pa­neu­róp­sku in­for­mač­nú kam­paň na po­moc vý­skum­ným pra­cov­ní­kom, kto­rí hľa­da­jú pro­fe­sij­né po­ra­den­stvo a prá­cu pros­tred­níc­tvom ini­cia­tí­vy EURAXESS. Road­show „EURAXESS - Re­sear­chers in Mo­tion" nav­ští­vi 29 európ­skych veľ­ko­miest v 22 kra­ji­nách a po­núk­ne vý­skum­ní­kom aj ľu­ďom so zá­uj­mom o ve­dec­kú ka­rié­ru po­ra­den­stvo v ob­las­ti prá­ce, pí­sa­nia ži­vo­to­pi­su a za­mes­tna­nec­kých práv. Oča­ká­va sa, že tá­to dvoj­me­sač­ná kam­paň so sil­ným za­stú­pe­ním so­ciál­nych mé­dií os­lo­ví prib­liž­ne 100 000 štu­den­tov a mla­dých vý­skum­ní­kov.

Pri od­ha­le­ní kam­pa­ňo­vé­ho auto­bu­su v Bru­se­li európ­ska ko­mi­sár­ka pre vý­skum, ino­vá­cie a ve­du Mái­re Geog­he­ga­no­vá-Quin­no­vá uvied­la: „Por­tál EURAXESS sa stal vy­hľa­dá­va­ným mies­tom pre vý­skum­ní­kov, kto­rí sa sna­žia zís­kať prá­cu v Euró­pe. EURAXESS po­nú­ka vý­skum­ní­kom kon­krét­ne in­for­má­cie a po­ra­den­stvo od hľa­da­nia prá­ce až po mož­nos­ti fi­nan­co­va­nia. Por­tál EURAXESS, kto­rý po­nú­ka vy­še 40 000 voľ­ných pra­cov­ných miest roč­ne a za pos­led­né šty­ri ro­ky vy­ba­vil vy­še mi­lió­na otá­zok spo­je­ných s mo­bi­li­tou, je zá­klad­ným zdro­jom in­for­má­cií v ob­do­bí, keď ne­za­mes­tna­nosť pred­sta­vu­je na­šu naj­väč­šiu eko­no­mic­kú vý­zvu."

Na pod­po­re ini­cia­tí­vy EURAXESS sa zú­čas­tňu­je 40 kra­jín v ce­lej Euró­pe. Pros­tred­níc­tvom svoj­ho por­tá­lu pos­ky­tu­je nie­len jed­no­du­chý prís­tup k in­for­má­ciám me­dzi kra­ji­na­mi, ale aj in­di­vi­duál­nym pot­re­bám pris­pô­so­be­nú po­moc vy­še 530 za­mes­tnan­cov vo viac než 260 servisn­ých cen­trách.

V ro­ku 2013 za­zna­me­na­la webo­vá lo­ka­li­ta EURAXESS tak­mer 950 000 je­di­neč­ných náv­štev, čo je trik­rát viac než v ro­ku 2010, a tak­mer 9,6 mi­lió­na poz­re­tí. V sek­cii EURAXESS Jobs je ak­tuál­ne za­re­gis­tro­va­ných vy­še 7 700 vý­skum­ných or­ga­ni­zá­cií (fi­riem, uni­ver­zít, MSP a pod.). Cie­ľom tej­to kam­pa­ne je vy­vo­lať eš­te šir­šiu účasť.

In­for­má­cie o vzni­ku
Tur­né sa or­ga­ni­zu­je v úz­kej spo­lup­rá­ci s ná­rod­ný­mi cen­tra­mi EURAXESS v jed­not­li­vých kra­ji­nách, kto­ré nav­ští­vi­me. Na kaž­dej za­stáv­ke sa bu­dú ko­nať inter­ak­tív­ne ak­cie, ako sú se­mi­ná­re s od­bor­ník­mi, dis­kus­né fó­ra a scien­ce sla­my. Ok­rem to­ho sa bu­dú ko­nať aj po­ra­dy o ka­rié­rach, kto­ré pre­beh­nú v spo­lup­rá­ci s od­de­le­nia­mi ľud­ských zdro­jov jed­not­li­vých uni­ver­zít.

Ďal­šie in­for­má­cie

EURAXESS: www.euraxess.org

EURAXESS On Tour: www.fa­ce­book.com/EURAXESS.On­Tour

Euro­pean Re­search Area (ERA): http://ec.euro­pa.eu/re­search/era/in­dex_en.htmOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter