Nový online konfigurátor Dellu uľahčuje partnerom vytváranie obchodných ponúk

Spo­loč­nosť Dell spúš­ťa na Slo­ven­sku no­vý nás­troj pre svo­jich ob­chod­ných par­tne­rov - on-li­ne kon­fi­gu­rá­tor rie­še­ní Dell (Dell On­li­ne So­lu­tions Con­fi­gu­ra­tor). Umož­ňu­je jed­no­du­chú on­li­ne ko­mu­ni­ká­ciu pri tvor­be kom­plexných en­terpri­se rie­še­ní a okam­ži­tý prís­tup k zá­kaz­níc­kym služ­bám. Spo­lu s tým Dell uvoľ­nil 5 mi­lió­nov do­lá­rov na vý­voj nás­tro­jov pre fi­rem­né rie­še­nia.

On­li­ne So­lu­tions Con­fi­gu­ra­tor umož­ňu­je ob­chod­ným par­tne­rom Del­lu rých­lo a jed­no­du­cho na­kon­fi­gu­ro­vať a na­ce­niť ob­chod­nú po­nu­ku pre in­di­vi­duál­ne­ho zá­kaz­ní­ka. Má in­tui­tív­ne uží­va­teľ­ské pros­tre­die, umož­ňu­je vy­tvá­rať a up­ra­vo­vať po­nu­ky via­ce­rý­mi uží­va­teľ­mi na­raz a in­teg­ru­je tiež fun­kciu re­gis­trá­cie ob­cho­dov. Ob­sa­hu­je aj vi­deá s ná­vod­mi na prá­cu s on­li­ne nás­tro­jom a prak­tic­ký­mi ukáž­ka­mi je­ho vy­uži­tia. No­vin­ka je dos­tup­ná pre všet­kých ob­chod­ných par­tne­rov Del­lu v rám­ci prog­ra­mu Par­tner­Di­rect.

Pod­po­ru pre no­vý on­li­ne nás­troj za­bez­pe­ču­je špe­ciál­ne vy­čle­ne­ný tím exper­tov pre Dell En­terpri­se rie­še­nia vrá­ta­ne sto­ra­ge, networ­king a con­ver­ged infra­struc­tu­re. Par­tne­rom tak umož­ňu­je spo­lup­ra­co­vať s od­bor­ník­mi na rie­še­nia Dell En­terpri­se a sa­mos­tat­ne vy­tvo­riť pre zá­kaz­ní­kov kom­plet­nú po­nu­ku. „Sme ra­di, že sa pri­pá­ja­me ku kra­ji­nám, v kto­rých mô­že­me s po­mo­cou On­li­ne So­lu­tions kon­fi­gu­rá­to­ra pos­kyt­núť na­šim par­tne­rom rých­lu a efek­tív­nu mož­nosť, ako po­nú­kať kom­plexné rie­še­nia Del­lu ich zá­kaz­ní­kom," uvie­dol Sta­nis­lav Há­jek, Chan­nel Mar­ke­ting Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Dell.

Dos­tup­nosť
Dell On­li­ne So­lu­tions Con­fi­gu­ra­tor je pre par­tne­rov na Slo­ven­sku spus­te­ný dneš­ním dňom­na par­tner­skom por­tá­li.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter