Verbatim predstaví na CeBITe príslušenstvo a obaly folio

Ver­ba­tim, prie­kop­ník v ob­las­ti uk­la­da­nia dát, pred­sta­ví na veľtr­hu Ce­BIT ši­ro­kú šká­lu vy­so­ko­vý­kon­ných pro­duk­tov a prís­lu­šen­stva, kto­ré pos­ky­tu­jú lep­šiu mo­bi­li­tu, fun­kčnosť a jed­no­du­ché pou­ži­tie. Ce­BIT 2014 sa ko­ná od 10. do 14. 3. v ne­mec­kom Han­no­ve­ri.

V stán­ku K18 v ha­le 14 pred­sta­ví Ver­ba­tim ino­vá­cie, kto­ré pou­ží­va­te­ľom znač­ne zjed­no­du­šia pou­ží­va­nie pre­nos­ných tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­ní na ces­tách. Jed­ným z tých­to pro­duk­tov je Me­diaS­ha­re Wire­less - pre­nos­né za­ria­de­nie, kto­ré sa pre­po­jí po­mo­cou Wi-Fi až s pia­ti­mi tab­let­mi a smar­tfón­mi na­raz, a umož­ní na nich sú­čas­ne pre­ze­rať, preh­rá­vať, strea­mo­vať a zá­lo­ho­vať fo­tog­ra­fie, vi­deok­li­py a hud­bu - nech sa na­chá­dza­te kde­koľ­vek.

Pre pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov a tab­le­tov, kto­rí chcú zos­tať na ces­tách čo naj­dlh­šie na príj­me, pred­sta­vu­je Ver­ba­tim roz­ší­re­ný rad pre­nos­ných na­bí­ja­čiek vrá­ta­ne no­vých mo­de­lov ako kom­pakt­ný Ultra-Slim 4 200 mAh power pack. Po mi­nu­lo­roč­nom ele­gan­tnom re­di­zaj­ne ob­sa­hu­je por­tfó­lio ľah­ko ov­lá­da­teľ­ných a spo­ľah­li­vých na­bí­ja­čiek Na­pá­ja­cí zdroj AA, Pre­nos­ný na­pá­ja­cí zdroj, Na­pá­ja­cí zdroj s dvo­ma USB ko­nek­tor­mi a Ultra ten­ký na­pá­ja­cí zdroj.

al­ším prís­lu­šen­stvom, kto­ré Ver­ba­tim na Ce­BI­Te uve­die, je at­rak­tív­na ko­lek­cia oba­lov Fo­lio ur­če­ných na ochra­nu tab­le­tov, e-čí­ta­čiek a smar­tfó­nov pred kaž­do­den­ným opot­re­be­ním. Po­pu­lár­ny rad oba­lov ob­sa­hu­je Fo­lio Flex pre iPad, Fo­lio Mi­ni Ca­se s Blue­tooth klá­ves­ni­cou a mno­ho ďal­šie­ho.

Spot­re­bi­te­ľom, kto­rí chcú rých­lej­ší a jed­no­duch­ší pre­nos sú­bo­rov me­dzi za­ria­de­nia­mi bez pou­ži­tia po­čí­ta­ča, po­núk­ne Ver­ba­tim ne­dáv­no uve­de­né Mic­ro SD kar­ty a USB disk Na­no s Mic­ro USB adap­té­rom Na­no OTG.

Exter­ný SSD disk Ver­ba­tim Vx450 pred­sta­vu­je vý­kon­né rie­še­nie ne­me­cha­nic­ké­ho (SSD) úlo­žis­ka dát, ideál­ne na zá­lo­ho­va­nie a uk­la­da­nie veľ­kých sú­bo­rov, ako nap­rík­lad HD vi­deo. To­to ele­gan­tné, kom­pak­tné a ľah­ké za­ria­de­nie je o 65 % men­šie a o 70 % ľah­šie než ty­pic­ký exter­ný pev­ný disk. Dis­po­nu­je USB 3.0 káb­lom, pre­nos­ným puz­drom a sof­tvé­rom Ne­ro Back It Up. S pre­no­so­vou rých­los­ťou dát až 450 MB/se­kun­du je 4× rých­lej­ší než exter­ný HDD s USB 3.0 (50 se­kúnd) a 30× rých­lej­ší než flash disk s USB 2.0 (360 se­kúnd).

Ok­rem pre­zen­tá­cie pre­nos­ných za­ria­de­ní na uk­la­da­nie dát a LED ret­ro­fit­ných žia­ro­viek vy­rá­ba­ných ma­ter­skou spo­loč­nos­ťou Mit­su­bis­hi Che­mi­cal Cor­po­ra­tion (MCC) od­ha­lí Ver­ba­tim aj svoj vstup do 3D tla­čo­vých ma­te­riá­lov - ide o trh s mi­mo­riad­nym po­ten­ciá­lom, kto­ré­ho od­ha­do­va­ná hod­no­ta v ro­ku 2014 pred­sta­vu­je pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner až 669 mi­lió­nov do­lá­rov. MCC vy­vi­nu­la DU­RA­BIO™, čis­tú plas­tic­kú ži­vi­cu na bio bá­ze, kto­rá sa ho­dí na 3D tlač aj na ďal­šie ap­li­ká­cie. Ma­te­riál má vy­ni­ka­jú­ce op­tic­ké vlas­tnos­ti, vy­so­kú rá­zo­vú pev­nosť a je od­ol­ný pro­ti UV žia­re­niu, oh­ňu a poš­kria­ba­niu. Vďa­ka flexibi­li­te, rých­le­mu tuh­nu­tia, vlas­tnos­tiam za­bra­ňu­jú­cim ohý­ba­nie a eko­lo­gic­kým vý­ho­dám PLA plas­tov má DU­RA­BIO aj vy­so­kú od­ol­nosť, kto­rá sa ob­vyk­le spá­ja s ABS plas­tmi čas­to pou­ží­va­ný­mi v 3D tla­čiar­ňach.

Pria­mo na mies­te veľtr­hu Ce­BIT 2014 bu­dú prí­tom­ní zá­stup­co­via Ver­ba­ti­mu prip­ra­ve­ní na stret­nu­tie s ozna­mo­va­cí­mi pros­tried­ka­mi. Ak si chce­te do­hod­núť schôdz­ku, kon­tak­tuj­te, pro­sím, vop­red Jo­nat­ha­na Col­bour­na na e-mai­lo­vej ad­re­se jcol­bour­ne@Ver­ba­tim-euro­pe.com.

Ob­ráz­ky na stiah­nu­tie náj­de­te tu:

http://download.pub­li­tek.com/VER0xx.zipOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter