Ericsson ukázal zariadenie, ktoré pomôže zosilniť mobilný signál v budovách

Na mi­nu­lo­týž­dňo­vom veľtr­hu MWC 2014 v Bar­ce­lo­ne uká­zal Eric­sson (NAS­DAQ:ERIC) re­vo­luč­né rie­še­nie, kto­ré me­ní prís­tup k mik­ro­pok­ry­tiu mo­bil­ným sig­ná­lom vo vnút­ri bu­dov. Za­ria­de­nie Eric­sson Ra­dio Dot zvý­ši ka­pa­ci­tu mo­bil­né­ho broad­ban­du u 3G a LTE sie­tí vo vnút­ri veľ­kých bu­dov. Tie to­tiž ma­jú čas­to prob­lém so sla­bým sig­ná­lom, čo sa pre­ja­vu­je po­ma­lým pri­po­je­ním a vý­pad­ka­mi hla­so­vých ho­vo­rov. Na­mies­to to­ho bu­dú môcť uží­va­te­lia bu­dov, re­zi­den­ti, či náv­štev­ní­ci vy­uží­vať vo svo­jich mo­bil­ných za­ria­de­niach pl­no­hod­not­ný a rých­ly inter­net.

Eric­sson Ra­dio Dot Sys­tem do­ká­že vý­raz­ne zlep­šiť kva­li­tu mo­bil­ných hla­so­vých slu­žieb a mo­bil­né­ho inter­ne­tu v bu­do­vách. Rie­še­nie je na­po­je­né na von­kaj­šiu sieť a pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom rých­le a ka­pa­cit­ne dos­ta­ču­jú­ce pri­po­je­nie. Z poh­ľa­du nák­la­dov a účin­nos­ti je naj­efek­tív­nej­ším rie­še­ním pok­ry­tia mo­bil­ným sig­ná­lom vnút­ri bu­dov. Za­ria­de­nie pod­po­ru­je tech­no­ló­gie UMTS aj LTE.

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri, vlas­tní­ci bu­dov a hlav­ne pou­ží­va­te­lia ma­jú k dis­po­zí­cii ele­gan­tné a kom­pak­tné za­ria­de­nie so sub­tíl­nym, dis­ko­vi­tým di­zaj­nom. 300-gra­mo­vé jed­not­ky zo­sil­ňo­va­ča mo­bil­né­ho sig­ná­lu vo veľ­kos­ti dla­ne, sa mon­tu­jú na ste­nu a pri­pá­ja­jú k exis­tu­jú­cej sie­ťo­vej infra­štruk­tú­re pros­tred­níc­tvom štan­dar­dné­ho LAN káb­lu. Je­ho di­zajn tr­val dva ro­ky a ob­sa­hu­je 14 pa­ten­tov.

Eric­sson Ra­dio Dot sa za­čne pre­dá­vať v ro­ku 2014. Na MWC 2014 ozná­mi­lo via­ce­ro pop­red­ných mo­bil­ných ope­rá­tov zá­mer po­nú­kať to­to za­ria­de­nie svo­jim zá­kaz­ní­kom. Sú me­dzi ni­mi nap­rík­lad Vo­da­fo­ne, ja­pon­ský Sof­tBank Mo­bi­le, či sin­ga­pur­ský Sin­gTel. Rie­še­nie bu­de tes­to­vať švaj­čiarsky Swis­scom, či naj­väč­ší aus­trál­sky mo­bil­ný ope­rá­tor Telstra. Eric­sson sa do­ho­dol aj s ope­rá­to­rom MTN, kto­rý ope­ru­je v 22 kra­ji­nách Af­ri­ky a Blíz­ke­ho vý­cho­du. MTN bu­de za­tiaľ po­nú­kať Eric­sson Ra­dio Dot v Ju­hoaf­ric­kej re­pub­li­ke, nes­kôr sa roz­ší­ri aj do ďal­ších kra­jín. Za­ria­de­nie tes­tu­jú aj ame­ric­kí mo­bil­ní gi­gan­ti AT&T a Ve­ri­zon.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter