SAP a BMW vyvinuli inovatívne služby mobility pre „connected car“

Spo­loč­nosť SAP a BMW Group Re­search and Tech­no­lo­gy v rám­ci pro­jek­tu spo­loč­nej ino­vá­cie vy­vi­nu­li zdo­ko­na­le­nú tech­no­lo­gic­kú infra­štruk­tú­ru pre auto­mo­bi­lo­vé mo­bil­né služ­by. Skú­šob­ný pro­to­typ je za­lo­že­ný na plat­for­me SAP HA­NA Cloud a vo­di­čom po­núk­ne per­so­na­li­zo­va­né služ­by, kto­ré sa od­ví­ja­jú od ich po­lo­hy a plá­no­va­nej tra­sy. Tá­to spo­lup­rá­ca po­sú­va SAP o krô­čik bliž­šie k to­mu, aby sa z ví­zie „con­nec­ted car" sta­la reali­ta. Spo­loč­nosť to ozná­mi­la na kon­fe­ren­cii Mo­bi­le World Con­gress 2014, kto­rá sa ko­ná 24. až 27. feb­ruára v Bar­ce­lo­ne.

Clou­do­vá plat­for­ma SAP slú­ži ako spoj­ni­ca me­dzi BMW a exter­ný­mi par­tner­mi. Pos­ky­tu­je služ­by v ob­las­tiach ako sú par­ko­va­nie, tan­ko­va­nie, ná­po­je či jed­lo. In­for­má­cie od rôz­nych par­tne­rov sa zdru­žu­jú na vir­tuál­nom „tr­ho­vis­ku", kto­ré v bu­dúc­nos­ti umož­ní BMW pos­ky­to­vať vo­di­čom a pa­sa­žie­rom pria­mo cez pa­lub­ný po­čí­tač ale­bo mo­bil­né za­ria­de­nia per­so­na­li­zo­va­né služ­by, za­sa­de­né do kon­textu. SAP pod­po­ru­je pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb, umož­ňu­je im kom­bi­no­vať ich a vy­tvá­rať no­vé po­nu­ky, kto­ré sú ši­té na mie­ru po­žia­dav­kám kon­krét­nych vo­di­čov a pa­sa­žie­rov.

SAP v spo­lup­rá­ci s BMW Group Re­search and Tech­no­lo­gy vy­vi­nu­li pro­to­typ, kto­rý je za­me­ra­ný na par­ko­va­nie či pou­ži­tie zľa­vo­vých ku­pó­nov. V zá­vis­los­ti od pro­fi­lu vo­di­ča a po­lo­hy vo­zid­la sys­tém po­núk­ne vhod­né par­ko­vis­ko blíz­ko plá­no­va­né­ho cie­ľa jaz­dy. Zob­ra­zí aj ďal­šie in­for­má­cie, ako sú pop­lat­ky ale­bo mies­ta pre kon­krét­ne vo­zid­lá. Vo chví­li, keď vo­dič to­to mies­to potvr­dí, pre­ne­sú sa koor­di­ná­ty do na­vi­gač­né­ho sys­té­mu, kto­rý vo­zid­lo pres­ne na­ve­die.

V prí­pa­de zľa­vo­vých ku­pó­nov dos­ta­ne vo­dič in­for­má­cie o ak­ciách, vy­plý­va­jú­ce z je­ho po­lo­hy, zvo­le­nej tra­sy a osob­ných pre­fe­ren­cií. Dos­tup­né sú aj de­tail­né in­for­má­cie o kaž­dej po­nu­ke. Vo­dič si mô­že re­gu­lo­vať frek­ven­ciu ich zob­ra­zo­va­nia, aby príl­iš neod­pú­ta­va­li je­ho po­zor­nosť. Po­nu­ky si mož­no ulo­žiť a po­dob­ne ako v prí­pa­de par­ko­va­cej ap­li­ká­cie sa dá po­lo­ha ob­cho­du pos­lať pria­mo do na­vi­gač­né­ho sys­té­mu. Zvo­le­ný zľa­vo­vý ku­pón je za­sla­ný pria­mo do vo­di­čov­ho smar­tfó­nu a mož­no ho pou­žiť okam­ži­te pri ná­ku­pe.

Ví­ziou spo­loč­nos­ti SAP je dôs­led­ne zvy­šo­vať uží­va­teľ­ský zá­ži­tok vo­di­ča a pos­kyt­núť zá­kaz­ní­kom po­ho­dlie, kto­ré oča­ká­va­jú od za­po­je­né­ho a so­ciál­ne­ho sve­ta - či už je to mi­mo auto­mo­bi­lu, ale­bo v ňom. Plat­for­ma SAP HA­NA Cloud po­má­ha spo­loč­nos­tiam v rôz­nych od­vet­viach zrý­chliť do­ru­če­nie ich pro­duk­tov, za­viesť no­vé ob­chod­né mo­de­ly a zís­kať no­vé mož­nos­ti príj­mu. S po­mo­cou štan­dar­di­zo­va­nej plat­for­my bu­dú mať vý­rob­co­via v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le prís­tup k sie­ti pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb. To im s mi­ni­mom ďal­šej prá­ce umož­ní vy­užiť sieť pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb od SAP.

Viac in­for­má­cií zís­ka­te z vi­dea „SAP vy­ví­ja ino­va­tív­ne mo­bil­né služ­by a služ­by s pri­da­nou hod­no­tou pre auto bu­dúc­nos­ti. "Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter