ČR: Vzdelávací inštitút CEMI novo otvoril štúdium Corporate Master of Laws

Vzdělá­va­cí in­sti­tut CE­MI (Cen­tral Euro­pean Ma­na­ge­ment In­sti­tut), před­ní čes­ký spe­cial­ista na ma­na­žer­ské vzdělá­va­cí prog­ra­my s ce­loev­rop­skou působ­nos­tí, nově otevřel obor Cor­po­ra­te Mas­ter of Laws (LLM) pro práv­ní­ky i všech­ny, kdo si chtějí proh­lou­bit práv­ní vzdělá­ní. In­sti­tut je průkop­ní­kem on­li­ne stu­dia MBA, kte­ré umož­ňu­je stu­dium od­kud­ko­li i ča­sově vel­mi vy­tí­že­ným li­dem. Kaž­do­ročně CE­MI zdárně ab­sol­vu­jí de­sít­ky ma­na­žerů z nejrůznějších průmys­lo­vých a ob­chod­ních pod­niků, ale i sta­rostů a dal­ších veřej­ných či­ni­telů.

No­vin­kou v le­toš­ním aka­de­mic­kém ro­ce je stu­dij­ní prog­ram Cor­po­ra­te Mas­ter of Laws (LLM) ur­če­ný pro práv­ní­ky, ať již pod­ni­ko­vé, sa­mos­tatně půso­bí­cí, ne­bo za­městnan­ce či ma­ji­te­le a par­tne­ry práv­ních kan­ce­láří, kteří si chtějí dá­le proh­lou­bit svo­ji kva­li­fi­ka­ci ne­jen v ob­las­ti kor­po­rát­ní­ho prá­va. Stu­dij­ní LLM prog­ram pro­to za­hr­nu­je předmě­ty spe­cia­li­zo­va­né na da­nou ob­last prá­va, ja­ko je Kor­po­rát­ní prá­vo, Cor­po­ra­te go­ver­nan­ce či In­sol­ven­ční prá­vo a způso­by řeše­ní úpad­ku. Stu­den­ti ab­sol­vu­jí ta­ké předmě­ty ja­ko je Hos­po­dářské a ob­chod­ní prá­vo EU, Ev­rop­ské i me­zi­ná­rod­ní prá­vo souk­ro­mé či Prá­vo me­zi­ná­rod­ní­ho ob­cho­du.

„Dis­tan­ční for­ma vzdělá­vá­ní prostřed­nic­tvím on­li­ne stu­dia má vel­ký po­ten­ciál. Přík­la­dy ze za­hra­ni­čí jsou patr­né a po­ma­lu si zís­ká­vá příz­niv­ce i v Čes­ké re­pub­li­ce. Pro mno­hé stu­den­ty je důle­ži­tá ča­so­vá flexibi­li­ta a mož­nost stu­dia prak­tic­ky od­kud­ko­li," říká ředi­tel in­sti­tu­tu CE­MI Štěpán Mi­ka.

Ga­ran­ty jsou vy­so­koš­kolš­tí pe­da­go­go­vé
Vy­uču­jí­cí ma­jí zku­še­nos­ti z praxe a kromě to­ho 85 % z nich půso­bí ta­ké v aka­de­mic­ké sféře. Cel­kem jich půso­bí na in­sti­tu­tu téměř 40. Tím do vý­uky přiná­še­jí teo­re­tic­ký i prak­tic­ký ma­na­žer­ský poh­led. Stu­dium však ne­ní snad­né, jak se mno­zí dom­ní­va­jí. Kaž­do­ročně se naj­dou přípa­dy stu­dentů, kteří stu­dium před­časně vzda­jí či ne­do­kon­čí.

Ce­lé stu­dium na CE­MI je kon­ci­po­vá­no ja­ko dvou­se­mes­trál­ní, s převa­žu­jí­cí on-li­ne for­mou vý­uky v kom­bi­na­ci s ne­po­vin­ným pre­zen­ční­mi úvod­ní­mi soustředění­mi stu­dentů v mo­der­ních vý­uko­vých pros­to­rách v cen­tru Pra­hy v bu­dově Ci­ty Tower. Zde se stu­den­ti sez­ná­mí s jed­not­li­vý­mi lek­to­ry, kteří jim před­sta­ví vy­učo­va­né mo­du­ly, před­sta­ví jim své po­ža­dav­ky na úspěšné ab­sol­vo­vá­ní a in­for­mu­jí je o mož­nos­tech dal­ších kon­zul­ta­cí. „Lek­toři se stu­den­ty ko­mu­ni­ku­jí po e-mai­lu či sky­pu a za po­mo­ci ji­ných ko­mu­ni­kač­ních ka­nálů. On­li­ne vý­uka do­sáh­la bo­du, kdy je na­bí­ze­né stu­dium přinej­men­ším stejně kva­lit­ní, ja­ko to v „ka­men­né" ško­le. Ce­ny on­li­ne vý­uky jsou na­víc vel­mi přija­tel­né," mys­lí si ředi­tel in­sti­tu­tu CE­MI Štěpán Mi­ka.

E-lear­nin­go­vý sys­tém Fron­ter
In­sti­tut dis­po­nu­je mo­der­ním nor­ským e-lear­nin­go­vým sys­té­mem Fron­ter. Před­sta­vu­je světo­vou špič­ku ve své ka­te­go­rii již od ro­ku 1998, kdy byl popr­vé na­sa­zen na uni­ver­zitě v nor­ském Tromsø (kte­rá je mi­mo­cho­dem nej­se­verněji po­lo­že­nou uni­ver­zi­tou vůbec). Dí­ky své mi­mořád­né pruž­nos­ti, spo­leh­li­vos­ti a důra­zu na prak­tic­ké uži­tí ve ško­lách vše­ho dru­hu se roz­šířil do téměř 40 ze­mí a dnes jej vy­uží­vá přes 8 mi­lionů li­dí.

In­for­ma­ce o na­bí­ze­ných obo­rech a dal­ší potřeb­né ná­le­ži­tos­ti naj­dou zá­jem­ci na www.ce­mi.cz.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter