Ľudia v strednej a východnej Európe sa usilujú o vyrovnanú finančnú bilanciu

Spo­loč­nosť GfK už od ro­ku 2000 neus­tá­le mo­ni­to­ru­je vy­uži­tie ban­ko­vých slu­žieb a poist­ný trh v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. Vý­sled­ky vý­sku­mu pou­ka­zu­jú na veľ­mi od­liš­né zvyk­los­ti, po­kiaľ ide o vy­uží­va­nie pô­ži­čiek a spo­ria­cich pro­duk­tov v jed­not­li­vých kra­ji­nách re­gió­nu.

Vý­sled­né úda­je o pô­žič­kách a ús­po­rách od­ha­li­li znač­né roz­die­ly me­dzi jed­not­li­vý­mi ná­rod­mi. Vý­raz­ne sa od­li­šu­jú pre­dov­šet­kým šty­ri kra­ji­ny: Čes­ká re­pub­li­ka, Slo­ven­sko, Ne­mec­ko a Ra­kús­ko. Nie­len že v tých­to kra­ji­nách má mi­ni­mál­ne po­lo­vi­ca po­pu­lá­cie spo­ria­ci pro­dukt, ale po­čet osôb so spo­ria­cim pro­duk­tom je tu tiež znač­ne vy­šší ako po­čet ľu­dí, kto­rí ma­jú ban­ko­vú pô­žič­ku. Na če­le sto­jí Ne­mec­ko a Ra­kús­ko s viac ako troj­ná­sob­ným množ­stvom spo­ria­cich pro­duk­tov op­ro­ti pô­žič­kám. V Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku sa hod­no­ta blí­ži k dvoj­ná­sob­ku.
Vo všet­kých os­tat­ných skú­ma­ných kra­ji­nách do­sa­hu­je pe­net­rá­cia spo­ria­cich pro­duk­tov 22 per­cent ale­bo me­nej. To je však iba pr­vý alar­mu­jú­ci fakt. Ďal­ší sú­vi­sí so za­dl­že­ním.
Slo­vin­sko, Ma­ce­dón­sko a Chor­vát­sko sa vďa­ka vy­rov­na­né­mu po­me­ru me­dzi pô­žič­ka­mi a ús­po­ra­mi na­chá­dza na roz­hra­ní me­dzi štát­mi na pop­red­ných prieč­kach a os­tat­ný­mi de­via­ti­mi kra­ji­na­mi. V tých­to troch štá­toch má svo­je ús­po­ry ulo­že­né v ban­kách prib­liž­ne 20 per­cent ľu­dí.
Srbsko, Uk­ra­ji­na a Tu­rec­ko do­mi­nu­jú reb­ríč­ku kra­jín, kde po­čet osôb čer­pa­jú­cich dlh vý­raz­ne pre­vy­šu­je po­čet ľu­dí so spo­ria­cim pro­duk­tom, kon­krét­ne 4,7; 3,3 a 3,0 krát. Srbsko je tiež kra­ji­nou s naj­men­ším poč­tom osôb, kto­ré uk­la­da­jú pe­nia­ze do bánk: iba 2,6 per­cen­ta res­pon­den­tov uvie­dlo, že ma­jú ús­po­ry v ban­ke.

„V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi tr­hmi si mô­že­me u niek­to­rých me­nej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách v re­gió­ne všim­núť, že v ban­kách spo­rí me­nej ľu­dí. Nez­na­me­ná to však, že tí­to ľu­dia ne­ma­jú ús­po­ry. Iba ich neuk­la­da­jú do bánk," vy­svet­ľu­je Ras­tis­lav Ko­čan, vý­kon­ný ma­na­žér pre re­gión stred­nej a vý­chod­nej Euró­py zo spo­loč­nos­ti GfK. Zá­ro­veň do­dá­va: „To mô­že pred­sta­vo­vať príl­eži­tosť na tr­hu pre hrá­čov v tom­to sek­to­re a nás­led­ne aj veľ­ký ras­to­vý po­ten­ciál v da­nej pro­duk­to­vej sku­pi­ne. Vo všeo­bec­nos­ti sa dá po­ve­dať, že k roz­ší­re­niu tr­hu mô­že na­po­môcť ak­tív­ny prís­tup s in­di­vi­duál­ne nas­ta­ve­ný­mi va­rian­tmi pre in­ves­tí­cie a pô­žič­ky. Zá­kaz­ní­ci si pred roz­hod­nu­tím čas­to zis­ťu­jú pod­rob­nej­šie in­for­má­cie a ma­jú dob­rý preh­ľad o dos­tup­ných mož­nos­tiach. At­rak­ti­vi­ta všeo­bec­ných po­núk kle­sá."

Po­ten­ciál na rast je tiež na tr­hoch s pô­žič­ka­mi: Bos­na a Her­ce­go­vi­na spo­lu s Bul­har­skom a Poľ­skom vy­ka­zu­jú pod­prie­mer­né hod­no­ty. Je však mož­né, že tu­naj­ší oby­va­te­lia sa sna­žia náj­sť ro­zum­nú rov­no­vá­hu me­dzi pô­žič­ka­mi a ús­po­ra­mi.

Slo­vá­ci rad­šej spo­ria, žiť na dlh im príl­iš ne­vy­ho­vu­je
„Slo­ven­sko pat­rí me­dzi ty­pic­ké „spo­ria­ce ná­ro­dy", kto­ré tra­dič­ne up­red­nos­tňu­jú spo­re­nie pred in­ten­zív­nej­ším po­ži­čia­va­ním si z bánk na účel okam­ži­tej spot­re­by. Dy­na­mi­ka ras­tu pô­ži­čiek a úve­ro­vých pro­duk­tov je pre­to na Slo­ven­sku mier­na. Naj­zau­jí­ma­vej­ším tren­dom, kto­rý bol v ro­ku 2013 za­zna­me­na­ný, bo­la op­ti­ma­li­zá­cia úve­rov. Spot­re­bi­te­lia v sna­he zní­žiť vý­dav­ky na fi­nan­čné pro­duk­ty a služ­by hľa­da­li vý­hod­nej­šie pod­mien­ky na svo­jich sú­čas­ných úve­roch. Iš­lo naj­mä o pre­ne­se­nie si hypo­té­ky ale­bo úve­ru na bý­va­nie po skon­če­ní fixácie do iné­ho pe­ňaž­né­ho ús­ta­vu. Zvý­šil sa aj po­čet tzv. kon­so­li­dá­cií úve­rov, keď via­ce­ré úve­ry ban­kám ale aj lí­zin­go­vým či splát­ko­vým spo­loč­nos­tiam bo­li vy­pla­te­né z jed­né­ho no­vé­ho úve­ru, kto­rý je však pre klien­ta vý­hod­nej­ší", dopĺňa in­for­má­cie za Slo­ven­sko Ras­tis­lav Ko­čan.

Spo­loč­nosť GfK hrá v pries­ku­me fi­nan­čné­ho tr­hu v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe dô­le­ži­tú úlo­hu. V rám­ci na­šich slu­žieb pre pries­kum fi­nan­čné­ho tr­hu (GfK Fi­nan­cial In­telli­gen­ce) pra­vi­del­ne reali­zu­je­me pries­ku­my, kto­rých cie­ľom je zis­tiť pod­rob­né in­for­má­cie o fi­nan­čnom ži­vo­te dos­pe­lej po­pu­lá­cie. Sle­du­je­me zme­ny a vý­voj a po­nú­ka­me od­ha­dy po­ten­ciá­lu pre ban­ky, pois­ťov­ne a ďal­ších pos­ky­to­va­te­ľov fi­nan­čných slu­žieb.

Ok­rem ma­po­va­nie zmien pos­to­jov na rôz­nych tr­hoch sa za­me­ria­va­me na kľú­čo­vé in­di­ká­to­ry, ako sú dá­ta o vy­uží­va­ní fi­nan­čných slu­žieb, pois­te­ní a ban­ko­vých pro­duk­tov - kon­krét­ne bež­ných úč­tov, ban­ko­vých ka­riet, kre­dit­ných ka­riet a rôz­nych ty­pov pô­ži­čiek a spo­ria­cich pro­duk­tov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter