O2 naďalej posilňuje a rozširuje svoju sieť

O2 na­ďa­lej pok­ra­ču­je v po­sil­ňo­va­ní a roz­ši­ro­va­ní svo­jej sie­te, kto­ré bu­de pre­bie­hať po­čas ce­lé­ho ro­ka.

Rých­le dá­ta sú pre O2 jed­noz­nač­ne prio­ri­tou, či už sa jed­ná o roz­ši­ro­va­nie a po­sil­ne­nie 3G pri­po­je­nia ale­bo roz­ši­ro­va­nie pok­ry­tia LTE. V ce­lom mi­nu­lom ro­ku sme in­ten­zív­ne pra­co­va­li na roz­ši­ro­va­ní pok­ry­tia vlas­tnou 3G sie­ťou, čo do­ka­zu­je prek­ro­če­nie náš­ho pô­vod­né­ho plá­nu. Kva­li­ta sie­te je na­šou dl­ho­do­bou prio­ri­tou, pre­to neus­tá­le pra­cu­je­me na jej roz­ší­re­ní a po­sil­ne­ní. Na­še služ­by sú v 2G sie­ti dos­tup­né pre tak­mer 100% po­pu­lá­cie Slo­ven­ska, no a kon­com vla­ňaj­ška sa bo­li na­še služ­by dos­tup­né v 3G sie­ti pre 60% po­pu­lá­cie Slo­ven­ska," uvied­la Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá, ho­vor­ky­ňa O2.

„Po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka sme sa tiež zú­čas­tni­li auk­cie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky, kde sme ús­peš­ne zís­ka­li kľú­čo­vé frek­ven­čné spek­trum pre 4G sieť. V kom­bi­ná­cii s frek­ven­cia­mi, kto­ré sme vlas­tni­li už pred auk­ciou, má na­ša spo­loč­nosť dos­ta­toč­nú šír­ku pás­ma na pre­vádz­ko­va­nie vy­so­kok­va­lit­nej ši­ro­ko­pás­mo­vej mo­bil­nej dá­to­vej sie­te s vy­ni­ka­jú­cou ka­pa­ci­tou a pok­ry­tím. Ten­to rok jed­noz­nač­ne za­há­ji­me vý­stav­bu," do­da­la Jam­ri­cho­vá.

Mapa_dostupnosti_sluzieb_O2.jpg

Me­dzi no­vé lo­ka­li­ty pok­ry­té 3G sie­ťou pa­tria ob­ce Spiš­ský Štvr­tok, Ma­cha­lov­ce, Já­nov­ce a Tr­no­vé. Roz­ši­ro­va­nie 3G sie­te je dl­ho­do­bou stra­té­giou spo­loč­nos­ti, pri­čom O2 v nej chce pok­ra­čo­vať aj na­ďa­lej. Čo sa tý­ka po­sil­ňo­va­nia sie­te, to je v pl­nom prú­de, dot­kne sa tak­mer 90 lo­ka­lít v prie­be­hu ce­lé­ho ro­ka.

Plá­no­va­né roz­ši­ro­va­nie ka­pa­ci­ty sie­te (kto­ré už beží)

Bra­tis­la­va - Sta­ré Mes­to

Bra­tis­la­va - Ra­ča

Bra­tis­la­va - No­vé Mes­to

Bra­tis­la­va - Ru­ži­nov

Bra­tis­la­va - La­mač

Bra­tis­la­va - Petr­žal­ka

Ban­ská Bys­tri­ca

Bar­de­jov

Byt­ča

Čad­ca

Du­naj­ská Stre­da

Šamo­rín

Ga­lan­ta

Ma­túš­ko­vo

Ila­va

Ko­ši­ce

Ky­suc­ké No­vé Mes­to

Lu­če­nec

Lip­tov­ský Mi­ku­láš

Le­vi­ce

Mi­cha­lov­ce

No­ve Mes­to nad Va­hom

Nit­ra

Po­važ­ská Bys­tri­ca

Prie­vi­dza

Par­ti­zan­ske

Mod­ra

Pieš­ťa­ny

Pre­šov

Pop­rad

Pú­chov

Ru­žom­be­rok

Ša­ľa

Ho­líč

Ska­li­ca

Tren­čín

Tr­na­va

Ze­le­neč

Ži­li­na

Tr­no­vé

Zdroj: O2Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter