Zisk GTS Central Europe za minulý rok dosiahol 104 mil. eur

Spo­loč­nosť GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), kto­rá je pos­ky­to­va­te­ľom in­teg­ro­va­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní a slu­žieb dá­to­vých stre­dísk, vy­ká­za­la pod­ľa neaudi­to­va­ných vý­sled­kov za rok 2013 zisk pred zda­ne­ním, úrok­mi, de­val­vá­ciou a amor­ti­zá­ciou (EBIT­DA) vo vý­ške 104 mil. eur. Op­ro­ti ro­ku pred­tým to pred­sta­vu­je ná­rast o 2 %. Spo­loč­nosť GTS o tom in­for­mo­va­la v stre­du.

Tr­žby spo­loč­nos­ti v ro­ku 2013 do­siah­li 376 mil. eur, čo op­ro­ti ro­ku 2012 zna­me­na­lo pok­les o 2 %. Ako ďa­lej uvied­la spo­loč­nosť, pre­vádz­ko­vý cash-flow na­do­bu­dol hod­no­tu 54 mil. eur. Tá­to úro­veň je op­ro­ti ro­ku 2012 vy­ššia o 3 %.

GTS v mi­nu­lom ro­ku pok­les­li zis­ky z hla­so­vých a inter­ne­to­vých slu­žieb, a to z dô­vo­du tla­ku na re­gu­lá­ciu cien a ná­ras­tu kon­ku­ren­cie. Nao­pak po­zi­tív­ny vý­voj o dvoj­ci­fer­né čís­la za­zna­me­na­li Et­her­ne­to­vé a clou­do­vé služ­by, či služ­by dá­to­vých stre­dísk. Spo­loč­nosť zá­ro­veň v ro­ku 2013 pros­tred­níc­tvom in­ves­tí­cií vo vý­ške 50 mil. eur roz­ší­ri­la svo­ju sieť.

GTS Cen­tral Euro­pe je te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vlas­tnou infra­štruk­tú­rou, kto­rý pô­so­bí v kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. GTS v ce­lom re­gió­ne vlas­tní a pre­vádz­ku­je roz­siah­lu op­tic­kú sieť a sieť dá­to­vých cen­tier. V Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku, Poľ­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku sku­pi­na GTS pos­ky­tu­je zá­klad­né hla­so­vé a dá­to­vé služ­by, vir­tuál­ne pri­vát­ne sie­te a ria­de­né služ­by dá­to­vých cen­tier. Tie­to služ­by GTS pos­ky­tu­je viac ako 35 tis. zá­kaz­ní­kom.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter