Schneider Electric predstavuje StruxureWare pre banský a hutnícky priemysel

Schnei­der Elec­tric, glo­bál­ny ener­ge­tic­ký špe­cial­ista, up­ra­vil rie­še­nie StruxureWare™ špe­ci­fic­ky pre ťa­žob­ný a hut­níc­ky prie­my­sel. Naj­nov­ší prí­ras­tok do ro­di­ny sof­tvé­ro­vých rie­še­ní StruxureWare™ pri­ná­ša fir­mám nie­koľ­ko kľú­čo­vých eko­no­mic­kých a ener­ge­tic­kých be­ne­fi­tov. Tie spo­loč­ne do­ká­žu zvý­šiť pod­ni­ko­vú vý­kon­nosť až o 20 %, zní­žiť ener­ge­tic­ké nák­la­dy až o 30 %, a zlep­šiť tak dl­ho­do­bú udr­ža­teľ­nosť pod­ni­ka­nia v tých­to sek­to­roch.

„Ťaž­ba ne­ras­tných su­ro­vín a me­ta­lur­gia pa­tria k ener­ge­tic­ky naj­ná­roč­nej­ším prie­my­sel­ným ob­las­tiam. Do­siah­nu­tie ener­ge­tic­kej efek­tív­nos­ti je pre­to kľú­čo­vým pr­vkom pre fi­nan­čnú sta­bi­li­tu pod­ni­kov a ich dl­ho­do­bú udr­ža­teľ­nosť. Špe­ci­fic­ky ten­to nás­troj mô­že po­môcť zvý­šiť kon­ku­ren­cies­chop­nosť slo­ven­ským spo­loč­nos­tiam, kto­rých úč­ty za elek­tric­kú ener­giu pred­sta­vu­jú vý­znam­ný nák­lad," ho­vo­rí Pe­ter Dzur­ko, špe­cial­ista Schnei­der Elec­tric.

No­vý ba­lík ap­li­ká­cií StruxureWare in­teg­ru­je kon­trol­né pro­ce­sy, ria­de­nie pre­vádz­ky a ma­naž­ment ener­gií v rám­ci ťaž­by a vý­ro­by. Vý­sled­kom je pre­cíz­ny preh­ľad o všet­kých pre­vádz­ko­vých pro­ce­soch a nák­la­doch, a to v reál­nom ča­se. Ba­lík pre ban­ský a hut­níc­ky prie­my­sel však ob­sa­hu­je via­ce­ro sek­to­ro­vo špe­cia­li­zo­va­ných ap­li­ká­cií. Tie nap­rík­lad umož­ňu­jú sle­do­vať a ria­diť ener­ge­tic­ké nák­la­dy, ako aj sa­mot­nú pre­vádz­ku pre­vádz­ky. Kom­bi­ná­cia ener­ge­tic­kých ap­re­vádz­ko­vých dát pos­ky­tu­je preh­ľad o vý­kon­nos­ti pro­ce­sov a od­ha­ľu­je ob­las­ti, kde je mož­né im­ple­men­to­vať rie­še­nia na op­ti­ma­li­zá­ciu ener­ge­tic­kých nák­la­dov. K ďal­ším dô­le­ži­tým ap­li­ká­ciám pat­rí ria­de­nie do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca ale­bo sof­tvér na zhro­maž­ďo­va­nie dát z elek­tric­kej pod­ni­ko­vej sie­te.

Všet­ky ap­li­ká­cie sú ov­lá­da­né v spo­loč­nom preh­ľad­nom pros­tre­dí. Keď­že ide o ot­vo­re­ný a šká­lo­va­teľ­ný sof­tvér s „Plug and play" di­zaj­nom, je za­ru­če­ná bez­prob­lé­mo­vá in­teg­rá­cia exter­ných ap­li­ká­cií, aj va­ria­bil­nosť vstup­ných nák­la­dov pod­ľa veľ­kos­ti pod­ni­ku.

Viac in­for­má­cií o no­vin­ke zis­tí­te na: www2.schnei­der-elec­tric.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter